Průřezová témata na metodickém portálu RVP

Průřezová témata na metodickém portálu RVP

Průřezová témata na metodickém portálu RVP
 

  • Průřezová témata rozvíjejí osobnostní, sociální a morální vlastnosti a potřeby žáků, zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělávání. Poskytují žákům základní úroveň mediální gramotnosti a vedou je k pochopení důležitosti odpovědného environmentálního jednání. 
  • Rozšiřují dále poznání žáků, umožňují jim získat komplexní pohled na danou problematiku a současně u nich formují postoje a hodnotový systém. Obohacují tak jejich osobnost a pozitivně tím ovlivňují atmosféru a sociální vztahy ve škole. 
  • Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, mnohostranně propojují vzdělávací obsahy různých oborů a jsou zároveň součástí žákovy běžné životní zkušenosti, která vzniká při kontaktu s prostředím, jež žáka obklopuje.
     

 

Témata na metodickém portálu RVP Webové stránky školy
Osobnostní a sociální výchova   
Výchova demokratického občana  
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  Evropská unie
Multikulturní výchova Multikulturní výchova
Environmentální výchova

Životní prostředí (environmentální výchova)

Mediální výchova Mediální výchova
 
  • Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy.
  • Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.
  • Doporučené očekávané výstupy nejsou závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů.
  • Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v  návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.
  • Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat
Ke stažení

DOV-ZV1.pdf
DOPORUČENÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

( ke stažení - pdf - 400 KB - 78 stran)
Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školáchPriloha-ZV1.pdf

Osobnostní a sociální výchova v základních školách
( ke stažení - pdf - 265 KB - 20 stran)
Doporučené očekávané výstupy – podrobné rozpracování
METODICKÁ PODPORA
Zpracoval: doc. PhDr. Josef Valenta, VÚP Praha