Kaznějovský zpravodaj 2/2010

Kaznějovský zpravodaj 2/2010

Kaznějovský zpravodaj 2/2010 červenec (PDF - 6.04 MB)
Informace ze ZŠ (str. 4 - 7)

 

Letní měsíce na základní škole Kaznějov
Kaznějovský zpravodaj č.2/2010 - str. 4

 

 

    Letní měsíce vyplníme na Základní škole Kaznějov prací. Učitelé i s dětmi jsou od 1.6. 2010 zapojeni do projektu spolufinancovaného Evropským sociální fondem a fondem České republiky v rámci podpory „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/02.0029. Grantový projekt „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ-INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“ je zaměřen na celkové zlepšení podmínek pro všechny žáky i učitele školy ve výuce i mimo výuku. Cílem projektu je podpořit všechny žáky školy zkvalitněním výuky modernizací vyučovacích metod s využitím ICT, intenzivní zapojení průřezových témat Environmentální výchova a Mediální výchova do výuky, modernizace metodických podkladů a ŠVP ZŠ Kaznějov„Škola v srdci Evropy“.

    V souvislosti s projektem provedeme rekonstrukci školní knihovny na Školní studijní informační centrum (ŠSIC). Rekonstrukce zahrnuje stavební úpravy a vybavení novým nábytkem a je financována zřizovatelem školy Městem Kaznějov, který je škole významnou oporou ve všech směrech, nejen v oblasti finanční.

    Cílem školy je vytvoření informačního centra školy dle definice Unesca: „Školní studijní informační centrum (ŠSIC) je místem školy, v němž mohou žáci rozvíjet své klíčové kompetence díky volnému přístupu k informacím, účastí na programové náplni centra a sdílením sociálních zkušeností se spolužáky.“ Do učebny ŠSIC zakoupíme v rámci projektu ICT techniku a doplníme knižní i digitální fond. Žáci budou mít přístup do centra denně, a to i mimo výuku. Centrum vybavíme PC s přístupem na internet a připravíme zde tvořivé aktivity a soutěže, zejména prestižní soutěž s názvem Žákovská odborná činnost. V ŠSIC zrealizujeme nový kroužek, ve kterém vytvářejí žáci 1. i 2. stupně školní internetový časopis.

    Environmentální výchovu (Ochrana životního prostředí - EVVO) zařadíme v rámci projektu do následujících aktivit a činností: výuka všeobecných předmětů, odborné přednášky, exkurze a pobytové zážitkové kurzy. Náklady žáků na tyto kurzy a exkurze uhradíme žákům z rozpočtu projektu. Ve spolupráci s Městem Kaznějov zrealizujeme Naučnou stezku Kaznějova zaměřenou na ochranu životního prostředí (těžba kaolinu, černého uhlí, chemické závody, čistička odpadních vod, rekultivace a náprava, apod.).

    Každého pedagoga proškolíme k přípravě vlastních výukových materiálů vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí žáků v oblasti ICT, v Mediální a Environmentální výchově.

    Učitelé naší školy zapojení do projektu tedy neužijí celého zaslouženého odpočinku o prázdninách, ale připraví se na tvorbu digitálních výukových materiálů tak, aby tyto materiály mohly být co nejdříve ověřeny v rámci pilotní výuky, která umožní zhodnocení výstupů a výsledků projektu. Každý pedagog zapojený do projektu obdrží ještě před prázdninami notebook, důležitý pro tuto práci, zakoupený v rámci tohoto projektu.

    Pilotní výuku ověříme v šesti učebnách školy, které nově vybavíme ICT technikou, čímž se rapidně zlepší stávající nedostačující stav vybavení školy výpočetní technikou. Zároveň zajistíme přístup na internet ve všech učebnách školy.

    Aktivity projektu žákům umožňují zvýšit motivaci k učení, zlepšit a stále zvyšovat své klíčové kompetence nezbytné pro úspěšné pokračování ve studiu na střední škole či učilišti, povedou k rozvoji všech klíčových kompetencí žáků i učitelů školy v souladu se Školním vzdělávacím programem Základní školy Kaznějov „Škola v srdci Evropy“.


Mgr. Jiří Henžlík, ředitel školy

 

 

Úspěchy žáků ZŠ Kaznějov v oblasti přírodních věd (str. 5)


    V letošním školním roce se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili školních, okresních i krajských kol olympiád ze zeměpisu, přírodopisu a chemie.
    V okresním kole zeměpisné olympiády obsadil 3. místo Marek Drahota, 5. místo Veronika Široká a 7. místo Jan Šmídl.
    V okresním kole chemické olympiády obsadil 6. Místo Dominik škola, 4. místo Jan Soukup a 3. místo Lenka Knotová, která postoupila do krajského kola, kde se umístila na 8. místě.


    

    V okresním kole biologické olympiády starších žáků obsadila Veronika Široká 7. místo, Dominik Mašek 2. místo a postoupil do krajského kola, kde se umístil na 9. místě.
    Okresního kola biologické olympiády mladších žáků se zúčastnili: Aneta Plasová, která obsadila 5. místo, Veronika Seidlerová 6. místo a Jana Galliková 9. Místo.


Všem žákům děkujeme za svědomitou přpravu a vzornou reprezentaci školy.


Mgr. Tomáš Korelus

 

Pěvecká soutěž SOLASIDO (str. 5)


    Po pěti letech zavítal v březnu do naší základní školy pan Justich se svojí pěveckou populární soutěží SOLASIDO, která má již mnohaletou tradici a díky níž si vždy uvědomíme, že nejen u počítače mohou děti trávit svůj volný čas. Stále totiž ještě spousta dětí rádo a hlavně dobře zpívá!

    Do soutěže se přihlásilo 56 dětí od 1.-6. třídy.Tito uchazeči prošli konkurzem, z něhož postoupilo 29 dětí do soutěžního klání. Poté následovala velice důležitá etapa, a tou bylo nahrávání vlastní písně na CD. S každým zpěvákem a zpěvačkou si pan Justich dal velkou práci, aby finální nahrávka s profesionálním hudebním podkladem byla opravdu stoprocentní.

    Ve čtvrtek 18.března za přítomnosti televizního štábu a kamer vypukla samotná soutěž. Děti zpívaly před zaplněným sálem kaznějovského kina, kam jim přišli fandit rodiče, prarodiče, kamarádi, spolužáci i paní učitelky. Během soutěžního večera zazněly písničky lidové, folkové, rockové, muzikálové i písničky z pohádek. Atmosféra v sále byla úžasná a přispěly k ní zejména týmy některých tříd, které nejen suprově fandily svým spolužákům skandováním, ale také vyrobily krásné transparenty, z nichž některé byly opravdu originální.

    Odborná porota hodnotila zpěv ve 2 kategoriích:

    1.kategorie-1.-4.třída,

    2.kategorie-5.-6.třída.

    Všechny děti předvedly velký kus odvahy i talentu a jejich výkony byly obdivuhodné, vyhrát však v každé kategorii mohl jen jeden. Všichni soutěžící si domů odnesli CD se všemi soutěžními písněmi, pamětní list, mohli si objednat DVD ze soutěže, ale hlavně si určitě odnesli krásný pocit z překonání sama sebe a velký zážitek z toho,že stáli na prknech, co znamenají svět.

    Myslím, že všichni, kteří prožili tento krásný březnový večer na kaznějovském „SOLASIDU“, budou rádi vzpomínat na tuto zdařilou akci. Velký dík patří organizátoru panu Justichovi za jeho počin neboť přináší radost mezi děti ze základních škol, ale také za to, že výtěžek z této akce putuje na nadační fond“ ROZUM A CIT“(fond, který podporuje děti v pěstounské péči).

    Těšíme se za pár let na další SOLASIDO a další skvělé zpěvačky a zpěváky!!!


Mgr. Edita Beranová

 

DEN DĚTÍ NA 2. STUPNI ZŠ KAZNĚJOV (str. 6)


    
 V úterý 1.června 2010 vyučující 2.stupně společně se žáky 9. ročníku připravili pro žáky 5.A, 6. třídy, 7.A, 7.B a praktické třídy dopoledne plné zábavné výuky a sportovních činností ke dni dětí. Smíšená družstva z jednotlivých tříd bravurně zvládala úkoly na daných stanovištích. Přestože nám nepřálo počasí a všechna stanoviště byla v budově školy, celé dopoledne se vydařilo.

 

    Žáci v jednotlivých družstvech nebyli ze stejného ročníku a velice dobře spolupracovali, vládla zdravá bojovnost a komunikace. Nesmíme zapomenout ani na žáky 9. ročníků, kteří „veleli“ jednotlivým stanovištím a velice zodpovědně se tohoto úkolu zhostili. Nápomocni byli též někteří žáci z 8. ročníku. Zbylí žáci 8. Ročníku připravili zábavné úkoly pro mateřskou školku na sídlišti.

    3 nejlepší družstva získala ceny, na něž přispělo SRPDŠ. Všichni soutěžící dostali pamětní listy jako upomínku na dnešní den. Dle reakce žáků během celého dopoledne se tato akce zdařila a všichni se těší na příští rok, který bude probíhat ve stejném duchu.


 

Všichni zúčastnění dostali drobné upomínkové předměty, věnované škole časopisy Sluníčko a Mateřídouška vydavatelství Mladá fronta, a.s.

 

Mgr. Radka Lavičková

 

OVOCE DO ŠKOL (str. 6)


    ZŠ Kaznějov se v letošním školním roce přihlásila do nově schváleného projektu EU Ovoce do škol, jehož cílem je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí školního věku. Hlavním cílem projektu je omezení dětské obezity.

    Žáci 1. až 5. ročníku dostávali jednou týdně zdarma vybrané ovoce, zeleninu nebo balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad.

    Vzhledem k tomu, že byli žáci s dodávkami ovoce velmi spokojeni, bude naše škola v tomto projektu pokračovat i ve školním roce 2010/2011.


Mgr. Eva Šimlová

 

DEN DĚTÍ NA 1.STUPNI ZŠ KAZNĚJOV (str. 7)


    Letos připadl Den dětí na deštivé úterý. Nebylo tedy jednoduché ráno rozhodnout, zda se má vydat asi 180 dětí v mírném dešti na hřiště ke hřbitovu, kde byl plánovaný program. Nakonec nadšení zvítězilo a vyrazili jsme. Cestou jsme se zastavili v hasičské zbrojnici, kde si děti prohlédly novou kontejnerovou Avii.

    Organizace programu Dne dětí se ujali stejně jako loni žáci 5. třídy a svůj úkol zvládli na výbornou. Na devíti stanovištích měli připravené různé úkoly, které sami vymysleli, a s velkou trpělivostí vysvětlovali každému soutěžícímu, jak si s jejich plněním co nejlépe poradit. Po skončení všech disciplín si děti s radostí opekly vuřty, a i když paní učitelky musely z ohně vytáhnout několik „černoušků“, všichni si na nich moc pochutnali.

    Mezitím na hřiště dorazilo několik členů Kynologického klubu Kaznějov se svými cvičenými psy. Děti se zaujetím sledovaly výcvik poslušnosti a hlavně obrany. 
 
    


    Za úspěšné splnění úkolů si každé z dětí odneslo domů drobný dárek a pamětní list. 


 


    

    A co říct závěrem? Že se pobyt v přírodě i přes nepříznivé počasí vydařil a už se těšíme, jaký program pro nás příští rok připraví budoucí žáci pátých tříd. 

    Děkujeme za poskytnutí dárků ke Dni dětí pro všechny žáky naší školy, této podpory si velmi vážíme. Dárky pro všechny žáky ZŠ Kaznějov věnovaly časopisy Sluníčko a Mateřídouška vydavatelství Mladá fronta, a.s.

 


Mgr. Eva Šimlová