Řád školní jídelny


Provozní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2020

 

Základní škola Kaznějov,
okres Plzeň-sever, příspěvková organizace se sídlem Školní 479, 331 51 Kaznějov

 

Provozní řád školní jídelny

                                                                   

                                                                              

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, hygienickými předpisy a bezpečnostními předpisy.

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování v rámci hlavní činnosti pro žáky a zaměstnance základní školy. Na základě uzavřených smluv připravuje stravu pro děti mateřských škol. Dále poskytuje ve vedlejší činnosti stravovací službu veřejnosti.

 

1/ Finanční normativy na nákup potravin a výše úplaty za školní stravování

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 2 až 4.

strávníci 7-10 let oběd…………………26,- Kč

strávníci 11-14 let……………………...28,- Kč

strávníci 15 a více let…………………..30,- Kč.

 

Úplata za školní stravování je ve výši stanovených finančních normativů.

Obědem se rozumí polévka, nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk. Strávník může požádat o přídavek (polévka, omáčka, příloha), který není nárokový.

Školní jídelna se řídí při zajišťování školního stravování výživovými a finančními normami stanovenými vyhláškou o školním stravování. Plnění výživových norem (Spotřební koš) a čerpání finančních prostředků určených na nákup potravin je pravidelně sledováno a vyhodnocováno.

 

2/ Podmínky přihlašování a odhlašování obědů

Strávník je automaticky přihlášen k odběru stravy na celý měsíc. Odhlášení oběda musí být provedeno den předem do 13:00 hodin.

Způsob odhlášení: výhradně elektronicky Internetem, strávníci obdrží od vedoucí ŠJ přístupové kódy pro odhlašování stravy na adrese www.strava.cz.  Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem, strávník zodpovídá za ochranu přihlašovacích údajů před zneužitím. (Ve výjimečných odůvodněných případech lze odhlásit stravování i  na čísle 373 332 470).

Zákonní zástupci mají právo odebrat dotovanou stravu (viz bod 1) pouze v první den neplánované nepřítomnosti (např. první den nemoci) žáka.

Pokud nebude druhý a další den nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve škole oběd  řádně odhlášen (ať už je oběd odebrán či neodebrán), jedná se o neoprávněné čerpání státních prostředků, a za tyto dny budou zákonným zástupcům žáka doúčtovány provozní náklady vždy souhrnně a zpětně za uplynulý měsíc.

Rodičům žáka bude vystavena složenka nebo platba na účet, kterou jsou povinni uhradit do 14 dnů od vystavení. V době čerpání ředitelského volna je oběd možný pouze za celou nedotovanou cenu.

Obědy v době prázdnin (popř. ředitelského volna) odhlašuje vedoucí ŠJ sama všem strávníkům.

Celá cena obědů:

Strávníci ZŠ 7 – 10 let    58,- Kč

                   11 – 14 let    60,- Kč

                   15 a více let  62,- Kč

Podmínkou poskytnutí obědů v době ředitelského volna je alespoň 10 přihlášených žáků, které budou zároveň přihlášeny v době tohoto ředitelského volna do školní družiny ZŠ Kaznějov.

Pokud se strávník odstěhuje nebo přechází na jinou školu, musí toto včas nahlásit v ŠJ a vrátit čip.
 

3/ Způsob placení stravného

Strávníci hradí stravné bezhotovostně, prostřednictvím účtů u zvoleného peněžního ústavu, a to inkasem z účtu zákonného zástupce ve prospěch účtu základní školy,

číslo účtu je 0100 136 781, Česká spořitelna, kód banky 0800, vždy k 20. dni v měsíci, strávník zadá souhlas s inkasem na částku min. 1000,- Kč, inkaso vč. poplatku.

Podmínkou pro úspěšné provedení úplaty za školní stravování je dostatečná výše finančních prostředků na účtu (min. 1000- Kč). V případě nezaplacení stravného z nezbytných důvodů bude zákonnému zástupci žáka vydána složenka.

Pokud platba nebude realizována výše uvedeným způsobem ke dni 20. v měsíci, úhradu za školní stravování provede zákonný zástupce složenkou nebo bezhotovostně na účet. V těchto případech musí zákonný zástupce strávníka o způsobu úhrady informovat (doložit) vedoucí školní jídelny.

Vyúčtování stravného se provádí jednou ročně k 30. červnu. Přeplatky za stravné obdrží zákonný zástupce stravovaného žáka na svůj účet vždy v měsíci následujícím po vyúčtování.

Řádné nezaplacení úplaty za stravné je důvodem k vyloučení žáka či dospělého strávníka ze školního stravování.


4/ Používání elektronických čipů

Strávník si zakoupí elektronický čip v hodnotě 115,- Kč až 119,- Kč ve školní jídelně u vedoucí ŠJ, na základě vydaného potvrzení o zakoupení čipu mu bude vedoucí školní jídelny čip aktivován. Jeho prostřednictvím bude odebírat stravu po celou dobu stravování. Po ukončení stravování je pořizovací cena (115,- Kč až 119,- Kč) za nepoškozený čip strávníkovi vrácena. V případě poškození nebo ztráty čipu je strávník povinen zakoupit nový čip.

 

5/ Organizace výdeje stravy

Výdej obědů žákům školy: od 11.25 hod. – 12.50 hod

Výdej obědů do jídlonosičů - pouze venkovním výdejním okýnkem: od 11.15 hod-12.00 hod, strava je určena k okamžité spotřebě.
V případě mimořádných událostí si ŠJ vyhrazuje právo provedení organizačních změn a změny skladby jídelního lístku.

 

6/ Finanční limit na nákup potravin

Finanční limit na nákup potravin je denně veden a průběžně porovnáván, proto je některý oběd lacinější a některý dražší, tímto se ceny průběžně vyrovnávají.

Zcela vyrovnán musí být tento limit vždy k 30. 6., proto je nezbytné finanční limit uzavírat vždy týden před koncem školního roku, aby bylo možné včas spočítat a provést finanční vyrovnání všech obědů v kalendářním roce. Žákům i rodičům žáků je včas oznámen datum uzavření pro odhlášení stravy, v tomto jediném týdnu v roce nelze oběd odhlásit, rodiče si mohou v případě nemoci žáka oběd  vyzvednout do jídlonosičů.

 

7/Organizační opatření

V 1. den každého nového školního roku - při zahájení nového školního roku, mají všichni strávníci oběd odhlášen. Pokud bude chtít strávník v tento den oběd, musí si oběd ve školní jídelně přihlásit v době od 7.30 do 8.15 hodin. V tento den bude oběd vydáván výjimečně již od 10.00 hod. do 10.30 hodin.

 

8/Povinnosti žáků

Jídlo konzumovat v prostorách školní jídelny.

Chovat se slušně, ukázněně, ohleduplně.

Dodržovat základní hygienická a společenská pravidla stolování.

Nepoužívat v prostorách školní jídelny elektronické prostředky, např. mobily, tablety apod., tato zařízení musí být po dobu stravování v ŠJ vypnuta, pokud je má žák u sebe v ŠJ (školní jídelna neodpovídá za ztrátu, poškození věcí, které nesouvisí se stravováním v ŠJ).

Řídit se pokyny dohledu a dalších pracovníků školy.                              

Podnosy, talíře, příbory a skleničky vracet na určené místo.

Nevhodné chování je důvodem k vyloučení ze školního stravování.
Dotazy a připomínky ke školnímu stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny nebo ředitel školy.

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, platnost a účinnost od 1. 9. 2020.

V Kaznějově dne: 26. 8. 2020

 

Vedoucí ŠJ Kaznějov p. Pavla Šoltýsová                                                                      Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy