Kaznějovský zpravodaj 3/2010

Kaznějovský zpravodaj 3/2010

Z historie 

Kaznějovský zpravodaj 3/2010 - strana 10
 

Zavedení poštovní služby v Kaznějově

    První poštovní služba byla zavedena v Plasech dne 15. srpna 1848 a do jejího doručovacího obvodu patřila také obec Kazňov a proto veškerá korespondence adresovaná do Kazňova byla orážena místním služebním razítkem v Plasech, což označovalo den příchodu poštovní zásilky na doručovací poštovní úřad. Do místa určení tj. do Kazňova byla zásilka doručována poštovním poslem – buď pěším nebo jízdním. Tato situace trvala celých 26 let tj.až do otevření poštovního úřadu v Kazńově tj. 8. dubna 1874.

    Tento úřad byl umístěn v budově čp.37 při tak zvané "Staré cestě" ( býv. hostinec "U Lukášů)" a později byl přestěhován do čp. 9 ( sklad Jednoty), kde byly noclehy pro posly i stáje pro koně. Další stěhování bylo do čp. 43 " Ve staré cihelně" a zde po krátkém působení se v r. 1912 přestěhoval do čp. 35 "U Sušánků" ve středu obce. Zde působil až do r. 1986, kdy se přestěhoval do budovy čp.41 (dříve obecní úřad) a v roce 1994 se přestěhoval do nově rekonstruované budovy čp. 424 na sídlišti, kde sídlí dodnes a doufejme, že natrvalo.

    Doručovací obvod v roce 1922 byl : Kazňov, Rybnice, Obora, Koryta, Jarov a Dobříč. Poštovním poštmistrem tu byl pan Vachman. V této funkci se za uvedenou dobu vystřídalo celkem jedenáct poštmistrů – bez uvedení střídačů. Dalších zaměstnanců u přeprážek a doručovatelů – listonošů se zde v již uvedené době vystřídalo celkem 50.


Zřízení poštovny v Oboře

    Od 1. února 1913 byla v provozu poštovna, kterou vedl jako poštovný p. Jan Pašek, obchodník v Oboře čp. 36. Spojení bylo denně mimo neděli přespolním listonošem z poštovního úřadu, ale také pěší posílkou jednou denně k témuž poštovnímu úřadu, tj. do Kazňova.

    K 1. únoru 1918 byl ředitelem pošt a telegr. v Praze jmenován Jan Rob z Obory se stejnými povinnostmi jako předchůdce. Vyúčtováním patřila Obora pod P.Ú. Kazněov. Provoz poštovny byl zrušen počátkem roku 1920.( Výnosem rakouského ministra obchodu z 24.4.1900 bylo povoleno od 1.7. 1900 zřizovat poštovny, které poskytovaly omezený počet pošt. služeb v malých obcích, na nádražích, letištích atp.). V jejich čele stál poštovný, občan, který měl s pošt. správou SMLOUVU, ale služby zde vykonával vedle svého hlavního povolání ( kupec, mlynář, hostinský atp.) Poštovný musel složit slib( za rakouska – slib rukoudáním) , za I. Republiky – slib věrnosti republice ČSR, za Protektorátu Č. A M. - slib, že budu vůdci Vělkoněmecké říše A. Hitlerovi poslušen. Poštovný dostával sjednanou odměnu.

    K vlakovým poštám – celá trať Plzeň – Březno byla otevřena 8. srpna 1873, ale vlastní přeprava pošty je doložena razítkem "POSTCONDUCTEUR im ZUGE No 1112 – z r. 1886 PILSEN – DUX", ale existuje zápis ze dne 12. srpna 1876 o "Dopravě" pošty na plaské nádraží.

Václav Novák

 

Zdražení piva

    Pod tímto titulkem bylo v loňském Zpravodaji zveřejněno, že od 1. dubna 1912 došlo ke zdražení piva v hostinci p. Rotta ( dnes čp. 104 a čp. 555- prodejna u Čásů) a to z 24 haléřů na 26 haléřů za 1 litr.

    Tehdy – v tomto hostinci měly společenskou místnost různé místní spolky: Strana sociálně demokratická, Dělnická tělovýchovná jednota ( DTJ) Divadelní ochotnický spolek Kolár, Potravní společenstvo VPŘED a Svaz dělnictva lučebního průmyslu. Všechny tyto spolky se rozhodly "bojkotovat" tento hostinec po dobu než zde bude pivo opět za starou cenu. Na závěr se píše : "Bojkot" skončil 19. ledna 1913 a spolky se vrací zpět".

    Ale ne všude se zdražovalo jak se uvádí ve "Vyhlášce" z 22.9.1911, kterou vydalo Ředitelství Dolových a průmyslových závodů v Kazňově.  Píše se: " Jak známo zvýšily spojené pivovary v Čechách s platností ode dnešního dne pivní cenu pro všechny odběratele v celé zemi a sice o 2 koruny za 1 hl. Toto zvýšení pivní ceny týká se ovšem též nás, avšak není nám možno vzhledem ku stávajícím smlouvám s hostinskými zvýšení pivní ceny částečně neb úplně na hostinské uvaliti. Abychom však našim dělníkům pivo nezdražili usnesli jsme se, že vezmeme veškeré zvýšení pivní ceny na sebe a ze svého zaplatíme, takže bude našemu dělnictvu v tovární kantině pivo za dosavadní cenu čapováno. Tato výhoda platí ovšem jen pouze pro naše dělnictvo, cizé hosti kantina však musí pivo o 2 hal. za liter dráž platiti".

    Co k tomu dodat? I tímto způsobem se ovlivńovalo myšlení....


za historický kroužek : Novák Václav