Stručně o škole

Print Friendly and PDF

 • Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Škola je situována v klidné části města uprostřed sídliště v Kaznějově. Do školy dojíždí žáci z obcí Rybnice, Obora, Dobříč, Koryta, Jarov a některých dalších okolních obcí. Výchovně vzdělávací proces školy je realizován v souladu se Školním vzdělávacím programem školy „Škola v srdci Evropy“. Do školy dochází v posledních letech vždy okolo 340 žáků.
 •  V budovách školy je 24 učeben a 5 odborných učeben. Pavilon tělesné výchovy obsahuje nově opravenou tělocvičnu, plavecký bazén, šatny, sprchy a nářaďovnu. Škola má bezbariérový přístup do hlavní budovy a do středních pater pavilonů 1. stupně a 2. stupně. Bezbariérový přístup je rovněž vybudován do školní jídelny.
 • Ve škole využíváme dvě počítačové interaktivní učebny, v roce 2012 byla provedena úplná inovace vybavení těchto učeben. Zaměřujeme se na postupné zlepšování podmínek a vybavenosti všech učeben školy v souladu s aktuálními trendy moderních informačních a komunikačních technologií. Byla zrekonstruována odborná učebna pro výuku Chemie/Fyziky, která svým nadstandardním vybavením umožňuje nejen výuku daných předmětů, ale i konání okresního kola chemické olympiády.
 • V roce 2011 byla úplně inovována žákovská knihovna na nové informační centrum školy ŠSIC „Všeználek“, žáci zde mají denně zdarma přístup k bohaté nabídce knih, časopisů, stolních logických her, zároveň jsou žákům k dispozici počítače s výukovými programy školy i s přístupem na internet. Ve školním roce 2012/2013 byly inovovány další učebny školy, kdy byla vytvořena třetí interaktivní učebna školy, kreativní dílna s keramickou pecí, učebna pro chovatelství drobných živočichů a byla modernizována dílna pro mechanické a elektrotechnické aktivity. Škola se zaměřuje nejen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti ICT, ale i na tvořivé a badatelské aktivity všech žáků 1. - 9. roč. Rodiče se mohou informovat na své děti při třídních schůzkách nebo kdykoliv po vzájemné domluvě individuálně.
 • Škola realizuje tři rozsáhlé projekty v rámci strukturálních fondů EU operačního programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), aktivity těchto projektů jednoznačně zvyšují kvalitu podmínek ve vzdělávání pro všechny žáky i pedagogy školy. Poděkování za spolupráci při realizaci projektů OP VK patří Krajskému úřadu Plzeňského kraje a MŠMT, také Regionální rozvojové agentuře při Plzeňském kraji. Během školního roku škola realizuje i další významné projekty, soutěže a akce pro zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu. Zapojuje se do vybraných charitativních aktivit, které realizuje SRDPŠ při ZŠ Kaznějov.
 •  Škola spolupracuje se Školskou radou, společným cílem vzájemné spolupráce je vždy rozvoj školy, zkvalitnění podmínek ve vzdělávání. Spolupráce s rodiči našich žáků je organizována i sdružením SRDPŠ, které pracuje aktivně. Škola dlouhodobě spolupracuje i s dalšími významnými subjekty, např. ZČU v Plzni, Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň-sever, Mensa ČR a další, pro školu je velkým přínosem i spolupráce s místními organizacemi provozujícími svoji činnost přímo v Kaznějově.
 • Škola pravidelně vydává školní časopis ZKAZKY, který je na webu školy k prohlédnutí a ke stažení. Škola se velmi aktivně zapojuje do různých aktivit, přednášek, exkurzí i pobytových kurzů  s environmentální tématikou (EVVO - ochrana životního prostředí).  V úzké spolupráci s městem Kaznějov a RNDr. Marií Novotnou CSc. z KGE PF ZČU Plzeň připravila v rámci grantového projektu „Učení je skryté bohatství“ Naučnou stezku města Kaznějov.
 • V rámci zájmového vzdělávání mohou žáci navštěvovat oddělení školní družiny, zároveň mají žáci možnost přihlásit se do zájmových kroužků školy. Ve škole jsou otevřena tři oddělení školní družiny, všechny místnosti ŠD prošly modernizací v roce 2012/2013. Škola nabízí žákům zapojení do zájmových kroužků zaměřených např. na sportovní aktivity a plavání, kreativní a technické kroužky, matematické, přírodovědné, kroužek terénního výzkumu se sledováním počasí, chovatelský kroužek, kroužek hry na kytaru.
 • K pohybovým aktivitám využívají žáci travnaté hřiště. Rekonstrukcí prošlo v roce 2014 bývalé antukové hřiště (zahájení rekonstrukce v srpnu 2014), rekonstrukci provedlo město Kaznějov. Od podzimu 2014 bude toto nové multifunkční hřiště s umělým povrchem k dispozici pro potřeby školy, se shodným povrchem bude vybudována i nová běžecká dráha s doskočištěm. Město Kaznějov bude ve spolupráci se školou zajišťovat zpřístupnění nového multifunkčního hřiště i veřejnosti.  Další tělovýchovné aktivity jsou soustředěny do plaveckého bazénu naší školy, kde se kromě žáků naší školy učí plavat také okolní základní a mateřské školy. V době hlavní přestávky využívají naši žáci přestávkových dvorů. Pro občerstvení žáků slouží školní automat na pití. Budova školy je kompletně pokryta signálem Wi-Fi, přístup k internetové síti mají všichni žáci i pracovníci školy v každé učebně školy. Výuka praktických činností má k dispozici inovovanou školní dílnu, odbornou pracovnu pěstitelství, školní žákovskou kuchyňku a školní pozemek se skleníkem.
 •  Na výzdobě školy se podílejí všichni pracovníci školy v čele s učitelkami výtvarné výchovy, které se věnují výzdobě nadstandardním přístupem.  Škola má vyhovující hygienické zázemí – každým rokem dochází k částečné výměně tohoto zařízení. Školní jídelna prošla celkovou rekonstrukcí a v současné době plně vyhovuje požadavkům EU. Zřizovatelem školy je město Kaznějov. Spolupráci s městem Kaznějov je možno označit jako vysoce nadstandardní.
 
 • Během hlavních prázdnin červenec – srpen 2014 byly ve škole provedeny opravy a rekonstrukce ve výrazně vyšším množství a rozsahu než v předcházejících školních letech, škola se proměnila v jedno velké staveniště.

         Jedná se zejména o následně vyjmenované akce:

 1. Kompletní rekonstrukce rozvodů vody na 1. st., rekonstrukce (generální oprava) sociálního zařízení pro chlapce v pavilonu 1. st. (umístění zařízení - suterén, přízemí, 1. patro)
 2. Výměna původního osvětlení v pěti učebnách 2. st.
 3. Rekonstrukce obkladů okolo umyvadel v devíti učebnách 1. st.
 4. Kompletní rekonstrukce dlažby v šatnách 1. st.
 5. Školní bazén - provedení izolace venkovního zdiva, nově položené vnitřní obklady na chodbách a schodišti k bazénu, oprava a výmalba kabinetu plavčíka, výmalba přístupových chodeb.
 6. Drobné opravy zdiva, kompletní výmalba šesti učeben 1. a 2. st. a dalších prostor školy (kanceláře, vybrané chodby, kabinety, vestibul školy).
 7. Výměna lina ve třech učebnách 1. st.
 8. Výměna ještě původního nábytku (otevření školy 1.9.1977) ve 14 učebnách školy 1. - 2. st.
 9. Provedení první etapy vytvoření nové jazykové učebny školy
 10.  Zkvalitnění PC sítě – zlepšení internetového připojení ve všech prostorách budovy školy.
 11. Výměna oken v pavilonu 2. st. přízemí včetně žaluzií, výměna vnitřních dveří ve vestibulu školy.
 12. 12. Výměna původního oplocení (rok 1977) okolo školního hřiště a školní zahrady-jižní strana.         
 •  Poděkování patří všem zaměstnancům školy a dalším pracovníkům, kteří se podíleli na inovaci prostředí školy a v tak krátkém čase, tj. v osmi prázdninových týdnech, kdy zvládli provést uvedené práce a připravit školu na úspěšné zahájení nového školního roku 2014/2015.
 • Velké poděkování náleží pracovníkům technického odboru města Kaznějov za vynikající spolupráci jak při pravidelné údržbě zatravněných ploch v okolí školy, tak za ohromný kus práce při zajištění likvidace vyřazeného nábytku a dalších věcí určených k odvozu do hospodářského dvora.
 • Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali těm, bez kterých by nebylo možné všechny uvedené a finančně náročné akce provést - zřizovateli školy městu Kaznějov a všem zastupitelům města za soustavnou podporu naší školy, výbornou spolupráci a vstřícnost při řešení dalšího rozvoje školy.