Školní řád

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace
• Aktualizace : k 26.8.2010
• Mgr.Jiří Henžlík, ředitel školy

 Ke stažení:  Školní řád 2010_2011.pdf (122,2 kB)
 

„Úmluva o právech dítěte“ - VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ OSN – 20.11.1989
Ratifikováno Parlamentem ČR   - III.1993

Výňatek:

• Každé dítě má právo na svobodu projevu, myšlení a náboženství.

• Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností.

• Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému porozumění, k míru a toleranci.

• Děti mají právo na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti.

• Děti musí být chráněny před používáním drog a nesmí být využívány při výrobě drog nebo jejich distribuci.

• Děti národnostních menšin mají právo využívat vlastní kulturu, náboženství a vlastní jazyk.

       

Cíle, kterých chceme dosáhnout dodržováním školního řádu

Při plnění vzdělávacího programu na ZŠ Kaznějov je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků - odpovídajících mravnímu kodexu občana Evropské Unie.

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Kaznějov vychází ze ZÁKONA č: 561 a 563/2004 Sb. a prováděcích právních předpisů k NOVÉMU ŠKOLSKÉMU ZÁKONU.

Žáci mají právo: 
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
• zakládat v rámci školy samosprávné orgány 
• na informace a poradenskou pomoc

Zákonní zástupci žáků mají právo na informace o výsledcích vzdělávání žáků

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 
• zajistit řádnou docházku do školy
na vyzvání ŘŠ zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka 
• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka 
dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Pokud žáci zameškají vyučování, musí být řádně omluveni. 
nepřítomnost žáka jsou povinni omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka třídnímu učiteli. (Zákon 561/2004 Sb., § 50, odst. 1)

Hodnocení prospěchu a chování

Součástí školního řádu je Klasifikační řád ZŠ Kaznějov (přiložen) a stupnice výchovných opatření podle vyhlášky č: 48/2005, § 17, odst.2-7 (přiložena)

Klasifikační řád ZŠ je v plném souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou č: 48/2005.

   Součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU je KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZŠ Kaznějov (přiložen).
  Při všech činnostech ve škole jsou žáci povinni chránit zdraví své i svých spolužáků !
 

1. Začátek vyučování 

Vyučování začíná ráno v 7.45 hod a odpoledne ve 13.15 hod.

Kaznějovští   žáci přihlášení do ŠD přicházejí od 6.15 hod.

Ostatní žáci přicházejí do školy v době od 7.25 do 7.40 hod.

Do budovy vstupují ukázněně – pod dozorem p.Vaňourka (p.Svobody).

V 7.45 hod. musí být všichni žáci ve své učebně na svém místě.

2. Organizace výuky (Podle vyhlášky č: 48/2005, § 1 , odst. 1-5): 

1. hodina……………….. 7.45 – 8.30

2. hodina……………….. 8.40 – 9.25

             hlavní přestávka

3. hodina……………….. 9.45 – 10.30

4. hodina………………..10.40 – 11.25

5. hodina………………..11.35 – 12.20

             polední přestávka

6. hodina………………..13.15 – 14.00

7. hodina……………… .14.10 – 14.55

3. Chování v šatnách, přezouvání

Za pořádek v šatnách a za uzamčení šaten po celý den odpovídají určené služby, které odcházejí ze šaten poslední. Služby určuje a řídí třídní učitel.

Nenechávejte v šatnách cenné věci, peníze a mobilní telefony!

Za případnou ztrátu věcí, které nemají souvislost s vyučováním (knihy, MT, videokazety,sbírky, šperky,…), nepřebírá škola odpovědnost.

Ve škole se žáci přezouvají do vhodných přezůvek. Po ukončení vyučování si je dávají do sáčků v šatně. Cvičební obuv, ve které chodí na hřiště, nepoužívají jako přezůvky

4. Žáci pečují o vyučovací pomůcky, zařízení své třídy a celé školy.

Žák má řádně zabalené učebnice, sešity, přiměřeně kvalitní psací a rýsovací potřeby – vše udržuje v čistotě.

Služby určené ve třídách se starají o čistotu tabule, pořádek ve třídě a zajistí potřebné pomůcky pro vyučování. Služby se pravidelně střídají.

Šetřete a ochraňujte parkovou úpravu okolí školy! Netrpte vandalismus!

