Základní informace o projektu

Základní informace o projektu

 

OBROVSKÝ  ÚSPĚCH  ZŠ KAZNĚJOV


TŘETÍ PROJEKT ZŠ KAZNĚJOV PŘIPRAVENÝ K REALIZACI V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU OP VK JE PROJEKTEM
S VYDANÝM ROZHODNUTÍM / PODEPSANOU SMLOUVOU


Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 15. 12. 2011 schválilo poskytnutí dotace Městu Kaznějov ve výši 5.928.270,67 Kč pro Základní školu Kaznějov na realizaci projektu „Duhová škola – inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“ z globálního grantu Plzeňského kraje pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Pro zkvalitnění vlastní výuky se ZŠ Kaznějov podařilo získat finanční podporu na realizaci třetího projektuv rámci strukturálních fondů EU operačního programu OP VK.

Je to ohromný úspěch školy, kterého škola dosáhla díky zodpovědnému přístupu vedení školy, aktivnímu a tvůrčímu kolektivu pedagogů a za výjimečné podpory zřizovatele školy Města Kaznějov.

 

Zprostředkující subjekt – poskytovatel podpory: Plzeňský kraj
Název projektu:
Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov
reg. č.: CZ.1.07/1.1.30/01.0021
Celkové způsobilé výdaje:  5. 928 270,67  
Předpokládaná doba realizace projektu:  1. 6. 2012 – 31. 12. 2014 
Do projektu se přímo zapojí 15 pedagogů a všichni žáci ZŠ Kaznějov.

 

Velké poděkování patří všem, bez kterých by tento projekt nemohl být realizován:

-Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje o.p.s. za podporu a konzultace při úpravách projektového záměru do finální podoby projektové žádosti

-Hodnotitelům předkládaných projektů, kteří náš projekt doporučili k realizaci

-Městu Kaznějov za výjimečnou podpory školy při přípravě a realizaci projektů operačního programu OP VK

- Zastupitelstvu Plzeňského kraje za schválení poskytnutí dotace

 

DUHOVÁ ŠKOLA 
inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných a technických oborů, zvýšit zájem žáků o jmenované předměty, zlepšit kompetence žáků k učení a k řešení problémů.

Vytyčeného cíle chceme dosáhnout modernizací vybavení, využíváním nových technologií ve vzdělávacím procesu a napomoci tím jak rozvoji klíčových dovedností a znalostí žáků, tak získání většího počtu přihlášených žáků na přírodovědecké a technicky zaměřené obory středních škol a učilišť v souladu s potřebami a požadavky současného trhu práce.

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu (žáci) je zvýšení kvality výuky ve vybraných předmětech (1. st. Matematika, Prvouka, Přírodověda; 2.st. Matematika, Přírodopis, Chemie, Fyzika; obory témat. oblasti Člověk a svět práce na 1.-2.st.) inovací výchovně vzdělávací strategie.

Žáci poznají praktické experimenty, pochopí souvislosti mezi vědeckými poznatky a každodenním životem, naučí se aplikovat odlišné metody v různorodých situacích, argumentovat, diskutovat a pracovat v týmu. Výuka bude vždy reflektovat současné objevy a poznatky.

 

Aktivity projektu:

  • inovace výchovně vzdělávací strategie 7 oborů ŠVP ZŠ Kaznějov: Matematika, Chemie, Přírodopis, Fyzika, Prvouka, Přírodověda a obory oblasti Člověk a svět práce s důrazem na mezipředmětové vazby a tvořivé badatelské aktivity pro všechny žáky školy
  • zavedení 7 nových pravidelných zájmových kroužků v přírodovědných a technicky zaměřených oborechs důrazem na mezipředmětové vazby a tvořivé badatelské aktivity pro žáky  1. - 2. st. (z toho 3 zájmové aktivity jsou kroužky se zaměřením na ochranu životního prostředí - EVVO )
  • vytvoření nové multimediální učebny školy „Svět práce“ pro žáky 2. st.
  • inovace dvou praktických dílen pro žáky 1. – 2. st.
  • vytvoření nové učebny školy pro chovatelství drobných živočichů
  • inovace ŠVP ZŠ Kaznějov „Škola v srdci Evropy“

 

Projekt je koncepčně vypracován tak, že v každé podporované tématické oblasti (1. Matematika a její aplikace, 2. Člověk a příroda, 3. Člověk a svět práce) je inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov postavena na třech pilířích:

  1. inovace výchovně vzdělávací strategie je integrována do výuky 1. – 2. st.
  2. je podpořen individuální rozvoj žáků - rozvoj jejich klíčových dovedností a znalostí v nových zájmových kroužcích školy realizovaných mimo výuku
  3. v závěru projektu ( listopad - prosinec 2014 ) budou připraveny celkem 3 samostatné prezentace výstupů a činností klíčových aktivit, tzv. „Tématická projektová odpoledne“, vždy jedno odpoledne v rámci každé klíčové aktivity projektu (kromě 4. KA). Jejich cílem je zvyšování motivace žáků k rozvíjení svých kompetencí v přírodovědných a technicky zaměřených oborech a prezentace výstupů 1. - 3. klíčové aktivity projektu.

 

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU „DUHOVÁ ŠKOLA“


1. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Hlavním cílem 1. KA je inovace výchovně vzdělávací strategie ve výuce matematiky - zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku matematiky, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení a k řešení problémů. Inovací budou podpořeni všichni žáci školy, bude se soustředit na kontext přírodních a technických oborů, aby byl její obsah vztažený ke skutečnému životu.


2. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A PŘÍRODA

Hlavním cílem je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů 2.st. Chemie, Přírodopis, Fyzika, na 1.st. Prvouka, Přírodověda, provést inovaci výchovně vzdělávací strategie s důrazem na badatelské tvořivé aktivity pro rozvíjení kompetencí žáků v přírodovědných předmětech a v zájmových přírodovědných aktivitách.

3. KLÍČOVÁ AKTIVITA

VYTVOŘENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Hlavním cílem je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku tematické oblasti Člověk a svět práce, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení, dovedností a k řešení problémů - volba povolání.

4. KLÍČOVÁ AKTIVITA

INOVACE ŠVP ZŠ KAZNĚJOV

Cílem aktivity je modernizovat hlavní kurikulární dokument školy tak, aby se do inovovaného ŠVP promítly všechny výstupy vyhodnocené při pilotním ověřování aktivit projektu.

 

 

Aktuální informace o realizaci projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy.


V Kaznějově dne 21. 2. 2012                                 Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy