Letní měsíce na základní škole Kaznějov - Kaznějovský zpravodaj č.2/2010

Letní měsíce na základní škole Kaznějov - Kaznějovský zpravodaj č.2/2010

Letní měsíce na základní škole Kaznějov
Kaznějovský zpravodaj č.2/2010 - str. 4

 

 

    Letní měsíce vyplníme na Základní škole Kaznějov prací. Učitelé i s dětmi jsou od 1.6. 2010 zapojeni do projektu spolufinancovaného Evropským sociální fondem a fondem České republiky v rámci podpory „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029. Grantový projekt „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ-INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ je zaměřen na celkové zlepšení podmínek pro všechny žáky i učitele školy ve výuce i mimo výuku. Cílem projektu je podpořit všechny žáky školy zkvalitněním výuky modernizací vyučovacích metod s využitím ICT, intenzivní zapojení průřezových témat Environmentální výchova a Mediální výchova do výuky, modernizace metodických podkladů a ŠVP ZŠ Kaznějov„Škola v srdci Evropy“.

    V souvislosti s projektem provedeme rekonstrukci školní knihovny na Školní studijní informační centrum (ŠSIC). Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a vybavení novým nábytkem a je financována zřizovatelem školy Městem Kaznějov, který je škole významnou oporou ve všech směrech, nejen v oblasti finanční.

    Cílem školy je vytvoření informačního centra školy dle definice Unesca: „Školní studijní informační centrum (ŠSIC) je místem školy, v němž mohou žáci rozvíjet své klíčové kompetence díky volnému přístupu k informacím, účastí na programové náplni centra a sdílením sociálních zkušeností se spolužáky.“ Do učebny ŠSIC zakoupíme v rámci projektu ICT techniku a doplníme knižní i digitální fond. Žáci budou mít přístup do centra denně, a to i mimo výuku. Centrum vybavíme PC s přístupem na internet a připravíme zde tvořivé aktivity a soutěže, zejména prestižní soutěž s názvem Žákovská odborná činnost. V ŠSIC zrealizujeme nový kroužek, ve kterém vytvářejí žáci 1. i 2. stupně školní internetový časopis.

    Environmentální výchovu (Ochrana životního prostředí - EVVO) zařadíme v rámci projektu do následujících aktivit a činností: výuka všeobecných předmětů, odborné přednášky, exkurze a pobytové zážitkové kurzy. Náklady žáků na tyto kurzy a exkurze uhradíme žákům z rozpočtu projektu. Ve spolupráci s Městem Kaznějov zrealizujeme Naučnou stezku Kaznějova zaměřenou na ochranu životního prostředí (těžba kaolinu, černého uhlí, chemické závody, čistička odpadních vod, rekultivace a náprava, apod.).

    Každého pedagoga proškolíme k přípravě vlastních výukových materiálů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti ICT, v Mediální a Environmentální výchově.

    Učitelé naší školy zapojení do projektu tedy neužijí celého zaslouženého odpočinku o prázdninách, ale připraví se na tvorbu digitálních výukových materiálů tak, aby tyto materiály mohly být co nejdříve ověřeny v rámci pilotní výuky, která umožní zhodnocení výstupů a výsledků projektu. Každý pedagog zapojený do projektu obdrží ještě před prázdninami notebook, důležitý pro tuto práci, zakoupený v rámci tohoto projektu.

    Pilotní výuku ověříme v šesti učebnách školy, které nově vybavíme ICT technikou, čímž se rapidně zlepší stávající nedostačující stav vybavení školy výpočetní technikou. Zároveň zajistíme přístup na internet ve všech učebnách školy.

    Aktivity projektu žákům umožňují zvýšit motivaci k učení, zlepšit a stále zvyšovat své klíčové kompetence nezbytné pro úspěšné pokračování ve studiu na střední škole či učilišti, povedou k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků i učitelů školy v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy Kaznějov „Škola v srdci Evropy“.


Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy