Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka
• Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,  a pracovníci Fakulty informatiky Masarykovy univerzity . Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Příručka má dvě části: slovníkovou a výkladovou.
• Sekce : Hlavní stránkaO příručceNápověda 
• Související odkazy : Na co se nás často ptáteDotazy týdneJazyková 
 

Pravopis

zobrazit  Vyjmenovaná slova 
• zobrazit  Předponová slovesa odvozená od být – bít 
zobrazitPsaní i – y po písmenu c 
zobrazit  Psaní předpon s-, z- 
zobrazit  Psaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou) 
zobrazitPočešťování přejatých slov – obecných a vlastních 
zobrazitPravopis a výslovnost přejatých slov se s – z 
zobrazit  Psaní samohlásek v zakončení přejatých slov 
zobrazit  Psaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více- 
zobrazit  Psaní slov se zakončením -manie 
zobrazitPsaní n – nn 
zobrazit  Psaní spřežek a spřahování 
zobrazit  Psaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku 
zobrazit  Dělení slov 
zobrazit  Složená přídavná jména

 Pravopis - interpunkce

zobrazit  Psaní čárky v souvětí
zobrazit  Psaní čárky ve větě jednoduché
zobrazit  Psaní čárky v infinitivních konstrukcích
zobrazit  Psaní čárky před spojkami a, i, ani
zobrazit  Psaní čárky před spojkami jako, než
zobrazit  Psaní čárky před spojkami nebo, či
zobrazit  Psaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli
zobrazit  Psaní čárky před výrazy eventuálně, případně, respektive
zobrazit  Psaní čárky před včetně
zobrazit  Tečka
zobrazit  Dvojtečka
zobrazit  Uvozovky
zobrazit  Závorky
zobrazit  Spojovník
zobrazit  Pomlčka
zobrazit  Tři tečky
zobrazit  Lomítko
zobrazit  Apostrof

 Pravopis - velká písmena

zobrazitPsaní velkých písmen – obecné poučení
zobrazit
Velká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
zobrazit
Velká písmena – hvězdářská jména
zobrazit
Velká písmena – světadíly, země, území
zobrazit
Velká písmena – vodstva, hory, pohoří
zobrazit
Velká písmena – obce, města, městské části, sídliště
zobrazit
Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady
zobrazit
Velká písmena – stavby a jejich části (kostely, chrámy, domy, památníky atp.)
zobrazit
Velká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.)
zobrazit
Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor atp.)
zobrazit
Velká písmena – dokumenty, umělecká, odborná díla
zobrazit
Velká písmena – dějinné události, památné dny a svátky
zobrazit
Velká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
zobrazit
Velká písmena – akce, soutěže
zobrazit
Velká písmena – vyznamenání
zobrazit
Velká písmena – zástupné názvy
zobrazit
Velká písmena – přírodní útvary

 Tvarosloví - podstatná jména

zobrazit  Rod podstatných jmen
zobrazit  Životnost podstatných jmen
zobrazit  Číslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
zobrazit 1. p. ve spojeních typu „ve městě Olomouc“
zobrazit  Podst. jména mužského rodu kolísající mezi měkkým a tvrdým skloňováním

 Skloňování obecných jmen

zobrazit  Skloňování mužských jmen vzoru hrad – 2. p. j. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen vzoru předseda – 2. p. j. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen vzoru hrad – 6. p. j. č.
zobrazit  Skloňování mužských živ. jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen – 5. p. j. č.
zobrazit  Skloňování mužských živ. jmen – 1. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen – 6. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus; -os; -es
zobrazit  Skloňování mužských jmen typu kakadu, kuli, kádí
zobrazit  Skloňování ženských jmen vzoru žena – 2. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování ženských jmen kolísajících mezi vzorem píseň a kost
zobrazit  Skloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa
zobrazit  Skloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia; -oe
zobrazit  Skloňování ženských jmen zakončených na -is a -ida
zobrazit  Skloňování ženských jmen vzoru růže – 2. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. j. č.
zobrazit  Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 2. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. mn. č.
zobrazit  Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma
zobrazit  Skloňování jmen středního rodu zakončených na -eo,- io, -ao, -uo

