Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise

Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise

 

 Ve službách evropských občanů - Co pro vás dělá Evropská komise – brožura ke stažení (pdf – 415 KB - 28 stran)
 

  

Evropská unie je v současné době domovem občanů 27 evropských států. RozhodnutíEU, například o zavedení eura nebo opatření na ochranu životního prostředí mohou mít bezprostřední dopad na náš každodenní život. Podle názoru mnohých lidí se taková rozhodnutí nepřijímají v Bruselu, hlavním sídle úřadů Unie, nýbrž je „přijímá Brusel“. Toto slovní vyjádření vzbuzuje zdání, jako by se zde jednalo o jakési tajemné síly odtržené od zbytku Evropy, které hodlají vnutit svou vůli 455 milionům občanů Evropské unie.

Skutečnost je zcela jiná. Rozhodnutí přijímaná v Bruselu jsou výsledkem otevřenéhodemokratického procesu, na němž se podílejí tři nejvýznamnější orgány EU: Evropský parlament, Rada Evropské unie (která se skládá z ministrů vlád členských států) a Evropská komise. Jelikož je vždy nutno nalézt kompromis mezi 27 zeměmi, jsou přirozeně jednotlivé postupy, kterými se tato rozhodnutí přijímají, složité, ale přesto zcela transparentní.

Tato brožura se zabývá Evropskou komisí, která je ze všech tří uvedených orgánů největší. Ve zhuštěné, ale srozumitelné formě vysvětlíme, jaké úkoly Komise plní a jakým způsobem pracuje. Představíme vám také některé zaměstnance Komise, zcela obyčejné Evropany, lidi jako jsme my, kteří se snaží o to, aby EU fungovala v našem společném zajmu.

V centru dění Evropské unie pracuje Evropská komise: jedinečným způsobem v sobě spojuje zákonodárnou a výkonnou pravomoc a spravuje velkou řadu oblastí politik od obchodu přes ochranu životního prostředí až po rybolov. Komise je odpovědná rovněž za provádění ročního rozpočtu Unie ve výši 115 miliard eur. 

Komise se svými 25 000 zaměstnanci pocházejícími z celé EU úzce spolupracuje s Evropským parlamentem a vládami jednotlivých členských států, aby mohla Unii účinně spravovat ve společném zájmu jejích občanů. Jejím úkolem je uvádět do praxe snahy občanů o zajištění míru, svobody a blahobytu. Jakým způsobem se to děje? Kdo vlastně pracuje u Komise? Jaká je náplň práce jejích zaměstnanců? V této brožuře najdete odpovědi na tyto i další otázky.