Multikulturní výchova

Multikulturní výchova
Multikulturní výchova na ZŠ

Vyučující budou do jednotlivých předmětů zařazovat vhodnou formou (přiměřenou věku žáků) jednotlivé aspekty multikulturní výchovy.

 

Klíčové místo v této oblasti budou zaujímat následující aspekty

• pozitivní postoj k minoritám a k lidem různých národností

• tolerance náboženských vztahů

• tolerantní a bezkonfliktní komunikace žáků

• informace o extremistických skupinách mládeže

• pravicový a levicový extremismus

• objektivní informace o odsunu sudetských Němců

• poznání kultury a života dalších národností a etnik žijících v ČR

• ve výuce akceptovat téma českoněmeckých vztahů

• poskytnout žákům kompletní informace o holocaustu

• seznámit žáky se vznikem xenofobie, extremismu a rasismu

Environmentální výchova

• pokračování programu OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

• využití dokumentu „Strategie udržitelného rozvoje ČR“

• využití dokumentu MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách č.j..: 32338/2000-22

Zdravý životní styl a škola podporující zdraví

• důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchova ke zdravému způsobu života (v pojetí složky tělesné, duševní a sociální)

• naučit žáky dovednosti pozitivního zdravého životního stylu

• konkrétní témata prevence uplatnit ve všech předmětech

• využívat skupinové práce a jiných interaktivních a dalších aktivizujících metod 

• propojit oblast zdravého životního styl – výchovy ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity

• aktivizovat spolupráci mezi dětmi, učiteli a rodiči

• vést žáky k odpovědnosti za své zdraví

• posílit primární prevenci rizik ohrožujících zdraví žáků

• využít všech dokumentů k tomuto tématu - www.msmt.cz - pod kapitolou Prevence

• prosazovat důslednou formou výchovu proti kouření

• naučit žáky správným postojům a rozpoznávání rizikových situací

• zastavit růst závislosti dětí na tabáku

• zvýšení znalostí o negativních účincích alkoholu

• posílení spolupráce školy a rodiny v oblasti prevence užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog

Prevence násilí a šikanování mezi žáky

• Šikana je považována za speciální formu agrese

• Vybudovat ucelenou ochranu dětí a dospívajících proti šikaně ve škole

• čelit již v zárodcích od nejranějšího věku šikaně

• vytvoření příznivého sociálního klimatu ve třídách a ve škole

• zavést monitoring a screening (vyhledávání časových odchylek formou testů) vztahů v třídních kolektivech

• rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole

• využít dvou vyškolených pracovnic v oblasti šikany(p.Brejníková, Šimlová)

• prohloubit spolupráci při řešení šikany s Policií ČR, psychologem a etopedem (pracovník se sociálně narušenou mládeží)  

• využívat metodického pokynu ministra školství č.j.: 24 246/2008-6

Prevence úrazů a první pomoc

• hlavním cílem v této oblasti je vytvoření podmínek bezpečného prostředí

• soustavně pracovat s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách – vydalo MŠMT ČR

• důsledně vést agendu evidence školních úrazů podle vyhlášky č.64/2005 Sb.

• prevence úrazů úzce souvisí se zdravým životním stylem, dopravní výchovou, ochranou člověka za mimořádných událostí i sociálně patologickými jevy

• organizovat školení první pomoci s MUDr. Sýkorovou