Kaznějovský zpravodaj 1/2008

Kaznějovský zpravodaj 1/2008

 Z Kaznějovského zpravodaje 1/2008 (březen 2008)

Významné akce základní školy (str.6)
• Sbírkové akce
• Aktuality
• Primární preventivní program 
• Člověk v tísni
• Testování na ZŠ Kaznějov ve školním roce 2007/2008 (str.7)

Sbírkové akce

Již druhým rokem probíhala na začátku prosince prodejní předvánoční výstavka prací žáků, a v těchto dnech, tj. 17. a 18. 3 2008 se v budově školy opět objevily výrobky našich žáků, tentokrát velikonoční.

Výtěžek z obou těchto akcí je zasílán na sbírkové konto „ Pomozte dětem“ .

Na závěr děkují všichni organizátoři velikonoční sbírkové akce Na pomoc dětem všem, kteří přispěli. Její výtěžek činí 7 200,- Kč.

 

Aktuality

Od 20.1. do 11.5. vždy v neděli odpoledne popohádce na ČT1 sledujte cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají. Připraveno je sedmnáct dílů z organizací podpořených v 9. ročníku sbírky.

Naše škola se poprvé zúčastní veřejné prodejní sbírky projektu Šance, o.s., který se přes deset let snaží pomáhat dětem a mládeži, která žije v České republice v zapomenutí „ Dětem ulice“. Bližší informace o tomto projektu najdete na stránkách www.sance.info .

Termín prodejní sbírky je 26.březen 2008 . Žáci devátých ročníků, které poznáte podle loga projektu Šance, budou v tento den v dopoledních hodinách oslovovat veřejnost se sbírkovým předmětem. Benefičním předmětem v rámci sbírky je propiska ( cena 35.- Kč ) a letáček s informací o PROJEKTU ŠANCE. Výnos ze sbírky bude použit na provoz Domu Šance, kde se nachází Pracovní terapeutická dílna

 

Primární preventivní program 

Jelikož se začínají čím dál tím více objevovat na školách různé negativní projevy žáků ( záškoláctví, šikana, kouření, alkohol, drogy…), zařazují školy do školského vzdělávacího programu primární preventivní program. Tento program je určen všem žákům školy . V nižších ročnících se více zaměřuje na vytváření zdravého životního stylu, jehož prostřednictvím lze omezovat i další sociálně patologické jevy ( kouření, alkohol, projevy agresivity… ).Na 1. stupni spolupracují třídní učitelky v rámci svých hodin. Ve vyšších ročnících získává na významu racionální argumentace a možnost diskutovat o problémech spojených s návykovými látkami, mezilidskými vztahy ( co je může ovlivnit pozitivně x negativně )… Zde tvoří těžiště této prevence předmět občanská a rodinná výchova, dále různé formy spolupráce s odborníky a institucemi.Jedním z nich je Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS ( ACET ), která nabízí pro školy přednášku na téma „ Sex, AIDS a vztahy“.Žáci naší školy měli možnost posoudit tuto přednášku, kterou vedl lektor Zdeněk Pospíšil,v únoru letošního roku. Jeden den měli žáci 6.-8.třídy hodinovou přednášku o drogách, žáci devátého ročníku dvouhodinovou na téma „ Láska a vztahy“. Další týden 7. a 8.třída si vyposlechla přednášku o lásce a 9. ročník opět ve dvou hodinách téma Drogy a návykové látky. Z reakce žáků si myslíme, že tyto přednášky byly v této oblasti velikým přínosem.V 8. a 9. ročníku pracuje dlouhodobě se žáky pan Lukáš Eisenvort z Pedagogicko psychologické poradny , kde se zaměřují především na vztahy v třídním kolektivu. Základem prevence je vytváření pozitivních vztahů mezi žáky i mezi žáky a učiteli, postojů a jednání. Budeme i nadále v této prevenci pokračovat a formy rozšiřovat.

 

Člověk v tísni

Žáci naší školy se již třetím rokem zúčastňují Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni. Desátý ročník tohoto festivalu se koná v Plzni od 10.března do 28.března v kině Beseda nebo Divadélku JoNáš.Témata filmů v letošním roce jsou např. zážitek 11ctileté dívky s vlnou tsunami, zhoršování životních podmínek, na první pohled zcela nedotčených, koutů světa , např. Grónsko, šikana…Tohoto projektu se zúčastňují žáci 6. – 9. ročníku.

Každoročně žáci 5. – 9. tříd navštěvují divadlo v Plzni – v prosinci letošního školního roku byli 5. a 6. třídy na školním představení v Komorním divadle „ Kniha džunglí“ a žáci vyšších ročníků jezdí pravidelně na konci školního roku na večerní představení do Velkého nebo Komorního divadla.

 

Testování na ZŠ Kaznějov ve školním roce 2007/2008 (str.7)

Mapa školy - podzim 2007

základní varianta

testování se zúčastnili : žáci 3.A , 8.B

rodiče žáků

učitelé ZŠ , ředitel školy

autoevaluace školy

SCIO testy - srovnávací testy pro žáky 6. a 9. tříd

- termín konání : říjen 2007, listopad 2007

- testování se zúčastnili : žáci 6. tříd v rámci KEA ( komplexní evaluačníanalýza ) , žáci 9.tříd v ČJ, Ma, OSP ( obecné studijní předpoklady ) cizíjazyk AJ/NJ

- probíhá již 4.rokem

- žáci dostávají vyhodnocení jednotlivců a celkové vyhodnocení dostane škola

CERMAT testy - projekt hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ

- žáci byli testováni : dovednosti z českého jazyka, matematickédovednosti a obecné dovednosti, součástí testování je vyplněnížákovského dotazníku

- termín konání : 29.1.2008

- testování probíhalo podle časového harmonogramu

- testování se zúčastnili : žáci 9.A , 9.B

- probíhá 2. rokem

- žáci dostanou osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žákav testech a certifikát

- škola dostává souhrnou zprávu

Radka Lavičková