Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 1/2015

Škola v Kaznějovském zpravodaji č. 1/2015

Zdroj: Kaznějovský zpravodaj č. 1/2015

 

Ze Základní školy

(KZ č.1 /2015 - str. 6-7)

 

PROJEKTOVÉ ODPOLEDNE NA NAŠÍ ŠKOLE


V souvislosti s dokončením realizace dlouhodobého projektu na naší škole se 2. 12. 2014 uskutečnil den otevřených dveří pod názvem Tematické projektové odpoledne, během kterého měla široká veřejnost možnost školu  navštívit a seznámit se s realizovaným projektem a jeho výstupy.
 
 
  

O schválení projektové žádosti a finanční podporu v rámci globálního grantu Operačního  programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem  „Zvyšování   kvality ve vzdělání  v Plzeňském kraji“ naše škola požádala před několika lety. Projekt nám byl schválen, což je pro školu ohromný úspěch, neboť se jedná již o druhý realizovaný grantový projekt. Žádná ZŠ v Plzeňském kraji nezískala podporu v takové výši (celkem téměř 9 000 000 Kč) v tak krátké době.

Druhý projekt nese krásný název „Duhová  škola“, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0021, a jeho cílem je podpořit všechny žáky školy inovací výchovně   vzdělávací strategie přírodovědných a technických oblastí s důrazem na významné zkvalitnění vzdělávání ZŠ  Kaznějov v matematice, v přírodovědných a v  technických oborech na 1.  i  2. stupni. Finanční dotace projektu  činila  5 928 270,67 Kč, doba realizace byla 31  měsíců, do projektu bylo přímo zapojeno 20 pedagogů a všichni žáci ZŠ. První etapa projektu trvala od 1. 6. 2012 do 31. 1. 2013. V této době se vytvářely nové podmínky, inovace vybavení, plán aktivit pro žáky, pracovní verze nových výukových materiálů, jinými slovy – vybíraly se a nakupovaly pomůcky pro školu, modernizovaly se některé učebny a učitelé vytvářeli vzdělávací materiály, jak s dětmi pracovat, jak splnit cíle projektu. Integrace do výuky či kroužky probíhaly ve třech klíčových aktivitách: 1. KA byla zaměřena na  matematické  obory, 2. KA na přírodovědné obory a 3. KA naobory technické. V rámci těchto klíčových aktivit se konalo 7 pravidelných kroužků:  Kroužek mladých  přírodovědců, Chemicko-biologický kroužek a badatelské  aktivity, kroužek Matematika hravě (pro 1. st.), Zábavná  matematika  (pro 2. st.), Pracovně technický kroužek, Kroužek mladého technika a Terénní výzkum se sledováním počasí. Ve škole byly vytvořeny nové učebny:  interaktivní učebna školy „Svět práce interaktivně“, praktická dílna s keramickou pecí, učebna pro chovatelský kroužek, navíc byly modernizovány učebny dílen. Ve druhé etapě projektu od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2014 probíhalo již samotné pilotní ověřování výuky, realizovaly se kroužky a v době výuky probíhala   inovace výchovně vzdělávací strategie, tj. přímá práce učitelů v hodinách. Pedagogové, kteří se do tohoto projektu zapojili, vše samostatně  připravovali, pak s dětmi přímo pracovali ve vyučovacích hodinách, odpoledne v kroužcích, ale také vytvářeli výukové materiály. Pro žáky byly zdarma realizovány i poznávací exkurze, přednášky.

 
 
Díky projektu je naše škola nadstandardně vybavena, ve výuce uvedených vzdělávacích oblastí jsou využívány výstupy projektu vedoucí ke zlepšení   kompetencí žáků, je výrazně podporováno badatelské, tvořivé a činnostní vzdělávání žáků, žáci v hodinách využívají pomůcky, které se běžně v jiných školách  z finančních důvodů nevyužívají. Celkem se jedná o pomůcky v hodnotě cca 1 000 000 Kč, i tím se výuka na naší škole výrazně zkvalitnila. 