 Skloňování osobních jmen

zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-e, -ě, -é]
zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-i, -í]
zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-o, -ó]
zobrazit  Osobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-u, -ú]
zobrazit  Osobní jména víceslovná
zobrazit  Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
zobrazit  Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-e, -é; -o, -ó; -u, -ú; -i, -í]
zobrazit  Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku

 Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí

zobrazit  Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazit  Zeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku
zobrazit  Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á]
zobrazit  Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e, i]
zobrazit  Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazit  Zeměpisná jména středního rodu
zobrazit  Zeměpisná jména víceslovná
zobrazit  Zeměpisná jména pomnožná
zobrazit  Skloňování názvů institucí a firem

 Tvarosloví - přídavná jména

zobrazit  Přídavná jména přivlastňovací
zobrazit  Stupňování přídavných jmen a příslovcí
zobrazit  Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen; konkurence přídavných jmen a příčestí trpného

 Tvarosloví - slovesa

zobrazit  Slovesa vzorů mazat, brát, krýt, kupovat (mažu – maži, ořu – orám, kryjí – kryjou)
zobrazit  Slovesa vzoru péct (infinitiv -ci – -ct)
zobrazit  Slovesa vzoru tisknout (příčestí minulé a trpné)
zobrazit  Slovesa vzoru začít (příčestí minulé a trpné)
zobrazit  Slovesa typu bydlet – bydlit
zobrazit  Slovesa vzoru sázet (oni sází – sázejí)
zobrazit  Rozkazovací způsob sloves 4. tř. (leč – léči)
zobrazit  Slovesa typu nabýt (nabudu – nabydu)
zobrazit  Podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste); jakoby a jako by
zobrazit  Zvratná slovesa (se – si, ses – sis)
zobrazit  Přechodníky

 Větná stavba

zobrazit  Shoda přísudku s podmětem jednoduchým
zobrazit  Shoda přísudku s podmětem několikanásobným
zobrazit  Složitější případy shody přísudku s podmětem
zobrazit  Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)
zobrazit  Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou
zobrazit  Slovesné a jmenné vazby
zobrazit  Konkurence přivlastňovacích zájmen
zobrazit  Konkurence předložek v – na, do – na

 Slovotvorba

zobrazit  Přechylování
zobrazit  Typ Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova
zobrazit  Tvoření obyvatelských jmen
zobrazit  Změny samohlásek a souhlásek při odvozování slov
zobrazit  Podstatná jména zakončená na -and – -ant
zobrazit  Podstatná jména zakončená na -ák
zobrazit  Typ lobby – lobbista
zobrazit  Domácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
zobrazit  Přídavná jména zakončená na -icí – -ící
zobrazit  Přídavná jména zakončená na -ní – -ný
zobrazit  Přídavná jména zakončená na -ální, -ární
zobrazit  Přídavná jména zakončená na -ční – -ivní
zobrazit  Přídavná jména typu puškinský – puškinovský
zobrazit  Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
zobrazit  Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen
zobrazit  Typ ačkoli – ačkoliv, kdokoli – kdokoliv
zobrazit  Vokalizace předložek

 Zkratky, značky, čísla a číslovky

zobrazit  Zkratky čistě grafické (p., mil., s. r. o., tzn., pí)
zobrazit  Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)
zobrazit  Zkratky akademických titulů a vojenských hodností
zobrazit  Pořadí titulů
zobrazit  Zkratková slova
zobrazit  Značky a čísla, řadové číslovky
zobrazit  Peněžní částky, značky měn
zobrazit  Tvoření a psaní složených číselných výrazů (typ 12procentní, 20krát)
zobrazit  Číselné řády, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla
zobrazit  Počítaný předmět po číslovkách
zobrazit  Římské číslice
zobrazit  20. a 30. léta, 20. a 21. století

 Dopisy a grafická úprava písemností

zobrazit  Adresy
zobrazit  Kalendářní data
zobrazit  Časové údaje
zobrazit  Telefonní a faxová čísla
zobrazit  Grafická úprava dopisu
zobrazit  Oslovení a závěrečný pozdrav v dopise
zobrazit  Podpisy
zobrazit  Psaní výčtů
zobrazit  Nevhodná slova a zalomení na konci řádku

 Lingvistické pojmy a ostatní

zobrazit  Lingvistické pojmy
zobrazit  Abecední řazení