Provozní řád ŠSIC

Provozní řád ŠSIC

  

P R O V O Z N Í   Ř Á D

„Školního studijního informačního centra (ŠSIC) -ZŠ Kaznějov“

„Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“
(reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029)

…………………………………………………………………………………………………

 

1)       Přístup do učebny mají žáci pouze v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně se žáky a vykonává nad nimi aktivní dozor.

2)       Žáci se řídí přesně pokyny přítomného pedagogického pracovníka školy.

3)       Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je určen zasedací pořádek.

4)       Při jakékoli závadě nebo problému (počítač, monitor,….) žáci informují vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu.

5)       Knihy, časopisy a deskové hry jsou uživatelům ŠSIC zapůjčovány prezenčně.

6)       Žáci mají zakázáno:

  • používat vlastní Flashdisky, CD, DVD bez souhlasu vyučujícího
  • přenášet součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné-bez souhlasu vyučujícího
  • měnit zapojení kabelů
  • jakákoli zasahování do SETUPu počítače
  • provádět změny v nastavení systému Windows
  • zasahovat do cizích souborů
  • jíst a pít v prostorách učebny

7)       Je přísně zakázáno navštěvovat stránky s rasistickým, pornografickým obsahem, stránky Internetu, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem ČR.

8)       Žáci mohou používat INTERNETU k získávání potřebných informací.

9)       Žáci mohou využívat všech dostupných knih a odborných časopisů, CD, DVD, deskových her, které jsou v učebně k dispozici.

10)   Každé (i sebemenší) poranění je žák povinen okamžité nahlásit vyučujícímu, odbornému dozoru.

11) Při hrubém porušení některého z výše uvedených pravidel bude žákovi pozastavena činnost v informačním centru ZŠ Kaznějov.

 

V Kaznějově 10. 2. 2011

 

     ……………………..                                                                        ……………………                                                                 

   Mgr. Hana Patrichiová                                                              Mgr. Jiří Henžlík 

        manažer projektu                                                                     ředitel školy