Škody způsobené svévolně na zařízení, nábytku, oknech nebo zdech viník v plném rozsahu uhradí.

Všichni žáci školy při své činnosti šetří školní zařízení!

V celém areálu budov ZŠ Kaznějov je přísný zákaz používání žvýkaček. Tento zákaz je vydán na základě dodržení nutných hygienických zásad.

5. Odborné učebny

Do odborných učeben, dílen, tělocvičny, do bazénu, na hřiště nebo na pozemky přicházejí žáci vždy v doprovodu vyučujícího.

Na tělesnou výchovu je předepsán cvičební úbor a obuv, na pracovní vyučování vhodný pracovní oděv.

Vstup na školní hřiště ZŠ Kaznějov je možný pouze za přítomnosti pedagogického dozoru. Zákaz vstupu na školní hřiště se vztahuje na vyučovací dobu i dobu mimo vyučování. Překročení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu!

6. Chování žáků při výuce

Před každou vyučovací hodinou si žáci připraví všechny věci potřebné na hodinu.

Žákovskou knížku nosí denně do školy a na požádání ji předloží vyučujícímu. Každý týden dávají podepsat žákovskou knížku žáci rodičům.

Pokud si žáci některé věci zapomenou nebo nesplní úkol, jsou povinni se omluvit.

Jestliže se žák přihlásí do některého nepovinného předmětu, stává se pro něj tento předmět povinný a musí jej pravidelně navštěvovat.

Nedostaví-li se vyučující do třídy 5 minut po začátku vyučovací hodiny, oznámí to určená služba zástupci ředitele (nebo ŘŠ).

7. Chování o přestávkách. 

O malých přestávkách neopouštějí žáci 3. – 9. ročníku své třídy, pokud nepřecházejí do jiné pracovny.

V době přestávky (9.25 – 9.45) za pěkného počasí odejdou za přítomnosti dozoru na přestávkové dvory. Vzdálit se z areálu školy mohou žáci jen s dovolením dozoru.

Opustit školu v době vyučování a o přestávkách mohou žáci pouze se souhlasem pedagogického pracovníka (vyučující, vychovatelka, TU, ZŘ, ŘŠ).

8. Konec vyučování, polední přestávka.

Po skončení vyučování opustí žáci 6. – 9. ročníku školní budovu. Rovněž tak žáci 1. – 5. ročníku, kteří nejsou přihlášeni do ŠD.

Polední přestávka: podle pracovního řádu, čl. 14 je žákům umožněn pobyt v této době ve škole za přítomnosti pedagogického dozoru na základě písemného souhlasu rodičů. Za tyto žáky přebírá škola odpovědnost. Za ostatní žáky přebírají odpovědnost zákonní zástupci žáků.

9. Uvolňování žáků z vyučování (Zákon 561/2004 Sb., § 50, odst.1):

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Žáci jsou uvolňováni z vyučování jedině na základě  písemné žádosti zákonného zástupce žáka.

Neomluvená nepřítomnost žáka ve vyučování do 10 vyučovacích hodin bude řešena ve spolupráci se zákonným zástupcem žáka a sociálním odborem MÚ Kralovice.

Opakované neomluvené vyučovací hodiny budou řešeny ve spolupráci se sociálním odborem MÚ Kralovice. Dodatečné (dlouhodobé) omluvy budou přímo předány sociálnímu odboru MÚ Kralovice.

Na 1 vyučovací hodinu uvolňuje vyučující v této hodině.

Na celý den uvolňuje třídní učitel žáka.

Na více dnů uvolňuje ředitel školy (zástupce ředitele školy).

10. Používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení

Mobilní telefony mohou žáci používat pouze mimo vyučovací dobu. Při vyučování mají žáci mobilní telefony vypnuté a uložené v tašce. Řešení případů odcizení MT nebo jeho zabavení pedagogickým pracovníkem bude řešeno ve smyslu Vyhlášky MŠMT ČR č.j.: 27 328/2000-14.

Při výuce Tv jsou mobilní telefony uzamčeny ve skříňce, která je k tomuto účelu instalována v tělocvičně. Klíč od skříňky má u sebe vyučující Tv.

Při výuce je zakázáno využívat poslechu mobilních telefonů. Zařízení MP3 nesouvisí s výukou v ZŠ, proto je jejich použití v ZŠ zakázáno.

