Provoz ZŠ Kaznějov v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku

Provoz ZŠ Kaznějov
 v období od 25. 5. 2020 do konce školního roku


ke stažení: Provoz 1.st.25.5.2020.docx (22234) •  Provoz 1.st.25.5.2020.pdf (181272)

 

     1. Příchod do školy

     Žáci přicházejí před budovu školy dle oznámeného harmonogramu v daných časových intervalech a dle skupin, do kterých byli zařazeni tak, aby nedocházelo k hromadění osob. Ústa mají zakrytá rouškou. Skupinu si převezme konkrétní učitel a žáky odvede do šatny, kde se postupně převlečou a přezují.

     Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám!

 

2. Ve třídách

     Po příchodu do třídy si žáci umyjí a dezinfikují ruce, následně obsadí lavice (v každé lavici pouze jeden žák), rozestupy 2 m. Při frontální výuce nemusí mít žáci ani vyučující roušku. Roušky by použili v případě, že by pracovali na vzdálenost kratší než 1,5 metru. Při sejmutí roušky žák vždy roušku ukládá do připraveného sáčku.

     Po každé vyučovací hodině si žáci umyjí ruce. V každé třídě je nezbytně nutné často větrat (minimálně jednou za vyučovací hodinu).

 

3. O přestávkách

     Přesuny žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi jednotlivými skupinami. V případě pěkného počasí budou žáci ve skupinách trávit velkou přestávku na přestávkovém dvoře školy. Při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, přestávkové dvory atd.) jsou žáci i učitelé povinni nosit roušku!

 

4. Obědy

    Do jídelny odcházejí skupiny žáků dle časového harmonogramu, tak aby nedocházelo k jejich kontaktu ve společných prostorách školy. U výdejního okénka udržují žáci rozestupy 2 m. Po vydání jídla si každý žák sedne sám ke stolu, sundá si roušku, kterou uloží do sáčku, a konzumuje jídlo. Poté si roušku opět nasadí, odnese použité nádobí a zbytky jídla a vrátí se zpět ke svému stolu. Jídelnu opouští vždy celá skupina najednou!

     Po odchodu každé skupiny bude provedena dezinfekce stolů postřikovou dezinfekcí, teprve poté může do jídelny vstoupit další skupina žáků!

 

5. Odpolední příprava

     Odpolední pobyt žáků bude probíhat buď ve třídě, kde se dopoledne vyučovali, nebo mohou v případě pěkného počasí pobývat na přestávkových dvorech. Dohled nad žáky budou zajišťovat asistentky pedagoga, popřípadě vychovatelky. Ve třídách mohou žáci vypracovávat domácí úkoly, dívat se na video, procvičovat učivo nebo při dodržení hygienických předpisů hrát vybrané hry. V odpoledních hodinách se nejedná o výuku! Povinnost nosit roušku nastane v případě, kdy bude vzdálenost mezi žáky kratší než 1,5 m.

 

6. Odchod žáků ze školy

     Žáci se v šatně oblečou, přezují a postupně odcházejí z budovy školy. Při odchodu musí mít roušku na obličeji! Žáci se nesmí shromažďovat před budovou školy!

 

Dopolední výuka: od 7:45 – 11:25

Výdej obědů: dle časového harmonogramu (nejdéle do 12:45)

Odpolední příprava: od 12:00 do 15:00

 

     Žáci musí v den nástupu do školy předat učiteli vyplněné a podepsané čestné prohlášení, bez kterého nebudou do školy vpuštěni. Ti, kteří budou ve škole i v odpoledních hodinách, ještě doloží informaci, která osoba a v kolik hodin je bude vyzvedávat, popřípadě informaci, že žák bude odcházet ze školy sám.

     Osoby, které budou žáky vyzvedávat, nemají přístup do budovy školy. Na děti čekají před budovou!

 

Obecné hygienické zásady

1) Každý žák – denně s sebou 2 roušky + igelitový sáček na odkládání roušky

2) Povinnost nosit roušky vždy ve společných prostorách školy, možno odložit pouze při výuce nebo jídle a pití.

3) Po každé návštěvě toalet a před každým jídlem si řádně umýt ruce antibakteriálním mýdlem, vysušit papírovým ručníkem a poté použít dezinfekci.

4) Studijní skupiny budou stanoveny předem a jejich složení je neměnné. Pozdější nástup do školy nebude žákům umožněn! Maximální počet žáků ve skupině je 15. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v jedné lavici. O rozdělení žáků do skupin rozhodne po konzultaci s TU ředitel školy.

