Kaznějovský zpravodaj 2/2007

Kaznějovský zpravodaj 2/2007

Z kaznějovského zpravodaje 2/2007 (str. 8 - 9) 
• Děti pomáhají dětem
• V naší škole straší
• Nová přírodovědná učebna na ZŠ
• Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace

  

Děti pomáhají dětem

V letošním roce 2006/2007 jsme na naší škole zahájili 1. ročník sbírkové akce nazvané „Děti pomáhají dětem“, jejíž výtěžek byl zaslán na konto Pomozte dětem – charitativní sbírkový projekt, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti společně s ČT. I my jsme se do tohoto projektu zapojili. Před Vánocemi a před velikonocemi se pořádala celodenní výstavka prací našich žáků, kde si rodiče, ale i široká veřejnost, mohli výrobky zakoupit za symbolickou cenu, příspěvěk je dobrovolný. Výrobky posloužily nejen jako dárky, ale i jako předměty, které působily radost druhému.

Děti se podílely na této akci nejen pracovně (vytvářením výrobků), ale i organizačně.

Před Vánocemi se před školou ozývaly vánoční koledy, před Velikonocemi jarní písničky.

Přestože jsme neměli s takovou akcí žádnou zkušenost, musím s radostí konstatovat, že výtěžek byl překvapující pro všechny – vánoční sbírkou jsme přispěli na konto 14 000,- Kč, velikonoční, přestože trvala 2 dny, přinesla 7 082,50,- Kč. Celkem tedy zisk činí 21 082,50,- Kč.

Tato částka byla zaslána na konto sbírky Pomozte dětem!

Letos probíhal již 9. ročník tohoto sbírkového projektu Pomozte dětem! Bylo poskytnuto na přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 -ti let v celé České republice.

Jelikož i tento náš 1. ročník byl úspěšný, dohodli jsme se, že v této akci budeme i nadále pokračovat.

Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat VŠEM – dětem, které výrobky zhotovily, vedení školy za vstřícnost, paním učitelkám, ale hlavně RODIČŮM a široké veřejnosti, díky nimž byl výtěžek tak vysoký!

Za základní školu Kaznějov 
Mgr. Radka Lavičková

 

V naší škole straší

byl název velké dobrodružné hry, kterou jsme pro děti 1. stupně zdejší ZŠ připravili na základě smyšlené pověsti o Ctiradovi.

1. a 8. června se děti sešly v odpoledních hodinách ve škole s batohy, spacáky a karimatkami, vybaveny nejen buřty, ale také odvahou a hlavně velikánským očekáváním.

Po přečtení pověsti děti ve skupinkách plnily úkoly, dokazovaly svými znalostmi, zručností a šikovností, že si za každý splněný úkol zaslouží kouzelný klíč. Když získaly sedm zakletých klíčů, čekal je táborák s opékáním buřtů a klasickým zpíváním při kytaře.

Ovšem jak se začala snášet tma všude kolem nás, oči většiny dětí byly plné obav a trochu i strachu, jak zvládnou projít zakletou světelnou cestou v prostorách školy plnou strašidelných sil a zlých mocností až k duchovi vládce Ctirada, jemuž musely předat získané klíče.

I když se objevilo pár dětských slziček, nakonec všechny děti překonaly svůj strach a klíče Ctiradovi předaly, ten jim svým tajemným, ale velmi vlídným hlasem poděkoval za vysvobození a předal vytoužený poklad.

 

Úplnou tečkou páteční noci bylo přespání ve škole, které bylo pro všechny velkým zážitkem.

V sobotu ráno už děti čekala jen velká hromadná rozcvička při hudbě v naší tělocvičně a předání diplomů a pamětních listů.

Odměnou pro náš všechny, které jsme se podílely na velkých přípravách, byly rozzářené oči dětí, milé úsměvy a obrovská dětská radost z prožitých chvil, nadšení a také fakt, že málokdo chtěl v sobotu odejít domů.

Těšíme se na další podobná setkání v naší škole, kde není nutné se jen učit, ale je krásné zažít v ní i něco neobvyklého a zajímavého.

Mgr. Edita Beranová, za všechny paní učitelky, které se podílely na organizaci (H. Patrichiová, R Tymerová, E. Špačková, H. Šteflová, E. Šimlová, Z. Havlenová, I. Kozlíková, P. Kratochvílová)

 

Nová přírodovědná učebna na ZŠ

Od září školního roku 2007/2008 bude na kaznějovské škole probíhat výuka odborných předmětů fyziky, chemie a přírodopisu v nové učebně. V měsíci červnu proběhla celková rekonstrukce zastaralé a technicky nevyhovující učebny.

Vlastní rekonstrukci včetně projektu, vybavení a realizace provedla ve velmi krátké době tří týdnů královehradecká firma Školab s.r.o., se kterou byla škola velice spokojena. Práce této firmy byla na vysoké profesionální úrovni, a proto mohla být učebna již 25.6. 2007 panem starostou a ředitelem školy slavnostně otevřena.

Díky novému vybavení, jakým je např. digestoř, centrální rozvod vody a elektřiny do žákovských stolů, si budou moci žáci 2. stupně při laboratorních pracích prakticky vyzkoušet některé teoreticky získané poznatky. Třída je zároveň uzpůsobena pro praktickou demonstraci řady pokusů, kterými se stává zejména chemie a fyzika pro žáky atraktivnější a zajímavější. Součástí nové učebny je také vybavení multimediální technikou (video, DVD, PC a dataprojektor). Tyto přístroje budou využívány při metodách e-learningového vyučování odborných předmětů a poslouží k celkovému rozvoji ICT na škole.

Učebnu nebudou využívat pouze žáci naší školy, ale bude také sloužit pro okresní kola chemických olympiád, které se na ZŠ Kaznějov každoročně konají.

 Rád bych tímto poděkoval zastupitelstvu města Kaznějov, v čele s panem starostou ing. Petrem Sýkorou, které ze svého rozpočtu celou rekonstrukci financovalo. Věřím, že tato učebna vybudovaná díky nemalé finanční dotaci zcela jistě poslouží ke zkvalitnění výuky odborných předmětů na škole.

Mgr. Tomáš Korelus
učitel chemie

 

Základní škola Kaznějov - příspevková organizace
V kalendářním roce 2007 zajišťujeme na ZŠ ve spolupráci s MěÚ Kaznějov následující akce v oblasti materiálně technického zabezpečení:

–vybudování nové učebny F – CH, akce byla dokončena 25.6.2007, celková hodnota – 500 000 Kč;
–rekonstrukce splachovačů WC (4. etapa) – 80 000 Kč;
–inovace počítačů v učebně informatiky – 20 000 Kč;
–výměna podlahové krytiny v učebnách – 50 000 Kč;
–malování učeben – 50 000 Kč
–výměna oken za plastová (2. etapa) – 1 000 000 Kč;
–oprava rozvodů vody – 50 000 Kč;
–zavedení elektronického vrátného pro ŠD – 26 000 Kč;
–výměna školního rozhlasu 25 000 Kč;
–bezdrátový rozvod počítačové sítě – 300 000 Kč;
–nákup pomůcek pro vyučování – 100 000 Kč;
–modernizace školní jídelny – dle norem EU – 800 000 Kč;

Je nutno této příležitosti využít k poděkování MěÚ Kaznějov za nadstandartní přístup k naší ZŠ. Díky pochopení všech součástí MěÚ je naše ZŠ zařazena mezi nejmoderněji vybavené školy v okrese

Jiří Henžlík
ředitel ZŠ Kaznějov