Kaznějovský zpravodaj 3/2010

Kaznějovský zpravodaj 3/2010

Ze základní školy
Kaznějovský zpravodaj 3/2010 září (str. 6- 8)

 

Projekt „Učení je skryté bohatství – inovace výuky ZŠ Kaznějov“ (str. 6)

    V září 2010 jsme hodnotili zakončené akce z grantového projektu v rámci Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029 a zjistili jsme, že schválený harmonogram je bezproblémově dodržován.

    Čtyři učebny školy jsou nově vybaveny diaprojektory s promítacími plátny, pro zlepšení podmínek ve využívání ICT (Informační a komunikační technologie) při výuce bylzakoupen kvalitní vizualizér (určen zejména pro laboratorní práce v přírodovědných předmětech) a GPS turistická navigace s mapou ČR. V inovované knihovně je nová počítačová síť, kterou tvoří 3 PC pro žáky, 1 PC pro pedagogy, dataprojektor s promítacím plátnem a další ICT zařízení.

    Pedagogové školy úspěšně absolvovali školení ICT - Microsoft Word 2007 a PowerPoint 2007, v praktické části školení využívali notebooky nově pořízené v rámci projektu. Vedení školy ve spolupráci s pedagogy zajistilo podstatné zlepšení podmínek ve využívání ICT i mimo výuku pro všechny žáky Kaznějov.

    Jedná se o první část realizace projektu, pozitivní změny ve zlepšování podmínek nejen v oblasti ICT se uskuteční i v dalších etapách projektu. Na jejich přípravách již nyníintenzivně pracuje všech 18 členů realizačního týmu projektu ve spolupráci se všemi pedagogy školy.

    Velký dík patří zřizovateli školy Městu Kaznějov za nadstandardní podporu školy. Touto cestou děkujeme i poskytovateli podpory - OŠMS Krajského úřadu Plzeňského kraje za významnou pomoc při realizaci celého projektu.

 

Pobytově-zážitkový kurz se zaměřením na environmentální tématiku Šumava – Železná Ruda – Špičák (str. 6)

    Ve dnech 14. 9. – 16. 9. 2010 se uskutečnil pod vedením učitelů Mgr. N. Pluhařové a Mgr. T. Koreluse třídenní pobytově-zážitkový kurz pro žáky 9. tříd, který byl zaměřen na poznávání Šumavy. Cílem kurzu bylo prohloubení znalostí o přírodě se zaměřením naEVVO (environmentální výchovu, tj. vztah k životnímu prostředí), náklady kurzu byly plněhrazeny z výše uvedeného projektu.

    Žáci byli ubytováni na chatě Blaženka a stravování na velice dobré úrovni bylo zajištěno v sousední chatě Hanička. V úterý jsme vystoupili na vrchol Pancíř, ze kterého jsme viděli největší horu Šumavy Velký Javor, který je na německé straně, a známý vrchol Ostrý. Poté jsme sešli k prameni Úhlavy. Ta míří až k Plzni a je zdrojem pitné vody pro Plzeňsko. Cestou jsme viděli negativní dopad těžby dřeva na přírodu, určovali jsme různé byliny a dřeviny. Objevili jsme i řadu chráněných rostlin, jako například náprstník, plavuň vidlačku.

    Ve středu jsme lanovkou vyjeli na vrchol Špičáku, seznámili jsme se s důsledky mrazového zvětrávání, s následky po orkánu Kyrill (značné vývraty ve vrcholové části, částečná obnova, činnost kůrovce). Viděli jsme nejhlubší údolí Šumavy – údolí řeky Úhlavy. Na Čertově jezeře jsme si povídali o vzniku ledovcových jezer na Šumavě. Pojem pohlavnídimorfismus jsme si vysvětlili na příkladu kachny divoké.

    Žáci také poznali značnou proměnlivost počasí na horách. Zatímco dopoledne bylo slunečno, v poledne se zatáhlo, potom byly mírné přeháňky a v době, kdy jsme byli na cestě k Černému jezeru, začal mírný, ale vytrvalý déšť. Večer jsme strávili v tělocvičně, která patří Ski–areálu Špičák. Poslední den jsme ve skupinách probrali základy turistiky,nordick walking, určovali jsme další rostliny a živočichy. Po celou dobu pobytu jsme dbali na zásady správného pohybu a chování v přírodě.

 

Školní jídelna v ZŠ Kaznějov (str. 6 – 7)

    V dnešní době je veřejnost často informována o skutečnosti, jak vážný vliv má složení stravy na duševní vývoj, prospěch a chování dítěte a jaký vliv mají stravovací návyky získané v dětství na celý budoucí život člověka. Systém školního stravování v naší republice je jeden z nejlepších na světě, bohužel tento systém není veřejnosti úplně známý. Proto si dovolujeme seznámit Vás se strategií při skladbě jídelníčků ve Školní jídelně v ZŠ Kaznějov.

    Celý systém je vypracován na základě plnění tzv. „spotřebního koše“. Plnění spotřebního koše je pravidelně sledováno Krajskou hygienickou stanicí Plzeň – sever a Českou školní inspekcí. Sledují se denní dávky mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, luštěnin, ovoce a zeleniny, tuků a cukru. Na tyto suroviny jsou dány přesné normy podle jednotlivých věkových kategorií.

    Finanční poplatky za stravu jsou stanoveny Vyhláškou č. 107/2008 Sb., skladba jídelního lístku je prováděna dle „ Zásad správné výživy“ – tyto normy jsou vypracovány odborníky na výživu ve spolupráci s pediatry. Vedoucí školní jídelny tak musí dodržovat určitá pravidla při sestavování jídelního lístku, zároveň musí dodržovat tzv.“spotřební koš“ (Vyhláška č. 107/2008 Sb., O školním stravování).

    V naší školní kuchyni nemáme konvektomat, neodebíráme loupané brambory, nevaříme zde z polotovarů, všechna jídla jsou vařena klasickým způsobem s výjimkou mimořádného občasného zařazení instantních polévek – pouze v případě nemocnosti kuchařek nebo při vaření sladkých a časově velmi náročných jídel. Děti si mohou denně přidávat polévku, omáčku, přílohy, ovoce a zeleninu, maso se přidává jen po úplném skončení výdeje obědů.

    Tradicí, na kterou se všichni žáci školy moc těší je každoroční rozdávání „Mikulášských balíčků“ při vydávání obědů. S tímto dnem je spojeno slavnostní vyzdobení celé školní jídelny v adventním duchu. Paní kuchařky vždy svátečně vyzdobí všechny stoly ŠJ a připraví nádhernou výstavu vlastnoručně vyrobených vánočních perníčků. Odměnou jim jsou rozzářené oči dětí, když obdivují jednotlivé výtvory našich šikovných kuchařek. Podobnou krásnou výstavu mohou děti zažít ve školní jídelně ještě jednou v každém školním roce, a to v době Velikonoc.

V naší školní jídelně děláme vše pro to, aby byli strávníci vždy spokojeni. V měsíci září 2010 byla pro všechny žáky školy vyhlášena anketa, ve které měli možnost vyjádřit se ke stravování v ZŠ Kaznějov. Podle možností školy se pokusíme všechny podnětné názory žáků využít při dalším zlepšování stravování ve ŠJ. Další informace o ŠJ budou zveřejněny na webových stránkách školy: https://zskaznejov.webnode.cz

 

Plzeň - Dny vědy 2010 (str. 7)

    Stejně jako v minulých letech jsme i letos s žáky 9. třídy navštívili Dny vědy a techniky v Plzni, které umožňují seznámení s některými laboratořemi a odbornými pracovišti ZČU jinak nepřístupnými. Tato exkurze se uskutečnila 13. 9. 2010.

    Nejprve jsme v laboratoři vysokého napětí, kde se zkouší izolátory, viděli různé elektrické výboje. Návštěvu katedry elektroenergetiky a ekologie jsme zakončili v elektromagnetické bezodrazové komoře. V třímetrové komoře, kde nefungují mobily, se zkouší, jak přístroje ovlivňují a jsou ovlivňovány elektromagnetickým zářením.

    Pěšky jsme se přesunuli do laboratoří výzkumného centra Nové technologie v areálu Plzeňského vědecko-technologického parku. Zde byly přichystány hned dvě zajímavé expozice – „Laserové technologie“ a „Termografie“. V rámci první jsme se dozvěděli, k čemu všemu dnes slouží laser, viděli jsme na vlastní oči, jak funguje, a navíc kdo chtěl, odnesl si na památku medaili s vlastním portrétem vypáleným laserem. Druhá expozice nám nabídla úplně jiný pohled na svět prostřednictvím termovize. Seznámili jsme se s využitím termografie, viděli jsme na obrazovce, jak nás zachytila termokamera a máme i termovizní fotografii naší třídy.

 

Bazén na Základní škole Kaznějov (str. 7 – 8)

    V době léta se ve všech médiích množily zprávy o vážných úrazech dětí při letním rekreačním koupání. Můžeme však s klidem říci, že toto riziko se snažíme u kaznějovských dětí co nejvíce omezit. Již od útlého věku začínají žáčci obou mateřských školek v Kaznějově s plaveckým výcvikem v bazénu naší základní školy. Poté, co děti nastoupí do prvních tříd, pokračují ve zlepšování svých plaveckých dovedností v rámci výuky tělesné výchovy. Až do 4. třídy se účastní plavání pravidelně, od 5. třídy podle možností kapacity bazénu, který je využíván i dalšími školami v okolí pro předškolní a školní děti ve věku od 4 do 15 let.

    Provoz bazénu je finančně velmi náročný. Z hlavní části se na něm podílí MěÚ Kaznějov, který přispívá na plavecký výcvik kaznějovských žáků. Vzhledem k tomu, že ve školním vzdělávacím plánu ZŠ Kaznějov je zařazena výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd, podílí se škola částí přímé dotace na vzdělávání na těchto vyučovacích hodinách. Na financování plaveckého výcviku předškolních dětí přispívají také rodiče, kteří mají zájem, aby se jejich děti zdravě vyvíjely.

    Výuku vede v průběhu celého školního roku zkušená instruktorka plavání. U malých dětí (neplavců) se snažíme rozvíjet kladný vztah k vodě, osvojení základních plaveckých dovedností, dýchání do vody, potápění, splývání, skoky, nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a herních cvičení.

    K dětem je přistupováno individuálně, dle jejich schopností, nenutíme, nespěcháme, upřednostňujeme vlídný přístup, snažíme se, aby se na plavání vždy těšily. U dětí, které již plavou, zdokonalujeme techniku jednotlivých plaveckých způsobů, prsa, kraul, znak, vytrvalostní plavání, potápění, plavání pod vodou, hry, soutěže.

 

Mgr. Jiří Henžlík, ředitel ZŠ