KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY - Dlouhodobý záměr školy na období 2012 – 2018

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY - Dlouhodobý záměr školy na období 2012 – 2018

Print Friendly and PDF

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň – sever,

příspěvková organizace

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Dlouhodobý záměr školy na období 2012 – 2018

 

 

MOTTO ŠKOLY:

„PER ASPERA AD ASTRA - PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM“

                                                                                    

VIZE ŠKOLY:

BÝT UČÍCÍ A UČÍCÍ SE ŠKOLOU, KTERÁ JE PRO SVÉ SYSTEMATICKÉ SMĚŘOVÁNÍ KE KVALITĚ A ZDRAVÍ PŘITAŽLIVÁ JAK PRO SVÉ ŽÁKY A JEJICH RODIČE, TAK PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE.

 

1. ÚVOD

 

Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami školy. Práce ve školství (řídící i přímá pedagogická s dětmi) je práce kontinuální sama o sobě, proto je nutné navázat na předchozí období, poučit se z chyb a nedostatků a inspirovat se z úspěchů. Stanovený cíl koncepce koresponduje s pojetím vzdělávacího programu školy „Škola v srdci Evropy“, zvolené strategie sledují dosažení cíle koncepce.

Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní „učící a učící se školy“ jsou lidé, lidé jsou nejcennějším kapitálem, který škola má. Od začátku realizace nové koncepce je nutné rozvíjet kulturu organizace, prodiskutovat a nadchnout pedagogy pro novou vizi školy, protože jen spolupracující tým nadšených, kvalitních a schopných zaměstnanců, jejich trvalý pozitivní     a vysoce profesionální přístup je zárukou naplnění vize a cílů školy.

 

 

2. ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU ŠKOLY

 

Základní škola Kaznějov je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Kaznějov na dobu neurčitou. Vykonává činnost základní školy s kapacitou 540 žáků a školských zařízení - školní družina a školní jídelna. Ve šk. roce 2011/2012 je ve škole průměrně 316 žáků, 41 zaměstnanců.

Areál školy tvoří učební pavilony s 29 učebnami, z toho 5 odborných, včetně školní družiny. Budova školy je plně pokryta signálem WIFI pro propojení k síti Internet. V pavilonu tělesné výchovy je nově opravená tělocvična, nářaďovna a plavecký bazén, který je k dispozici nejen pro výuku žáků školy, ale slouží i dalším základním a mateřským školám okresu.

Z celkového vývoje školy je patrné postupné zlepšování podmínek a vybavenosti školy v souladu s aktuálními trendy moderních informačních a komunikačních technologií, ale i se zaměřením na badatelské a tvořivé aktivity žáků, na činnostní a zážitkové učení. Školní jídelna prošla celkovou rekonstrukcí, podmínky školní družiny a hřiště je nutné inovovat.

Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání všem žákům bez jakékoli diskriminace a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj, také se výrazně zapojila do přípravy a realizace neinvestičních projektů financovaných z ESF a státního rozpočtu ČR s cílem zvyšování kvality ve vzdělání. Škola úspěšně spolupracuje s dalšími subjekty, zároveň má nadstandardní podporu svého zřizovatele Města Kaznějov.

 

 

3. CÍL ŠKOLY

 

Být institucí, která:

 • systematicky smysluplně kultivuje individuální životní kompetence každého jednotlivého žáka i každého pedagoga a zaměstnance školy a efektivně je propojuje při jejich společné činnosti
 • vytváří podmínky pro rozvoj všech složek zdraví každého žáka i zaměstnance školy i pro zdravý vztah školy k jejímu okolí a ke světu
 • rodičům garantuje dobrou výchovu jejich dětí a zaměstnancům umožňuje jejich seberealizaci a jejich stálý rozvoj
 • je „učící a učící se“ organizací, tj. dokáže tvořivě reagovat na změny prostředí, realizovat kurikulární změny, rozvíjet zaměstnance a poskytovat jim supervizi, rozvíjet týmy stejně jako řízení a organizaci, a v neposlední řadě je organizací, která má institucionalizované procesy stálého hodnocení školy a je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

 

4. STRATEGIE K DOSAŽENÍ CÍLE

 

4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST


4.1.1 Školní vzdělávací program ZŠ Kaznějov

Základním prostředkem k dosažení cílů je vzdělávání v souladu se ŠVP ZŠ Kaznějov „Škola v srdci Evropy“ (komplexní kurikulum školy) vytvořeného podle § 5 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA č: 561/2004 Sb., rozpracovaného tematickými plány do jednotlivých předmětů.