Z důvodu prevence kyberšikany je ve škole zakázáno zneužívání elektronických prostředků, je zakázáno jakékoliv pořizování obrazových a zvukových záznamů (zejména natáčení videí a fotografování v prostředí školy). Porušení bude postihováno dle klasifikačního řádu.

11. Všem žákům školy je přísně zakázáno nošení, držení, distribuce a požívání návykových látek v areálu školy a jejím okolí.

Porušení tohoto nařízení bude hodnoceno podle zásad „Minimálního preventivního programu – Škola bez drog –“ část : „ Postup škol v případě zneužívání návykových látek ve školách“.

Všem žákům školy je přísně zakázáno kouření na veřejnosti, v budově školy a jejím okolí. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu.

Všem žákům školy je přísně zakázáno nosit do ZŠ zapalovače, zápalky, alkoholické nápoje a cigarety, porušení tohoto zákazu bude řešeno sníženou známkou z chování !

12. Šikana ve škole – prevence a řešení šikanování mezi žáky –

MP MŠMT č.j. 20 006/2007-51, MP ministra školství č.j. 24 246/2008-6:

 

Každý pedagogický pracovník ZŠ musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc!

Sankce za porušení pravidel chování v oblasti šikany:

-          Napomenutí a důtka TU, ŘŠ.

-          Snížení známky z chování.

-          Převedení do jiné třídy.

-          Dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP.

-          Dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místě příslušném diagnostickém ústavu.

-          Ve spolupráci s rodinou – ústavní výchova.

 

Metodici prevence šikany:

1.stupeň ZŠ………………………Mgr.Eva Šimlová

2.stupeň ZŠ………………………Mgr.Jiřina Brejníková

13. Chování žáků mimo školu

Za chování žáků mimo školu plně odpovídají rodiče žáků (platí i pro přestupky o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním).

Škola bude hodnotit chování mimo školu pouze ve velmi vážných případech, kdy řešení mimoškolních přestupků povede k upevnění kázně žáků školy.

Všem žákům školy je přísně zakázána chůze přes železniční trať ČD.

 

Projednání školního řádu

• Poslední projednání ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZŠ na PR : 258.2010

• ŠKOLNÍ ŘÁD byl projednán se všemi žáky ZŠ : 2.9.2010 - TU

• ŠKOLNÍ ŘÁD je průběžně aktualizován podle potřeb organizace školní práce (ve smyslu Zákona 561 a 563/2004 Sb., Zákona č.317/2008 Sb. a Zákona 49/2009 Sb. - prováděcích právních předpisů ke jmenovaným zákonům).
• Při každé aktualizaci jsou žáci seznámeni se změnami ve ŠKOLNÍM ŘÁDU ZŠ – zajišťují třídní učitelé (poslední aktualizace 26.8.2010).

Mgr.Jiří Henžlík, ředitel školy

 

Výchovná opatření – stupnice : (podle VYHLÁŠKY č: 48/2005 , § 17 ,odst. 2 – 7 )
Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, ze dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění.
Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:

• Napomenutí třídního učitele (NTU)
• Důtka třídního učitele (DTU)
• Důtka ředitele školy (DŘŠ) 

Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Tabulka pro udělování kázeňských opatření - 2.stupeň ZŠ :

• NTU…………..5 – 9 poznámek

• DTU…………..10 – 14

• DŘŠ………… 15 – 20

Tabulka pro udělování kázeňských opatření - Zvl. třídy :

• NTU……………3 poznámky      ………6 zapomenutí

• DTU……………5                  …………10

• DŘŠ…………….8                  …………20

   Tabulka pro udělování kázeňských opatření - 1 stupeň ZŠ
    - 1. - 2. ročníky

• NTU…………… 1.pololetí 1.ročníky bez hodnocení chování

                              10 zapomínání + drobné kázeňské přestupky

• DTU……………..15 zapomenutí + kázeňské přestupky

• DŘŠ………………jen vážné přestupky

   Tabulka pro udělování kázeňských opatření - 1 stupeň ZŠ
    - 2. - 5. ročníky

• NTU……………    ..5 zápisů (sešit + ŽK)

• DTU………………10 zápisů

• DŘŠ……………….15 zápisů

Každý případ udělení kázeňského opatření bude individuálně projednán, bude přihlédnuto k individualitě žáka a ke věku žáka. Při hrubém porušení ŠKOLNÍHO ŘÁDU bude postupováno přísněji.   
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně !