Kaznějovský zpravodaj 3/2008

Kaznějovský zpravodaj 3/2008

 Zdroj : Kaznějovský zpravodaj 3/2008 - dokument PDF - 3.20MB - 20 stran

 

  ZŠ KAZNĚJOV - OZNÁMENÍ (str.6)
 

Od 19.11.2008 jsou pro veřejnost zpřístupněny webové stránky ZŠ Kaznějov:

www.zskaznejov.webnode.cz

Jedná se o novou a netradiční podobu webu, zajímavou a informaticky užitečnou. Přestože jsou tyto webové stránky ve zkušebním a testovacím provozu a stále se vyvíjí, již nyní nabízí nadstandardně řešený přístup k získávání informací.

Naše webové stránky jsou užitečnou branou do internetu, umožňují v přehledném a jednoduchém prostředí přístup  informacím ze školského prostředí, místního regionu, Plzeňského kraje, České republiky i Evropské unie.Jsou zde odkazy na aktivní využívání cizích jazyků.

 

Mgr. Jiří Henžlík, ředitel ZŠ


Poznámka administrátora

Správná adresa stránek ZŠ je https://zskaznejov.webnode.cz , ale kupodivu to internetu nevadí ...

 Akce ZŠ Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009 (str.8)

1) Projekt GO – jde o projekt určený žákům 6.tříd a jejich třídním učitelům.

V měsíci září je žákům přicházejícím na 2.stupeň nabízen dvoudenní intenzivní pobytový kurz zaměřený na vytváření vztahů v třídním kolektivu, na rozvoj týmové spolupráce, budování vztahů mezi žáky i mezi žáky a učiteli.

Odborný garant : Bc.Lukáš Eisenvort ( metodik primární prevence PPP Plzeň )

místo pobytu : Jesenice

Žáci i třídní učitelky si tento kurz pochvalovali.

 Akce ZŠ Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009 (str.8)
  

2) V rámci primárního preventivního programu se na naší škole během celého školního roku vydávají 3 čísla školního časopisu, na jehož obsahu se podílí žáci 4. – 9. ročníků.

1.číslo s názvem ŠIKANA je vydáno v měsíci listopadu

2.číslo s názvem DROGY v měsíci únoru

3.číslo s názvem ALKOHOL, KOUŘENÍ v měsíci květnu

Žáci během předchozích měsíců shromažďují své příspěvky ( osobní i ze zkušeností jiných, mohou i anonymně ) u vyučujících ( 4.,5. tř., Ov, Rv)

Jednotlivá čísla budou vystavena ve třídách od 4. do 9. třídy, vždy na konci daného měsíce.

Přáli bychom si, aby časopis přispěl k pochopení této závažné problematiky a společně se všichni snažili tyto jevy odbourávat.

  Akce ZŠ Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009 (str.8)

   3) Celoroční projekt od 1. do 9. třídy na školní rok 2008/2009 - Téma : PLZEŇ 

V rámci Školního Vzdělávacího Programu (RVP) se v letošním školním roce ve výuce všech předmětů zaměříme na naše krajské město Plzeň. Zvláštní důraz budeme klást na vzájemnou provázanost města Plzně a regionu severní Plzeňsko.

Na 1.stupni učitelé s žáky vhodnou formou s ohledem na věk dětí diskutují o městě, zaměří se na vlastní znalosti žáků, během roku navštíví toto město (např. ZOO, radnice…), při hudební výchově zpívají písně o Plzni, mohou zakreslit i část písně do notové osnovy, namalují obrázky, možno i koláže z obrázků….Práci si řídí učitelé sami, nechají prostor pro vlastní vyjádření žáků.

Žáci 2.stupně budou ve všech předmětech formou přiměřenou věku žáků shromažďovat znalosti např.o průmyslu, ekologii, historii, významných stavbách , kultuře, flóře a fauně atd.

Během roku žáci jezdí na exkurze ( pivovar, závod Škoda, plzeňská věž,muzea radnice …), uskuteční se rozhovor o Plzni se zástupcem radnice. Při výtvarné výchově vytvoříme makety významných budov, k nimž budou přiloženy fotografie, které nafotí děti samy.

V této době již probíhá velice zajímavá prohlídka prostor Plzeňské radnice a beseda se zástupkyní školství paní Škubalovou pro žáky od 4. do 9.tříd.

Žáci 8. a 9. tříd se ve čtvrtek 13.11.2008 zúčastnili večerního divadelního představení „Limonádový Joe“ v Komorním divadle v Plzni, kde doprava byla žákům hrazena ze zdrojů SRDPŠ.

V rámci tohoto projektu žáci 3.třídy a tanečního kroužku mladších žáků paní učitelky Beranové navštíví se svým předvánočním programem a drobnými dárky seniory v domově důchodců v Kaznějově, dále pak v domově důchodců Sv.Jiří Plzeň-Doubravka a děti, které musí trávit předvánoční čas na dětské klinice FN Plzeň.

Rádi bychom všechny tímto vystoupením potěšili zpříjemnili jim tuto předvánoční dobu.

Výsledkem tohoto projektu bude výstavka všech shromážděných prací ve vestibulu školy, která zde bude probíhat od dubna do konce školního roku.

Na základě tohoto projektu jsme oslovili cca 35 firem působících v našem regionu s žádostí o sponzorský dar, jelikož většina akcí vyžaduje dopravu do krajského města. Pouze 7 firem či institucí na naši výzvu reagovalo. Ráda bych jim poděkovala i touto cestou – autobusová doprava B.Šnajdr Kralovice, NORWEST p. Brejník, autobusová doprava František Burda Rybnice, AGARIKUS Kaznějov, MěÚ Kaznějov, DDM Radovánek Kaznějov, CYKLOSERVIS Hana a Petr Matějčkovi Kaznějov.

Akce ZŠ Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009 (str.9)
  

4) Naše školní recyklohraní

Základní škola Kaznějov se v letošním školním roce zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Tento program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem celého programu je zvýšit povědomí mladé generace o třídění odpadů a zajistit jejich recyklaci v co největší míře.

V rámci tohoto projektu byla naše škola vybavena sběrnou nádobou na použité baterie od společnosti ECOBAT, která je umístěna ve vestibulu naší školy. Do budoucna dostane našeškola další nádobu na nepotřebné drobné elektrospotřebiče.

Kromě toho si naši žáci vyzkoušeli kvíz z oblasti třídění a recyklace odpadů, žáci praktické třídy vyrobili další nádobu na vyřazené baterie, velmi hezky výtvarně zpracovanou. Nyní zjišťují provozní doby sběrných dvorů.

Za nasbíraný odpad i splněné úkoly získáváme body, za které si můžeme pořídit různé učebnípomůcky, hry i sportovní vybavení.

Vybízíme proto všechny rodiče i další dospělé k zapojení do Recyklohraní. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak recyklaci tohoto odpadu a pomůžete nám získat cenné body.

 Akce ZŠ Kaznějov v 1.pololetí škol. roku 2008/2009 (str.9)
  

5) Vánoční výstavka prací žáků ZŠ – „Pomozte dětem“

Jako každý rok i v letošním školním roce pořádá naše škola předvánoční prodejní výstavku výrobků našich žáků určenou široké veřejnosti z řad rodičů i ostatních občanů Kaznějova. Výtěžek z této akce je zasílán na sbírkové konto Pomozte dětem.Zástupce naší školy se již 2x podíleli na hodnocení žádostí a výběrovém řízení v rámci našeho regionu.

Hlavní cíle sbírkového projektu:

• zvýšená kvalita života dětí
• rovné příležitosti všech dětí a různých skupin dětské populace 
• fungující rodina nebo alternativní rodinné modely

Charakteristika sbírkového projektu:
• peníze zaslané na sbírkové konto jsou rozděleny veřejným výběrovým řízením
• součástí jsou sbírkové a benefiční akce 
• v době kampaně vysílá Česká televize zábavný sbírkový pořad 
• vzorem sbírky je projekt BBC "Children in Need" 
• peníze jsou rozdělovány na základě regionálního principu

Tato výstavka bude probíhat ve dnech 2. – 4.12.2008 (út – čt ) v prostorách vestibulu základní školy od 13.00 hodin do 17.00 hodin. Dále ve spolupráci s MěÚ v úterý 9.12.2008 při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku budou výrobky vystaveny ve stánku u MěÚ Kaznějov od 14.30 hodin.

 

Srdečně Vás všechny zvou ŽÁCI A UČITELÉ ZŠ Kaznějov.


Poznámka administrátora
Fotografie z výstavy 2.-4.prosince 2008 najdete ve Fotogalerii v podsekci Akce ZŠ :  Vánoční výstava Pomozte dětem !