Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 2/2006)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj č. 2/2006)

Z historie (Kaznějovský zpravodaj 2/2006 – str. 16-20)

  • Zápis sepsaný na první schůzi národního výboru v Kaznějově, která se konala dne 7. května 1945, v místnostech obecního úřadu (str. 16-17)
  • Zdražení piva (str. 17)
  • Historické dokumenty (str. 18-20)

 

Zápis sepsaný na první schůzi národního výboru
v Kaznějově, 
která se konala dne 7. května 1945, 
v místnostech obecního úřadu
 

Z přítomných členů navrženi do předsednictva národního výboru byli následující soudruzi:

předseda Rabas Vojtěch
první místopředseda Zeman Josef
druhý místopředseda Urban Václav
zapisovatel Juha Jaroslav

Členové výboru:

Karlovec Josef, Müller Rudolf, Zelenka Josef, Nový Antonín, Koukolík Václav, Hanzlíček Václav, Šmídl Václav, Kopecký František, Štefl Rudolf, Fiedler Jaroslav.

Soudruh předseda Rabas skládá předsedovi Okr. N. V. soudruhu Herejtovi slib, který stvrzuje svým podpisem.

O 10. hodině dopolední zahajuje s předseda Rabas schůzi N. V. právě ustaveného a povstáním uctíváme památku našich zastřelených a dosud snad trpících soudruhů. Následuje slib všech zvolených členů N. V. svému předsedovi. Všichni rádi a nadšeně slibují a svůj slib potvrzují podpisem a tisknou ruku svému předsedovi.

Přistoupeno pak k dalšímu jednání:

Soudruh předseda žádá o podání zpráv ve věci zajištěných osob. Soudruh Zeman uvádí, že zajištěny byly osoby národnosti německé ve zdejší obci, němečtí uprchlíci ve zdejší školní budově a osoby z cizích vesnic k nám dovezené. Též některé osoby národnosti české, však podezřelé, byly zajištěny. Soudruh předseda o věci promlouvá a uvádí, jakým způsobem a na jakém podkladě může být zajištění provedeno. Zajištění může být provedeno jen na písemné udání, které musí býti potvrzeno osobou žalobu vznášející. K tomu připomíná s. Zeman, že osoby národnosti české, které jsou zajištěny, byly zajištěny na přání obyvatel. Též vojíni německé armády jsou zajištěni ve zdejší školní budově. Stravování německých občanů ve vazbě děje se na účet obce, stravování německých uprchlíků z jiných zásob. Vyvařuje se v závodní kuchyni lučební továrny v Kaznějově. Dále hlášeno, že u zajištěného Vil. Kroce, nachází se větší množství látek a dámských šatů, které byly určeny pro říši. Ku zajištění těchto věcí byli určeni s. Karlovec Josef a s. Koukolík Václav. Na zdejším nádraží zůstal jeden vagón zboží z německého transportu. Jest tam různé prádlo a šatstvo. Toto bude vyzvednuto a uskladněno a něco z toho bude použito s dohodou s vojenským velitelem por. Baxou k ošacení ruských zajatců, kteří jsou ve zdejší obci.

O páté hodině odpolední pokračováno ve schůzi.

Soudruh Vágner udává směrnice, které používá plzeňský N. V. v případech majetkových zajištěných osob. Upozorňuje na okolnosti a práva N. V., respektive jeho předsedy a soudruha předsedu upozorňuje, že bude zodpovídat za činnost N. V. Dále usneseno, že bude provedena prohlídka bytů zajištěných osob. Prohlídku provedou členi N. V spolu se členy závodního výboru v přítomnosti četnictva. Prohlídka jest za účelem potravin, které podléhají lehce zkáze.

Soudruh předseda žádá o přesné zajištění věcí, které byly zabaveny na rozkaz velitele vj. /vojenské jednotky/ a touto prací pověřen s. Zeman. Dále upozorňuje s. předseda, že v době nejkratší musí býti zajištění uprchlíci propuštěni a to z důvodů otázky stravovací. Ohledně tohoto získáme informace u Okr. N. V. v Kralovicích. Toto obstará s. Vágner.

S. Herejt navrhuje předběžné vyšetření zajištěného Josefa Streubela. Usneseno, že výslech proveden bude zítra, t. j. 8. května 1945. K tomu zvoleni soudruzi Rabas Vojtěch, Juha Jaroslav a Šmídl Václav jako přísedící. Mimo to bude požádán p. Dr. Ducháček, okresní soudce z Manětína, aby výslech provedl. Dnes hlášeno, že ve zdejší školní budově zemřel zajištěný lesmistr Teichmann z Plas. Usneseno zaříditi ohledání mrtvoly a zařízení pohřbu pohřebním ústavem V. Pecha z Kaznějova. Jiného jednání nebylo a s. předseda končí schůzi o 7. hodině večerní s provoláním k další práci zdar!

Zapsal Jaroslav Juha

 
Poznámka:

Napsáno podle originálu z knihy protokolů obecního úřadu v Kaznějově, která je uložena u Okresního archivu v Plasích. Byl zachován tehdejší slovosled a gramatika.

Mgr. Josef Křížek

 

 

Zdražení piva
  

Od 1. dubna 1912 došlo ke zdražení piva v hostinci p. Rotta (dnes č.p. 104 - kino a č.p. 555 – prodejna u Čásů) a to z 24 haléřů na 26 haléřů za l litr.

Tehdy – v tomto hostinci – měly společenskou místnost různé spolky : Strana sociálně demokratická, Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), Divadelní ochotnický spolek Kollár, Potravní společenstvo VPŘED a Svaz dělnictva lučebního průmyslu. Všechny tyto spolky se rozhodly "bojkotovat" tento hostinec pod dobu než zde bude pivo opět za starou cenu.

Další spolková činnost probíhala v bytech členů – u Karla Pokorného a Františka Hanzlíčka čp. 37. Dne 28. dubna se konala schůze v přírodě a to v "obecním lese" . Své prostory nabídlo i Konzumní Družstvo.

Akce všech spolků probíhaly nerušeně na jiných místech. Cvičení DTJ probíhalo za příznivého počasí v přírodě. Přesto DTJ uspořádala 15. července velké veřejné cvičení v Kaznějově za účasti okolních jednot.

Za porušení "bojkotu" byli provinivší se členové vylučováni. Spor vyvrcholil v prosinci, kdy na sále hostince "U Rottů" vystupovala cestující divadelní společnost. Toto představení bylo hojně navštíveno. Proto dochází k jednání s p. Rottem a již 19. ledna 1913 se spolky vrací zpět.

Tak skončil "bojkot" trvající tři čtvrtiny roku.

 

 Klub historiků Kaznějov

 

 

 Historické dokumenty