Orgány a ostatní instituce EU

Orgány a ostatní instituce EU

Orgány a ostatní instituce EU
https://europa.eu/institutions/index_cs.htm


Evropská unie (dále jen „EU“) není federací jako Spojené státy americké. Není ani pouze organizací pro spolupráci mezi vládami jako OSN. Je ve své podstatě jedinečná. Země, které tvoří EU, (její „členské státy“), zůstávají nezávislými suverénními národy, spojují však svoji suverenitu, aby získaly sílu a světový vliv, který by žádný z nich sám mít nemohl.

Spojování suverenity v praxi znamená, že členské státy delegují některé ze svých rozhodovacích pravomocí na jimi vytvořené a vzájemně sdílené instituce, aby rozhodování o specifických otázkách společného zájmu na evropské úrovni mohlo probíhat demokraticky.

Na procesu rozhodování EU obecně, zvláště pak na postupu spolurozhodování se podílejí tři hlavní instituce:

Evropský parlament, který zastupuje občany EU a je jimi přímo volen;
Rada Evropské unie, která zastupuje jednotlivé členské státy;
Evropská komise, která usiluje o obranu zájmů Evropské unie jako celku.   

Tento „institucionální trojúhelník“ vytváří politiky a zákony, které platí v rámci celé EU. Principiálně je to Komise, kdo navrhuje nové zákony, Parlament a Rada je ale schvalují. Komise a členské státy je potom provádějí a Komise je vymáhá.

Velmi důležitou roli hrají také dvě další instituce: Soudní dvůr dohlíží na dodržování evropského práva a Účetní dvůr kontroluje financování činností Evropské unie.

Práva a povinnosti těchto institucí jsou stanoveny ve smlouvách, jež tvoří základ všeho, co EU dělá. Ty také stanoví pravidla a postupy, jež musí instituce EU dodržovat. Jednotlivé smlouvy jsou sjednávány prezidenty a/nebo premiéry všech zemí EU a ratifikovány jejich parlamenty.

Kromě svých institucí má EU ještě několik dalších orgánů se specifickými úkoly:

Evropský hospodářský a sociální výbor zastupuje jak občanskou společnost, tak zaměstnavatele a zaměstnance;
Výbor regionů zastupuje orgány regionálních a místních samospráv;
Evropská investiční banka financuje investiční projekty EU a pomáhá malým a středně velkým podnikům prostřednictvím Evropského investičního fondu;
Evropská centrální banka odpovídá za evropskou měnovou politiku;
Evropský veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti na administrativní nedostatky institucí a orgánů EU;
Evropský inspektor ochrany údajů chrání soukromí osobních údajů občanů;
Úřad pro úřední tisky Evropských společenství uveřejňuje informace o EU;
Evropský úřad pro výběr personálu provádí nábor pracovníků pro instituce a ostatní orgány Evropské unie.
Úkolem Evropské správní školy je zajistit zaměstnancům EU vzdělávání v některých konkrétních oblastech.

Kromě toho byly ustaveny specializované agentury které se zabývají určitými technickými, vědeckými či řídícími úkoly.

 

Internetové stránky institucí a orgánů