Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny
se změnami od 1. 9. 2019

 

 Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace se sídlem Školní 479, 331 51 Kaznějov

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.: ZSK-274/17

Účinnost od: 1. 9. 2017

 

Skartační znak: S 10

Změny: od 1. 9. 2019

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu a stanoví režim školní družiny. Prokazatelné seznámení s tímto řádem provedou vychovatelky při zápisu dětí do školní družiny a na podzimních třídních schůzkách. Tento vnitřní řád zveřejní na nástěnkách v odděleních školní družiny, ve vestibulu  školy. Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.                                                                                                    

                                                 

I.  Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991. Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:

1.      Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.

2.      Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný  

         čas a na svobodu myšlení a vyznání.

3.      Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.

4.      Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se

         ho týkají.

 

1. PRÁVA ŽÁKŮ:

a)     Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných školní   družinou.

b)     Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.

c)   Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich  výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.

d)   Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

e)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí.

f)    Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.

       g)    Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.

h)    Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

Provoz družiny:

1. Ranní družina:  6.00 – 7.25

Scházení dětí, individuální činnost, rozhovory, četba.

      2. Odpolední družina:  11.25 – 16.00

11.25 – 12.00 oběd : hygienické návyky, správné stolování

12.00 – 13.00 činnost zájmová: pracovně technická, výtvarná, hudební

                       činnost odpočinková: četba, relaxační cvičení, řízené a volné hry

                       činnost sebevzdělávací: soutěže, hádanky, básničky, kvízy

13.00 – 14.00 činnost rekreační: vycházky po okolí, pohybové hry v přírodě, mezidružinové soutěže

14.00 – 16.00 příprava na vyučování: didaktické hry, opakování učiva ve spolupráci s učiteli

                       Odpočinková činnost: péče o vlastní pomůcky, úklid her a hraček, péče o  

                       Květiny

V době vedlejších i hlavních prázdnin je provoz školní družiny všech oddělení přerušen.

 

2. ŽÁCI  JSOU POVINNI: 

a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných školní družinou

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením

    g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně nebo uzamčené v družině. Cenné věci si berou s sebou, nebo nechávají v uzamčené školní družině, nesmí je ponechat v šatně. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD  se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané.

 Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.


3.PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ  

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo:

     a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

c) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

4. POVINNOSTI ŽÁKŮ, STUDENTŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ A NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:

    a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

b) na vyzvání ředitele školy, školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

c) informovat školní družinu (školské zařízení) o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve školní družině v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem ,

e) oznamovat školní družině (školskému zařízení) údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

 

 5. PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

     b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

     d) volit a být voleni do školské rady,

     e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 6. POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogický pracovník je povinen:

     a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

     b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školském zařízení,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti, žáku, nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

7. ŽÁCI NESMĚJÍ: 

     a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách

b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob.

     c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby

d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD

e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

f) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.

g) žáci navštěvující školní družinu nesmějí během svého pobytu v ŠD používat mobilní telefony a tablety. V případě, že takové přístroje u sebe mají, platí stejné pravidlo jako je dáno školním řádem, tedy, přístroje musí být vypnuté a uložené v tašce.

h) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

  

8. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ

 a)     Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně

 b)     Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku

 c)     Majetek školní družiny chrání před poškozením

 d)     Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů

 e)     V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody

 

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

      a) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem , hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit.

d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

e)  Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny  použijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů.

     f) Na dny vyhlášení ředitelského volna je rodičům nabízena možnost pobytu dětí ve školní družině.

g) Příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání v platném znění a platnou směrnicí školy.

     h) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitel školy.

i)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

a) Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá  třídní učitelka vychovatelce žáky ŠD - jména nepřítomných žáků.

b) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do Přehledu  výchovně vzdělávací práce.

     c) Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.

    d) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ). 

     e) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do určeného oddělení.

f) Při činnosti mimo areál školy  nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.

g) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.

 

Rámcový režim dne ŠD

Ranní družina:  6.00 – 7.25 hod.

Scházení dětí, individuální činnost, rozhovory, četba.