 • ŠVP je zpracován v souladu se zásadami RVP, při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů vzdělávacích byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobních rysů a mravních vlastností žáků
 • při vzdělávání žáků jednoznačně dochází k většímu osobnímu rozvoji žáků, než by se dalo očekávat vzhledem k jejich úrovni na vstupu, přičemž k tomuto osobnímu rozvoji dochází v příznivém edukativním prostředí, v souladu se zájmy a potřebami společnosti, a to ekonomicky efektivním způsobem
 • v rámci výchovně vzdělávacího procesu škola realizuje „Zásady a cíle vzdělávání“ v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sleduje přínos vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových dovedností žáků i pedagogů
 • škola identifikuje své silné a slabé stránky v souvislosti s realizací ŠVP v praxi (SWOT apod.), na základě výsledků analýz přijímá účinná opatření ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu školy
 • změny ŠVP jsou vždy odůvodněné, přijímaná opatření vycházejí z vlastního hodnocení školy, ze zásad a cílů platného školského zákona a priorit rozvoje vzdělávání (např. dle DZ )
 • je účinně podporován rozvoj všech funkčních gramotností žáků

 

Prioritou je

 • zkvalitnění výuky a inovace výchovně vzdělávací strategie
 • uplatňování účinných moderních metod a forem vzdělávání, přístupů a diferencovaných činností při výuce
 • individuální vzdělávací přístup
 • systematické sjednocené hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání žáků, celkových výsledků vzdělávání školy
 • koncepce domácí přípravy
 • příprava žáků na celoživotní vzdělávání
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • přijímání opatření k odstranění sociálních, zdravotních a bezpečnostních bariér v průběhu vzdělávání
 • získání dotací a grantů pro další zkvalitnění vzdělávání
 • zapojení školy do mezinárodních projektů Comenius a Socrates
 • vytvoření on-line nástroje pro spojení školy, žáků a jejich rodičů
 • zavádění žákovských portfolií
 • splnění podmínek pro schválení členství školy v síti Přidružených škol UNESCO, k získání statutu „Férová škola“, „Škola pro udržitelný rozvoj“, „Škola spolupracující s Mensou ČR“, „Aktivní škola“, „Ekologická škola“

 

4.1.2 Klima školy

Je nutné zaměřit se na rozhodující faktory, které vytvářejí a ovlivňují klima školy: její kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů; rozvoj kultury školy - hodnoty, zkušenosti a normy sdílené pracovníky školy. Podstatná je vzájemná důvěra a úcta mezi všemi osobami, které se na vzdělávání podílejí, jejich vysoká morálka a soudržnost, loajalita ke škole, podpora jejích cílů a zájem o vše, co s prací školy souvisí, škola musí být důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se uzavírat se do sebe.

 • je vytvořeno vhodné sociokulturní prostředí školy, aby zaměstnanci fungovali jako jeden tým, cílem je vznik nové formy organizace, která umožňuje vznik tzv. synergického efektu
 • vedení školy je iniciátorem otevřené, pravdivé a férové komunikace jak se zaměstnanci školy, tak i s žáky, i s jednotlivými subjekty vnějšího prostředí
 • komunikace je otevřená, pravdivá, srozumitelná, pravidelná, podávané informace jsou vždy pravdivé a zbaveny subjektivních názorů a pohledů
 • pravidelně je zaměstnancům předkládán dotazník: „12 otázek firemní kultury“, na základě výsledků šetření úrovně firemní kultury jsou neprodleně přijímána účinná opatření
 • je podporováno vzdělávání ke zdravému životnímu stylu
 • je ustanoven žákovský parlament


 4.1.3 Talentovaní a integrovaní žáci

Škola identifikuje a eviduje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané ve školní dokumentaci, zohledňuje prostředí, možnosti a podmínky, které mohou mít vliv na úspěšnost žáků ve vzdělávání, podporuje vytvoření podmínek pro jejich úspěšný rozvoj.

