Slučovací výlet žáků 6.tříd ( kolo + pěší ) - 26.9.2016

Slučovací výlet žáků 6.tříd ( kolo + pěší ) - 26.9.2016

Slučovací výlet žáků 6.tříd ( kolo + pěší )
aneb
Upevňování přátelských vztahů mezi žáky

                                                                                                   

Hlavní cíle:

·       rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti u žáků (posilovat pozitivní sociální vazby, schopnost spolupracovat s druhými • dodržovat a respektovat pravidla slušného chování a školního řádu • dokázat odlišit chování žádoucí a nežádoucí a daná pravidla dodržovat i mimo vyučování • pěstovat odmítavý postoj žáků ke zneužívání návykových látek • posilovat sebedůvěru

·       vytvářet klidné a přátelské prostředí a pozitivní klima třídy (vztahy žák – žák, žák – pedagog • lépe poznat sami sebe a své spolužáky v různých situacích

Zahájení :  sraz před školou v 7.45 • kontrola kol, helma

Trasa :  od školy směr hřbitov, hřiště, most za hřištěm • pěší – za mostem vlevo směr koupaliště  • škola – za mostem rovně na panelku, po panelce směr koupaliště

Aktivity :

1)     BYSTŘÍME PAMĚŤ  -   10 skupin po 3 (jedna po 4) žácích ( příprava: 2x tabulka 5x5 s čísly od 1 do 100 -  10x zadání úkolu, rozstříhat na menší celky - 10x prázdná tabulka pro vyplnění úkolu • žáci ve skupině společně složí zadání úkolu • ihned po složení a přečtení plní daný úkol • pokud mají splněno, předají podepsanou tabulku vedoucímu 

2)     BINGO  - každý samostatně • příprava:  31 tabulek s úkoly • určit mety na obíhání • žáci dostanou tabulky a hledají kamaráda, pro kterého platí daná otázka • úkol mají zadaný na tabulce • po vyplnění tabulky předají podepsanou vedoucímu  

3)     TICHÁ POŠTA  - 3 družstva po 10 žácích (jedno po 11)  • příprava: věta – Jsem stejně důležitý jako moji spolužáci, nikdo nemá právo se ke mně chovat ošklivě. • družstva se postaví do řady za sebou, ke každému družstvu jeden vedoucí • ve stejnou chvíli vedoucí pošeptá větu prvnímu v řadě • ten šeptem předá  dalšímu v řadě co slyšel • poslední v družstvu řekne nahlas, co se k němu dostalo za zprávu •  porovnání s původní zprávou • diskuse (připravené otázky + individuální otázky žáků)

Diskuse : Jak dojde k „překroucení“ zprávy? • Jak se mohou zprávy stát nepravdivými? • Co může nepravda nebo polopravda způsobit? • Jak zjistíte, které zprávy jsou pravdivé a které ne?

4)     DOTAZNÍKY -  připravené dotazníky na klima školy a třídy

5)     HRY  -  KUBB, fotbal, přehazovaná, samostatné hry

6)     OPÉKÁNÍ  - příprava ohniště, uhašení, úklid kolem ohniště

7)     ZÁVĚREČNÝ  POKŘIK - SPOLEČNĚ DOKÁŽEME VÍC!


Ukončení : 15.00 hod                                                                      

Vyhodnocení :  ve třídě při Občanské výchově •  při  předání certifikátů o absolvování slučovacího výletu