Kaznějovský zpravodaj 2/2011

Kaznějovský zpravodaj 2/2011

V Kaznějovském zpravodaji 2/2011 - červen jsou stránky 4 - 6 (Ze základní školy) věnovány žákům a učitelům základní školy v Kaznějově.
Kaznějovský zpravodaj 2/2011 červen - dokument PDF - 5.0 MB

 

Z Městské knihovny Kaznějov (strana 4)

16.6.2011 proběhlo v Městské knihovně v oddělení pro děti slavnostní pasování žáků 1. tříd ZŠ Kaznějov. Poté, co děti předvedly, jak se naučily číst, přivítaly mezi sebou krále Knihoslava, který je svým mečem slavnostně pasoval na rytíře Řádu čtenářského. Na památku si děti odnesly diplom a knihu. Paní učitelky Mgr. Šteflová a Mgr. Sajnerová pak převzaly od pana starosty Ing. Sýkory pasovací listinu. Na závěr si děti zahrály pexeso a prohlédly nové knihy. 

 

 Soňa Tůmová, knihovnice

Olympiáda v biologii (strana 5)

V měsíci dubnu se na ZŠ v Horní Bříze uskutečnila okresní kola biologických olympiád mladších a starších žáků základních škol a víceletých gymnázií.Soutěže byly složeny ze tří částí (testu, poznávačky rostlin a živočichů a praktického úkolu z mikroskopování). V kategorii C, které se zúčastnilo celkem 22 žáků ze šesti škol okresu Plzeň-sever, reprezentovali naši školu tři žáci z osmého ročníku, kteří uspěli ve školním kole a velice dobře vypracovali zadané vstupní úkoly. Marek Drahota obsadil v celkovém pořadí třetímísto, Veronika Seidlerová 13. místo a Hana Bohuslavová 14. místo.V kategorii D se soutěžezúčastnilo celkem 20 žáků šestého a sedméhoročníku. Kaznějovskou školu reprezentovali dva žáci šestého ročníku, Monika Marková, která obsadila 8. místo a Zdeněk Marek, který obsadil 19. místo.Tímto bych chtěl poděkovat výše jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy a za čas, který věnovali teoretické i praktické přípravě na soutěž. 

Tomáš Korelus

Přednáška o sokolnictví (strana 6)

Ve čtvrtek 10. března 2011 navštívil naši školu sokolník pan Jan Brož ze středočeské sokolnické organizace FALKER o.s.. Tato společnost provádí v rámci environmentální výchovy na základních školách přednášky o dravých ptácích a sovách ve vztahu k lidem, doplněné o letové ukázky.Poutavá a velice zajímavá přednáška zaměřená na dravce a sovy žijící v ČR probíhala v tělocvičně ZŠ. Po celé dopoledne se zde střídaly děti z MŠ Sídliště, Rybnice, žáci prvního a druhého stupně ZŠ Kaznějov. Během poutavého výkladu p. Brož procházel s vybranými druhy dravců a sov mezi žáky. Ti si tak mohli zblízka prohlédnout jednotlivé exempláře. Mezi nejzajímavější dravce bezesporu patřil orel bělohlavý (Haliaeetus leucocephalus) a káně harrisovo (Parabuteo unicinctus), které velice ochotně přilétalo na ruku vybraným žákům. Paní učitelky si zase mohly zblízka prohlédnout a potěžkat naši největší sovu, výra velkého (Bubo bubo), který přilétal na zavolání na jejich ruku.Celá akce se velice vydařila. Žáci se dozvěděli zajímavou formou mnoho důležitých a užitečných informací o životě, hnízdění dravců a sov, jejich nepostradatelném významu v ekosystému a ochraně u nás i ve světě.
Více fotografií ve fotogalerii Dravci a sovy na ZŠ Kaznějov - 10. března 2011 na webu školy.


Tomáš Korelus

 

Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku (strana 6)

V pondělí 2.5. 2011 se 20 žáků ze 7. ročníku zúčastnilo exkurze do plzeňské zoologické zahrady a přírodní rezervace Háj, která je součástí přírodního parku Horní Berounka. Tato exkurze byla žákům hrazena z finančních prostředků ESF a Státním rozpočtem ČR v rámci environmentální výchovy.

V dopoledních hodinách navštívili žáci zoologickou zahradu, kde byl pro ně připraven hodinový program zaměřený na faunu a flóru Afriky. Prohlídka pavilonů s typickými africkými živočichy byla doprovázena poutavou přednáškou pí Vídršperkové, která žáky obeznámila se způsobem života, potravou, rozmnožováním a péčí o mláďata těchto živočichů. Po skončení tematické exkurze měli žáci hodinu na volnou prohlídku zbývajících expozic.

Po prohlídce ZOO následoval přesun autobusem do obce Druztová, v jejímž katastru se rozkládá PR Háj. Botanicko-zoologická vycházka v této lokalitě byla vedena od přírodní památky Malochova skalka podél toku řeky Berounky po bukovecký jez a zpět do obce Druztová. Během 3,5 hodinové vycházky se žáci seznámili s typickou jarní vegetací a živočichy bukohabrového háje. Na důležité zástupce flóry a fauny této lokality upozorňovali vyučující žáky formou krátkých výkladových zastávek, které byly zpestřeny praktickou ukázkou vybraných druhů rostlin a živočichů. Během celé vycházky doplňovali žáci, rozdělení do čtyřčlenných skupin, určené rostliny a živočichy do pracovních listů. Na poslední zastávce „U Bukoveckého seníku“ všechny skupiny plnily praktický úkol, ve kterém měly zjistit výšku jimi vybraného druhu stromu pomocí jednoduchého návodu a matematicko-fyzikálních výpočtů.

Celá akce byla zakončena následující týden ve škole, kdy jednotlivé skupiny žáků vypracovávaly pracovní listy, ve kterých zúročily informace získané v zoologické zahradě a na vycházce v PR Háj.

Více na webových stránkách školy - Botanicko-zoologická exkurze žáků 7. ročníku - 2. května 2011

Tomáš Korelus