 • organizuje školní kola vědomostních a sportovních soutěží s návazností na okresní a krajská kola
 • podporuje logopedickou péči o žáky 1. stupně ZŠ


4.1.4 Klíčové vyučovací oblasti prevence sociálně patologických jevů

Škola má účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování, školních úrazů a školní neúspěšnosti, průběžně je sleduje, vyhodnocuje je a inovuje s cílem vytvořit bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance školy.

 

4.1.5 Mimotřídní zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Škola motivuje žáky k využívání zájmové činnosti, rozšiřuje nabídku zájmového vzdělávání.  Zaměří se i na práci ŠD,  DDM Radovánek a další.

 

4.1.6 Škola a veřejnost

Cílem školy je vytvořit komunitní propojení školy a jejího okolí, budovat efektivní vztahovou síť školy a zapojit školu do programů, které zvýší kvalitu výchovně vzdělávacího procesu školy v souladu s cílem a strategií rozvoje školy. Škola promyšleně realizuje integrovanou marketingovou komunikaci školy a podle aktuálních potřeb ji inovuje

 • zavedení nových tradic školy - ve spolupráci s Městem Kaznějov ocenění úspěšných žáků školy starostou města Kaznějov, „Den otevřených dveří“ pro veřejnost
 • spolupráce se zákonnými zástupci žáků, se zřizovatelem školy, Školskou radou, SRDPŠ, s PF ZČU Plzeň (i další školy), Mensou ČR, s DDM Radovánek a dalšími subjekty

 

4.2  PERSONÁLNÍ OBLAST

Personální politika vedení školy odpovídá stanoveným cílům a strategii rozvoje školy. Škola přijímá opatření k odstraňování personálních rizik v souladu se závěry vlastního hodnocení.

 • vytváření vhodného sociokulturního prostředí školy, aby zaměstnanci školy fungovali jako jeden tým, vznik nové formy organizace, tzv. „otevřený model“ umožňující synergický efekt
 • nábor a výběr nových pracovníků – maximálně objektivní, způsobem klasické „trio“ (pohovor, dotazník, reference), polostrukturovaný pohovor před komisí posuzovatelů
 • struktura využití pracovní doby zaměstnance a jejího naplňování je v souladu platnými předpisy
 • školní systém DVPP je v souladu s výsledky vlastního hodnocení a s důrazem na podporu realizace ŠVP a rozvoj školy – participace školy na těchto aktivitách
 • je zaveden systém pravidelného hodnocení pracovníků - dbát na zveřejňování kladů a osobní projednávání nedostatků, důraz je kladen na podporu realizace ŠVP, na osobnostní a profesní rozvoj zaměstnance, zvyšování kvalifikace vyučujících
 • jsou zaváděna učitelská portfolia jako jeden z podkladů pro pravidelné hodnocení pedagogů


4.3 EKONOMICKÁ A MATERIÁLNÍ OBLAST

Určení priorit podle rozpočtových možností a přijímání opatření v souladu se závěry vlastního opatření a vnitřní kontroly, efektivní a hospodárné nakládání s finančními prostředky v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Vytvoření bezpečného prostředí, které poskytuje všem zaměstnancům i žákům rovné příležitosti k rozvoji osobnosti - vzdělávání a zdravý sociální, psychický a fyzický vývoj - pracovníci školy neustále pracují na svém odborném růstu.

