Průřezová témata na metodickém portálu RVP - jednotlivá témata

Průřezová témata na metodickém portálu RVP - webové stránky školy

DOPORUČENÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
( ke stažení - pdf - 400 KB - 78 stran)
Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách

 

  • Průřezová témata rozvíjejí osobnostní, sociální a morální vlastnosti a potřeby žáků, zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělávání. Poskytují žákům základní úroveň mediální gramotnosti a vedou je k pochopení důležitosti odpovědného environmentálního jednání. 
  • Rozšiřují dále poznání žáků, umožňují jim získat komplexní pohled na danou problematiku a současně u nich formují postoje a hodnotový systém. Obohacují tak jejich osobnost a pozitivně tím ovlivňují atmosféru a sociální vztahy ve škole. 
  • Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, mnohostranně propojují vzdělávací obsahy různých oborů a jsou zároveň součástí žákovy běžné životní zkušenosti, která vzniká při kontaktu s prostředím, jež žáka obklopuje.

    Jednotlivá témata + odkazy + materiály ke stažení jsou v následující tabulce

 

Téma na metodickém portálu RVP
Metodický text ke stažení
Další metodické materiály a odkazy

Osobnostní a sociální výchova 

Ke stažení 
pdf - 264 KB - 20 stran 

Výchova demokratického občana

Ke stažení
pdf - 188 KB - 14 stran  
 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Ke stažení
pdf - 185 KB - 13 stran  
 

Multikulturní výchova

Ke stažení
pdf - 180 KB - 13 stran  
 

Environmentální výchova

Ke stažení
pdf - 272 KB - 18 stran  

Mediální výchova

Ke stažení
pdf - 178 KB - 12 stran