Školní řád ZŠ Kaznějov - Příloha č.1: "Omamné a psychotropní látky" + Příloha č. 2 "Kyberšikana"

Školní řád ZŠ Kaznějov - Příloha č.1: "Omamné a psychotropní látky" + Příloha č. 2 "Kyberšikana"

 

Školní řád ZŠ Kaznějov,
Příloha č: 1 „ Omamné a psychotropní látky“

 

OPL

Zakázaná je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.

1) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.


Konzumace OPL ve škole

    1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci akcí školou prováděných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
    2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.

    3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.

    4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.

    5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.

    6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.

    7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není způsobilý k pobytu ve škole.

    8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně – právní ochrany obce vyžadovat pomoc.

    9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen výuky ( dbá pokynů pracovníků školy).

    10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.

    11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.

    12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením.  Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.

 

Nález OPL ve škole


A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

    1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

    2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

    3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíši datum čas a místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají do školního trezoru

    4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.


B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:

    1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému ke zjištění její chemické struktury.

    2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.

    3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítemen/a ředitel/ka nebo její/jeho zástupce.

    4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného zástupce žáka.

    5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který ji intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.


C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:

    1) Jedná se o podezření ze spáchání trestního činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do kompetence Policie ČR

    2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.

    3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné ho mít pod dohledem. U žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

    4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcí přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy..Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

    5. Krádeže jsou protiprávním jednáním. Jakmile dojde k takovému jednání, škola je povinna tuto skutečnost hlásit orgánům v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, nemají žáci do školy nosit.

Jak postupovat při nahlášení krádeže žáka:

    1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného

    2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.

    3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánů sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům v trestním řízení.

    6. Žákům není dovoleno v průběhu vyučovacích hodin používat mobilní telefony a hudební přehrávače, tzn. – telefony a hudební přehrávače musí být vypnuty. Upřesnění – při teoretickém a praktickém vyučování nesmí žák používat telefon a hudební přehrávač, před začátkem vyučování ho musí vypnout a uschovat do tašky, ne do lavice.

 

 

Školní řád ZŠ Kaznějov, Příloha č. 2 „KYBERŠIKANA“


Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupiny útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

KYBERŠIKANA je například:

    - hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu

    - zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce

    - webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit

    - zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím komunitních sítí

    - zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co pro dítě můžeme udělat? Informace pro zákonné zástupce:

    - Přijmete fakt, že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří.

    - Pokud se v něm naučíte pohybovat, porozumíte lépe vašemu dítěti.

    - Zajímejte se, co vaše dítě na internetu dělá.

    - Sledujte, jak se dítě chová při elektronické komunikaci, všímejte si varovných a neobvyklých znaků, včetně reakcí na vaši přítomnost.

    - Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s jakýmkoliv problémem.

    - Zjistěte, jaké existují technické možnosti ochrany vašeho dítěte (uzamknutí některých stránek…)

    - Jste-li zákazníkem O2, můžete si nechat nastavit RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Více informací na lince 800 184 084.

    - Uvědomte si, že technické vymoženosti za kaberšikanu nemohou – nemá smysl je dětem zakazovat.

    - Na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světě více než v tom reálném, jsou více ohroženy – podporujte u dětí i jejich reálné aktivity.

    - Vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika – vybírejte s ním bezpečné internetové prostředí.

    - Naučte své dítě chránit svou identitu.

    - Pokud se o kyberšikaně dozvíte, uložte nebo vytiskněte maily, SMS… - mohou posloužit jako důkazní materiál.

    - Kontaktujte poskytovatele serveru, ze kterého agresor šikanuje, a požádejte ho, aby útočníkovi zamezil přístup.

    - Zkuste zjistit, kdo je agresor (podle výzkumů je 78% agresorů ze stejné školy jako oběť).

    - Pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy.

    - Ujistěte se, že škola, do které chodí vaše dítě, má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti na internetu.

    - V případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky.

    - Uvědomte si, že kyberšikana často úzce souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se svého dítěte, zda mu někdo neubližuje i jinak než v kyberprostoru.

    - Informace z výzkumu “Kyberšikana na českých školách“ najdete na www.minimalizacesikany.cz

 

V Kaznějově dne 1. 9. 2018                                                                                                                                                      Mgr. Hana Patrichiová, ředitel školy

Školní řád ZŠ Kaznějov, Příloha č: 1 „ Omamné a psychotropní látky“
OPL
Zakázaná je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních
látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je
rovněž navádění k užívání těchto látek.
1) Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a
188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje
trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR
nebo státnímu zástupci.
Konzumace OPL ve škole
1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době
školního vyučování, či v rámci akcí školou prováděných, je primárně nutné mu v další
konzumaci zabránit.
2) Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci
pokračovat.
3) Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický
pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí.
4) V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě,
zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5) Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního
řádu školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
6) V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý
k pobytu ve škole.
7) V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není způsobilý k pobytu
ve škole.
8) Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní
ochrany a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně – právní ochrany obce
vyžadovat pomoc.
9) Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i
v případě, kdy je žák schopen výuky ( dbá pokynů pracovníků školy).
10) Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa
bydliště dítěte.
11) V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola
informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
12) Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem.
Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze
sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením
školního řádů.
13) Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za
nebezpečné a protiprávní jednání.
14) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje
pedagogický pracovník obdobným postupem jak je uvedeno od bodu 3. O události
sepíše pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
15) Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod
vlivem OPL, reps. kdy nelze prokázat, že žák intoxikoval ve škole.
Distribuce OPL ve škole
1) Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto
zakázána a může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje,
není nijak rozhodující.
2) Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák
v danou chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže
specifikováno buď jako přestupek nebo v případě množství většího než malého jako
trestný čin, ale toto množství nemusí mít vliv na kázeňský postih, který je stanoven
školním řádem.
3) Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL,
musí o této skutečnosti škola vždy vyrozumět místní příslušné oddělení Policie ČR,
protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu.
4) Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti
osobě mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně –
právní ochrany obce s rozšířenou působností.
5) Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují
způsobem popsaným níže.
Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou
považují za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
3) Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíši datum čas a
místo nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a
uschovají do školního trezoru
4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
B. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují
za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:
1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému ke zjištění její chemické struktury.
2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena,
datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka
nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník
tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítemen/a ředitel/ka nebo
její/jeho zástupce.
4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a
informuje zákonného zástupce žáka.
5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který ji intoxikoval, předají látku zajištěnou
výše uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u žady
jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie
ČR.
C. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou
OPL u sebe, postupují takto:
1) Jedná se o podezření ze spáchání trestního činu nebo přestupku, a proto řešení této
situace spadá do kompetence Policie ČR
2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného
zástupce žáka.
3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné ho mít pod dohledem. U
žáka v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.
4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a
při školních akcí přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí,
a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
5. Krádeže jsou protiprávním jednáním. Jakmile dojde k takovému jednání, škola je povinna
tuto skutečnost hlásit orgánům v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. Cenné věci, které nesouvisí s vyučováním
a vzděláváním, nemají žáci do školy nosit.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žáka:
1) O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného
2) Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní
oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že
má tuto možnost.
3) V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánů sociálně-právní ochrany
(byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům v trestním řízení.
6. Žákům není dovoleno v průběhu vyučovacích hodin používat mobilní telefony a hudební
přehrávače, tzn. – telefony a hudební přehrávače musí být vypnuty. Upřesnění – při
teoretickém a praktickém vyučování nesmí žák používat telefon a hudební přehrávač, před
začátkem vyučování ho musí vypnout a uschovat do tašky, ne do lavice.
Školní řád ZŠ Kaznějov, Příloha č. 2 „KYBERŠIKANA“
Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků.
Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupiny
útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.
KYBERŠIKANA je například:
- hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo internetu
- zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové
stránce
- webové stránky, blogy s cílem někoho zesměšnit
- zesměšňování, vydírání, zastrašování, ubližování, ohrožování a obtěžování prostřednictvím
komunitních sítí
- zneužití identity oběti rozesíláním obtěžujících a urážlivých zpráv pod jejím jménem
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co pro dítě můžeme udělat? Informace pro zákonné zástupce:
- Přijmete fakt, že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří.
- Pokud se v něm naučíte pohybovat, porozumíte lépe vašemu dítěti.
- Zajímejte se, co vaše dítě na internetu dělá.
- Sledujte, jak se dítě chová při elektronické komunikaci, všímejte si varovných a
neobvyklých znaků, včetně reakcí na vaši přítomnost.
- Dejte dítěti najevo, že za vámi může přijít s jakýmkoliv problémem.
- Zjistěte, jaké existují technické možnosti ochrany vašeho dítěte (uzamknutí některých
stránek…)
- Jste-li zákazníkem O2, můžete si nechat nastavit RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Více informací
na lince 800 184 084.
- Uvědomte si, že technické vymoženosti za kaberšikanu nemohou – nemá smysl je dětem
zakazovat.
- Na druhou stranu děti, které žijí ve virtuálním světě více než v tom reálném, jsou více
ohroženy – podporujte u dětí i jejich reálné aktivity.
- Vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika – vybírejte s ním bezpečné
internetové prostředí.
- Naučte své dítě chránit svou identitu.
- Pokud se o kyberšikaně dozvíte, uložte nebo vytiskněte maily, SMS… - mohou posloužit
jako důkazní materiál.
- Kontaktujte poskytovatele serveru, ze kterého agresor šikanuje, a požádejte ho, aby
útočníkovi zamezil přístup.
- Zkuste zjistit, kdo je agresor (podle výzkumů je 78% agresorů ze stejné školy jako oběť).
- Pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy.
- Ujistěte se, že škola, do které chodí vaše dítě, má vhodný vzdělávací program o bezpečnosti
na internetu.
- V případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky.
- Uvědomte si, že kyberšikana často úzce souvisí se šikanou tváří v tvář, ptejte se svého dítěte,
zda mu někdo neubližuje i jinak než v kyberprostoru.
- Informace z výzkumu “Kyberšikana na českých školách“ najdete na
www.minimalizacesikany.cz
V Kaznějově dne 1. 9. 2018 Mgr. Hana Patrichiová, ředitel školy