Odpolední družina:  11.25 – 16.00

11.25 – 12.00 oběd: hygienické návyky, správné stolování

12.00 – 13.00 činnost zájmová: pracovně technická, výtvarná, hudební

                       činnost odpočinková: četba, relaxační cvičení, řízené a volné hry

                       činnost sebevzdělávací: soutěže, hádanky, básničky, kvízy

13.00 – 14.00 činnost rekreační: vycházky po okolí, pohybové hry v přírodě, mezidružinové soutěže

14.00 – 16.00 příprava na vyučování: didaktické hry, opakování učiva ve spolupráci s učiteli

                       Odpočinková činnost: péče o vlastní pomůcky, úklid her a hraček, péče o květiny  

Koordinace činnosti ŠD se školou:

Děti jsou uvolňovány z programu ŠD na zájmové kroužky a výuku v hudební škole.

Spolupráce mezi družinami:

Sportovní turnaje, vědomostní soutěže, společné akce ( malba na chodníku, Den dětí, vánoční besídky atd. )

Spolupráce se zařízením výchovného poradenství a s rodiči:

Pracovnice pedagogicko-psychologické poradny dojíždí pravidelně do školy na konzultace s učiteli. V případě problému, po dohodě s rodiči a výchovnou poradkyní, lze domluvit dítěti pedagogicko- psychologické vyšetření. Ve ŠD dochází k individuálnímu přístupu k žákům s úlevami.

 

Pravidelná celoroční činnost

Probíhají krátkodobé i dlouhodobé projekty vedené v ročním tematickém plánu.

Spolupráce s místní knihovnou.

Spolupráce se SVČ Radovánek ( logické hry, výrobky, které nelze provést v rámci ŠD).

Spolupráce se základní uměleckou školou – vystoupení jejich žáků v rámci ŠD při besídkách, hrách a amatérských představeních.

Příprava výrobků k různým příležitostem – Vánoce, Velikonoce, výzdoba ŠD, chodeb a jiné.

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.  

 

Odchody žáků ze školní družiny

Žák odchází ze ŠD na základě: 
A)  zápisního lístku do ŠD / pravidelně / B) výjimečně na základě jednorázové písemné žádosti rodičů   datem, hodinou odchodu, převzetím zodpovědnosti za    dítě při odchodu, příp. jménem  doprovodu a podpisem rodičů.

Časy odchodů žáků: Od 13.00 hod. pouze v celé hodiny ( od 11.25 do13.00 hod. kdykoliv, potom pouze ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod.) z důvodu zajištění BOZ dětí.
 

V případě, že si zákonní zástupci popř. jiná oprávněná osoba nevyzvednou dítě do konce provozní doby ŠD a nebudou dosaženi na telefonních číslech uvedených na přihlášce, informuje o tom vychovatelka  ředitele školy nebo jeho zástupce a zajistí předání žáka nejbližšímu oddělení Policie ČR. Nelze pobývat v družině déle, než je uvedeno na přihlášce do ŠD!!
 

IV. Platba za školní družinu

Úplata za družinu je hrazena ve dvou částkách:

1. platba za září – prosinec (v měsíci září)

2. platba za leden – červen (v měsíci lednu)

 

Poplatek ŠD: 60 Kč/měsíc:  1. pololetí 240,-  Kč;  2. pololetí 360,- Kč. K těmto poplatkům je zároveň vybírán paušální poplatek 100 Kč na pololetí, který pokrývá náklady na pracovní pomůcky žáků (např. papíry, čtvrtky, lepidla atd.)

Výše platby je dána platnou směrnicí školy. V případě dlouhodobé nemoci dítěte, pobytu v lázních apod.  bude poplatek v souladu se směrnicí školy a na základě  žádosti zákonného zástupce vrácen.

 Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo  

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.  

 

 Závěrečná ustanovení

1.  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vychovatelka p. Iveta Říhová.

2.  O kontrolách provádí písemné záznamy.

3.  Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019

4.  Vychovatelky byly seznámeny s tímto řádem na pedagogické radě dne 26. 8. 2019

 

Platnost  od 1. 9. 2019                                                                                                     V Kaznějově dne 26. 8. 2019                                      

 

p. Iveta Říhová, p .Petra Čermáková, p. Michaela Šmidová                                                           Mgr.  Tomáš Korelus

vychovatelky školy                                                                                                                                 ředitel  školy