Do realizace Tematického projektového odpoledne se s nadšením zapojili žáci, kteří prezentovali práci ve svých kroužcích, nové pomůcky a výstupy projektu. Protože se tento den otevřených dveří setkal s velmi kladnou odezvou z řad rodičů, žáků i široké  veřejnosti, rozhodli jsme se, že se podobná akce   stane akcí pravidelnou.  
 


NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI

5. února letošního roku se v Plzni uskutečnilo Okresní kolo olympiády z českého jazyka, kde žákyně IX. B ALICE POKORNÁ získala vynikající první místo. Postoupila tak do krajského kola, které ji čeká v dubnu. Přejeme hodně štěstí.

Mezi další výborné umístění patří také druhé místo DOMINIKA ČERMÁKA, žáka VII. B, které získal 17. 2. 2015 v Okresním kole olympiády ze zeměpisu v kategorii B – žáků VII. tříd. Naši školu také výborně reprezentoval v krajském kole dne 17. 3. 2015.

 

Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 

PROJEKT „RODILÍ MLUVČÍ DO ŠKOL“

Naše škola se zapojila do projektu „Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů“. Každé pondělí, středu a pátek, od prosince 2014 do konce školního roku 2014/2015, je ve výuce v hodinách anglického jazyka ve třídách 5. – 9. přítomen zahraniční lektor, Mr. Charles Scoufarides.

 

Rodilý mluvčí je zapojen do výuky angličtiny nepravidelně i v nižších ročnících, v 9. třídě i v hodinách konverzace AJ, dle zájmu dalších vyučujících je možné zapojit rodilého mluvčího i do nejazykových předmětů (tzv. metoda CLIL), pro zájemce z 9. ročníku probíhá konverzace i mimo vyučování. Co nejvíce využíváme možnosti komunikace rodilého mluvčího se žáky z důvodu zlepšování komunikačních dovedností žáků v angličtině. Pro zájemce z řad pedagogických i nepedagogických pracovníků probíhá každý pátek konverzace AJ na různá témata. Rodilý mluvčí se účastní i mimoškolních aktivit, např. keramického kroužku. Hodiny s rodilým mluvčím se setkávají u žáků s velkým zájmem, přirozeným důsledkem by mělo být zvýšení jejich motivace k učení se cizímu jazyku a zlepšení se v komunikativních dovednostech.

Kontaktní osobou za naši školu, která zajišťuje organizaci, komunikuje s rodilým mluvčím a spolupracuje s NIDV Plzeň, je Mgr. Radka Lavičková.

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ZŠ KANĚJOV V ROCE 2015

V letošním roce se lyžařský výcvik 7. ročníků konal opět na Šumavě, tentokrát od 22. do 27. 2. 2015. Celkem se ho zúčastnilo 23 žáků a žákyň. Byli jsme ubytováni v přepychovém prostředí apartmánového penzionu přímo na sjezdovce Samoty. Jídlo bylo tradičně velmi chutné a vydatné.

Počasí a sněhové podmínky nám přály, a tak jsme mohli žákům umožnit seznámení s více druhy sportování na horách. Na sjezdovce jsme si vyzkoušeli sjíždění svahu na lyžích nebo snowboardu, zvládli jsme i jízdu na vleku.  Svoje dovednosti v pohybu po sjezdových tratích si na závěr žáci a žákyně ověřili v závodech ve sjezdu i slalomu.  Dvě všestranné žákyně se zúčastnily závodů na lyžích i na snowboardu zároveň.

Účastníci kurzu měli možnost vyzkoušet si i další druh pohybu na horách-jízdu na běžkách. Pro mnohé z nich byl zimní běžecký  sport  naprostou  novinkou,  takže  nebyla nouze o zajímavé a pozoruhodné styly běhu či jízdy.  Na závěr běžeckého výcviku jsme uspořádali závody, při kterých byly k vidění opravdu hodnotné výkony. Velký dík patří také panu Hnátovi za přivezení a odvezení zavazadel, lyží a snowboardů, což nám velmi zjednodušilo a zpříjemnilo cestování vlakem.

 

 Petra Kratochvílová, Hana Patrichiová, Radka Lavičková, Milena Mašková, Naděžda Pluhařová