Koncepce školy pro období 2005 - 2012

Koncepce školy pro období 2005 - 2012

Základní   škola   K a z n ě j o v , okres Plzeň – sever

Koncepce školy pro období 2005 - 2012
I.  Základní cíl :

-          Umožnit rovný přístup každého státního občana ČR nebo jiného členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodů rasy,barvy pleti,jazyka,víry a náboženství.

-          Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

-          Osvojení potřebné strategie učení.

-          Motivace k celoživotnímu vzdělávání.

-          Naučit se tvořivě myslet.

-          Řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat.

-          Naučit se chránit své fyzické i duševní zdraví.

-          Chránit životní prostředí.

-          Zvládnout tolerantní chování k ostatním lidem,k odlišným kulturním a duchovním hodnotám.

-          Posoudit své schopnosti a reálné možnosti.

-          Uplatňovat v životě osvojené vědomosti a dovednosti.

-          Rozhodovat se o své životní dráze a svém profesionálním uplatnění.

-          Poskytnout všem žákům školy kvalitní základy všeobecného vzdělání.

-          Vytvořit podmínky pro další vzdělávání,komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

-          Rozvíjet vyváženou osobnost každého žáka ,aby byl schopen samostatně myslet ,svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan,to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

-          Realizovat „Zásady a cíle vzdělávání“ uvedené v § 2 , odst. 1 , písm. a – h ŠKOLSKÉHO ZÁKONA č: 561/2004 Sb.

-          Zaměřit se na klíčové vyučovací oblasti prevence sociálně patologických jevů:

            a)oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví,osobní a duševní hygiena,výživa,pohybové aktivity)

            b)oblast společenskovědní (formy komunikace,sociální dovednost a kompetence)

            c)oblast přírodovědná (biologie člověka,fyziologie,chemie)

            d)oblast rodinné a občanské výchovy

            e)oblast sociálně právní (právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům,práva dítěte )

       Je třeba, aby různé aspekty preventivního působení byly mezipředmětově koordinovány.  

  II.  Prostředky k dosažení cíle :

 1.      Vzdělávací program ZŠ Kaznějov :

-          Základní prostředek k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, rozpracovaný tematickým plánem do jednotlivých předmětů (viz.tematické plány jed.vyučujících).

-          Při plnění vzdělávacího programu je důležité ,aby vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle hodnotové,orientované k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků ( odpovídajícím MRAVNÍMU KODEXU OBČANA EU ).

-          Od školního roku 2007/2008 zavést v 1.a 6.ročníku ZŠ školní vzdělávací program podle § 5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA č: 561/2004 Sb.Dále postupně zavádět výuku dle „RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „ – tak,aby ve školním roce 2011/2012 byl zaveden RVP v 1. – 9. ročníku celé ZŠ Kaznějov. Akceptovat změnu RVP podle MŠMT ČR-Č.j.:27002/2005-22.Využití disponibilní hodiny na rozvíjení klíčových kompetencí žáků ,

-          a to především schopnost komunikace v mateřském i cizím jazyce, schopnost využívat informační a komunikační technologie a schopnost soustavně se vzdělávat (projekty z ESF).

V myšlení pedagogických pracovníků dosáhnout NADPŘEDMĚTOVÉHO přístupu ke vzdělávání! 

 2.      Klima školy: 

-          Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitní řízení ( všechny složky, nejenom ŘŠ ) a na systém mezilidských vztahů.

Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči žáků, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

-          Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s prací školy souvisí.

3.      Organizace školy :

-          Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy ( Školní řád,Pracovní řád, …), neustále je aktualizovat .

-     Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit.Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů, apod.).

 4.   Talentovaní a integrovaní žáci : 
 

-          Škola bude vytvářet prostor pro všechny žáky.

-          Vzdělávání mimořádně nadaných žáků podle jejich specifických vzdělávacích potřeb.

-          Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Hlavně se v této oblasti soustředit na žáky s poruchami učení a na žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

-          Na 1. a 2.stupni ZŠ umožnit dle potřeby slovní hodnocení.

-          Ve spolupráci s PPP a VP pečovat o žáky se specifickými poruchami učení a chování.

-          V učebním plánu 2.stupně umožnit diferenciaci (povinně volitelné .předměty, nepovinné předměty).

-          Knihovna školy se postupně přemění na informační centrum. Pro široký příliv informací poslouží práce s INTERNETEM (umožněná všem žákům školy).

-          Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola.

-          Budou hodnoceny výstupy žáků.

-          Bude postupně rozšiřována logopedická péče o žáky.

5)      Mimotřídní zájmová činnost :

-          Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměří se především na práci ŠD, spolupráci s DDM Radovánek.

-          Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní .

-          Budou se využívat přestávkové dvory a hřiště.

 6.      Škola a veřejnost:

-          Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči žáků, poskytovat jim základní, objektivní informace o škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se rozvíjet oboustranný tok informací v rovině RODIČE-ŠKOLA.

-    Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole.

7.      Trendy :

-          Informace jsou v lidské činnosti stále větší devizou, jejich hodnota stále stoupá. Aby však měly odpovídající význam, musí být pravdivé a aktuální.

-         V souvislosti se současnými trendy se škola zaměří na výpočetní techniku, aby každý žák, který dokončí docházku v ZŠ, uživatelsky ovládl výpočetní techniku a uměl bezpečně pracovat s INTERNETEM, zájemci o výpočetní techniku budou ovládat základy programování. Velký důraz bude kladen na výuku cizích jazyků. Každý žák, který dokončí základní docházku bude ovládat ( dle vlastních možností ) jeden cizí jazyk podle vlastního výběru.

V dalším období bude nutno rozšířit možnosti pro zájemce o další cizí jazyk.

8.     Další období :

Práce školy bude vycházet z NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ZÁKONA ( č: 561,562, a 563/2004 Sb.) a všech prováděcích právních předpisů náležejících k těmto zákonům.

Vzdělávání pro další období bude založeno na zásadách:

-  Rovného přístupu každého státního občana ČR – nebo jiného členského státu EU – ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

-  Zohlednění vzdělávacích potřeb jednotlivce.

-  Vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání.

-  Bezplatného základního vzdělávání státních občanů ČR nebo jiného státu EU ve školách, které zřizuje obec.

-  Svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání.

-  Zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod.

-  Hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených ZÁKONEM 561/2004 Sb. a vzdělávacími programy(RVP).

-  Možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své dosažené vzdělání – celoživotní učení .

 ……………………………………………………………………………..

Zavádět nové strategie vzdělávání, které zdůrazňují klíčové kompetence:

a)      Kompetence k učení

b)      Kompetence k řešení problémů

c)      Kompetence komunikativní

d)      Kompetence sociální a personální

e)      Kompetence občanské

f)       Kompetence pracovní

Oblast bezpečnosti a ochrany žáků v ZŠ organizovat přesně podle METODICKÉHO POKYNU MŠMT ČR – Č.j.: 37 014/2005-25.

Zaměřit se hlavně na oblast „PŘEDCHÁZENÍ RIZIKŮM“.