 • vhodné využívání hospodářské činnosti, rozvojových projektů MŠMT a ESF - přínos pro ŠVP; provázání rozpočtu se strategickými prioritami, sledování dílčích výdajů školy ve vybraných oblastech podle priorit; obnova a rozvoj materiálně technických podmínek pro realizaci ŠVP; fundraising - získávání mimorozpočtových zdrojů ze všech dostupných zdrojů

Priority školy:

 • příprava nezbytných podmínek pro realizaci aktivit projektů OP VK
 • zateplení budovy školy
 • výstavba víceúčelového hřiště
 • úprava školní zahrady na arboretum - přírodní učebna a relaxační část zahrady - školní dvory (získání dotace)
 • inovace učeben školní družiny a cvičné kuchyňky
 • inovace učeben školy moderní ICT technikou.


Předpokládané podání projektových žádostí o finanční podporu ze strukturálních fondů EU v období 2014-2020, ve spolupráci a za podpory zřizovatele školy Města Kaznějov:

1) Zlepšování tepelně technických vlastností budov (investiční projekt)

2) Zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti (neinvestiční projekt)

 

4.4 KONTROLNÍ OBLAST

4.4.1 Řízení školy

Strategické řízení zaměřené na dlouholeté plánování a směřování školy, vytvoření transparentního efektivního systému organizace a vedení, organizační struktura podporuje aktuální potřeby a strategické záměry rozvoje školy.

 • projednání vize, která bude akceptovatelná pro všechny zainteresované strany, průběžné hodnocení a inovace strategie a plánů pro realizaci ŠVP, vytváření prostoru pro práci výchovného poradce, metodiků primární prevence, pracovníků PPP Plzeň, výchovné komise
 • vypracování organizačního řádu školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentace školy (Školní řád, Pracovní řád, …), dokumenty budou inovovány v souladu se skutečnými potřebami školy a platnými zákony
 • úprava systémů a postupů - podpora participace všech zaměstnanců, podpora důvěry, využití formálních principů implementace vize, pravidel, řádů, hodnocení 360° zpětná vazba - žádný z těchto nástrojů nepůsobí sám o sobě, ale musí být propojen s opravdovým děním ve škole
 • kvalitní kontrolní systém, předem nastavena očekávání, kriteria pro odměňování pracovníků, efektivní řízení změn-tvorba strategie vyžaduje neustálý strategický dialog napříč celou organizací, pružnou redefinici v závislosti na měnících se podmínkách a nových příležitostech

 

4.4.2 Systém kontroly

Je vytvořený a pravidelně aktualizovaný plán řízení a kontroly jak uvnitř, tak i vůči okolí školy. Je detailně vypracován vlastní kontrolní systém, který má posloupnost. V souladu s harmonogramem práce je důsledně prováděn na několika úrovních. Ve formálním hodnocení je nutný systematický přístup, jsou předem definovaná hlediska a precizní záznamový systém kontrol. Zaměření a cíle musí být prodiskutovány, musí být rozumné, hodnocení zahrnuje i přímý rozhovor s hodnoceným, řádné dokumentování a vzájemné potvrzení dalšího plánu. Musí být předem nastavena očekávání, zaměstnancům školy poskytovat zpětnou vazbu mezi jednotlivci a skupinami, mezi nadřízenými a podřízenými i na stejných úrovních. Na základě výsledků hodnocení přijímat účinná opatření vedoucí k rozvoji školy.

 

5. ZÁVĚR

 

Zpracování koncepce vychází z  Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (2012-2016), Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011, Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008 – 2015), Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v ČR (leden 2012), inspekčních zpráv školy, výročních zpráv školy, z Plánu rozvoje města Kaznějov ze dne 6. 5. 2009, Koncepce školy pro období 2005-2012, vlastních zkušeností, materiálně technických podmínek školy, statistických výkazů a dalších veřejně dostupných informací.

 

Koncepce rozvoje školy je živý dokument, bude průběžně aktualizován a postupně rozpracován do realizačních plánů úkolů a programů, jejichž splnění povede k naplnění cíle a vize koncepce - stát se „učící a učící se“ školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance.

 

V Kaznějově dne 31. 8. 2012                                                          

Mgr. Hana Patrichiová
ředitelka školy