5) Osoby s rizikovými faktory:

          1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

          2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

     3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

           4. Porucha imunitního systému, např.

               a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

               b) při protinádorové léčbě,

              c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

            5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

            6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

       7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

            8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka důvodem k nevpuštění žáka do budovy školy, respektive k vyloučení žáka ze skupiny či přípravy.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí  do školy vstoupit!

 

Pokud by žák během dne vykazoval některý z možných příznaků COVID-19, bude neprodleně umístěn do samostatné místnosti a třídní učitel zajistí, aby si zákonní zástupci v co nejkratší době žáka vyzvedli a navštívili lékaře. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci ze skupiny budou v daný den umístěni do jiné místnosti nebo změní aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Příchod žáků před budovu školy:

Z důvodu, aby bylo dodrženo pravidlo, že se žáci nesmí shlukovat, budou jednotlivé skupiny přicházet před školu v časových intervalech a jejich učitelé si je budou odvádět do šaten a tříd.

 

Rozdělení skupin:   7:20 hod. skupina č.2 p.uč. Sajnerová + skupina č.5 p.uč. Kozlíková

                                  7:30 hod. skupina č.3 p. uč. Beranová E. + skupina č. 6 p.uč. Beranová K.

                                   7:40 hod. skupina č.1 p.uč. Havlenová + skupina č. 4 p. uč. Zelenková

                                   7:50 hod. skupina č.7 p.uč. Mudra + skupina č.8 p.uč. Šteflová

           

Žádám rodiče, aby přesně dodržovali časový harmonogram! O rozdělení žáků budou rodiče informovat přidělení učitelé.                  

 

V Kaznějově 11. 5. 2020                                                                         Mgr. Tomáš Korelus, ředitel školy                                                                                                        

 

FORMULÁŘE
 

1)  Základní škola Kaznějov, okres: Plzeň-sever, příspěvková organizace

Přihláška ke stravování ve školní jídelně od 25.5. do 26.6.2020

Ke stažení: Přihláška do školní jídelny.docx (18098) • Přihláška do školní jídelny.pdf (98153) 

Závazně přihlašuji syna/dceru ke školnímu stravování na uvedené období.

 

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

 

 

Stručně základní informace – výňatek z řádu školní jídelny:

Obědy se budou vydávat od 11:00 do 13:00 hodin.

Platba se bude provádět obvyklým způsobem.

Obědy budou automaticky všem přihlášeny a lze je odhlašovat maximálně do 13:00 hodin předešlého dne telefonicky 373 332 470 nebo elektronicky (www.strava.cz).

 

 

V                     dne

 

 

Podpis zákonného zástupce:

 

2) Základní škola Kaznějov, okres: Plzeň-sever, příspěvková organizace  (ke stažení v pdf

Přihláška na odpolední školní přípravu od 25.5. do 26.6.2020

Ke stažení: Přihláška do odpolední skupiny.docx (18444) • Přihláška do odpolední skupiny.pdf (118227)

Závazně přihlašuji syna/dceru na odpolední školní přípravu na uvedené období.

Jméno a příjmení žáka:

Třída:

 

Syn/dcera bude ve školní skupině do         hodin, poté vyberte jednu z variant:

  1. syn/dcera bude odcházet ze školní skupiny domů sám.
  2. syna/dceru bude v uvedené době odchodu ze školy vyzvedávat: (jméno a příjmení zákonného zástupce nebo Vámi pověřené osoby):

 

V                            dne

 

Podpis zákonného zástupce:

 

 

3) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Ke stažení: čestné prohlášení.pdf (254179)

 

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka

...............................................................................................................................

datum narození ...............................................................................................................................

trvale bytem: …......................................................….......................................................................

 

1. P rohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

V ...................................

Dne …………………………

Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání nebo Podpis zákonného zástupce nezletilého

....................................................................

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

    a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

    b) při protinádorové léčbě,

    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

Základní škola Kaznějov, okres: Plzeň-sever, příspěvková organizace
Přihláška na odpolední školní přípravu od 25.5. do 26.6.2020
Závazně přihlašuji syna/dceru na odpolední školní přípravu na uvedené období.
Jméno a příjmení žáka:
Třída:
Syn/dcera bude ve školní skupině do hodin, poté vyberte jednu z variant:
a) syn/dcera bude odcházet ze školní skupiny domů sám.
b) syna/dceru bude v uvedené době odchodu ze školy vyzvedávat: (jméno a příjmení zákonného zástupce nebo Vámi pověřené osoby):
V dne
Podpis zákonného zástupce: