Fyzika v pozadí - na webu Techmanie v sekci Web Edutorium

Fyzika v pozadí - na webu Techmanie v sekci Web Edutorium

Na webových stránkách Techmanie je sekce Web Edutorium s podsekcí Fyzika v pozadí.

V této podsekci jsou encyklopedickým způsobem zpracovány a doplňovány informace o různých oblastech fyziky.
Oblasti fyziky zahrnují: Měření • Úvod do fyziky - jednotky • Mechaniku • Molekulovou fyziku • Akustiku • Elektřinu a magnetismus • Optiku • Moderní fyziku a Historii

Administrátor webu školy, který absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze v oboru fyzika pevných látek v roce 1965 a 30 let na ní působil ve Fyzikálním ústavu UK jako vědecký pracovník a pedagog v oblasti optické spektroskopie, biofyziky a automatizace fyzikálních experimentů Fyziku v pozadí doporučuje jak učitelům fyziky, tak žákům, které fyzika baví. Za nápad, snahu, kvalitu a realizaci pak uděluje autorům školskou známku jednička s hvězdičkou (1*).

Přehled článků je v následující tabulce
 

obrázek webové stránky téma + jednotlivé články

Měření


Co je to fyzika

Měření a chyby měření
Kalendář
Astrologie
Hodiny

Úvod do fyziky - jednotky
 

Soustava jednotek
Základní jednotky
Metr
Kilogram
Sekunda
Ostatní základní jednotky
Kelvin
Kandela
Mol
Skaláry a vektory
Použité zdroje

Mechanika
 

Kinematika
Relativnost klidu a pohybu
Poloha hmotného bodu
Dráha hmotného bodu
Průměrná a okamžitá rychlost
Rovnoměrný přímočarý pohyb
Rovnoměrně zrychlený pohyb
Volný pád
Skládání pohybů a rychlostí
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Dynamika
Síla a její účinky
Newtonovy zákony
1. Newtonův pohybový zákon
2. Newtonův pohybový zákon
3. Newtonův pohybový zákon
Odporové síly
Hybnost tělesa
Impuls síly
Zákon zachování hybnosti
Dostředivá a odstředivá síla
Vztažné soustavy
Inerciální vztažná soustava
Neinerciální vztažná soustava
Rotující vztažná soustava
Mechanická práce
Výkon
Účinnost
Mechanická energie
Zákon zachování energie
Představy o vesmíru
Keplerovy zákony
Gravitace
Problém tří těles
Měření gravitančí konstanty
Gravitační, tíhové - kdo se v tom má vyznat
Umělé družice
Pohyby v gravitačním poli Země
Vrhy
Slapové jevy
Rozměry a pohyby Země
Tuhé těleso
Skládání a rozkládání sil
Moment síly
Dvojice sil
Těžiště a stabilita tělesa
Jednoduché stroje
Kinetická energie tuthého tělesa
Moment setrvačnosti
Volná osa
Ráz těles
Základní vlastnosti tekutin
Tlak
Pascalův zákon
Hydrostatický tlak
Spojené nádoby
Atmosférický tlak
Vztlaková síla
Plování těles
Proudění tekutin
Bernoulliho rovnice
Proudění reálné tekutiny
Obtékání těles
Vodní motory
Využití energie proudící tekutiny
Lidské tělo a tlak
Použité zdroje
 

Molekulová fyzika
 

Kinetická teorie látek
Difuze
Brownův pohyb
Základní veličiny popisující částice
Rovnovážný stav soustavy
Teplota
Teplotní stupnice
Vnitřní energie
Vedení - kondukce tepla
Tepelné záření - sálání
Proudění - konvekce tepla
První termodynamický zákon
Měrná tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice
Plyny
Rychlost molekul plynu
Základní rovnice pro tlak plynu
Stavová rovnice
Kalorické stavové veličiny
Stavové změny
Zákon Boyle-Mariottův
Zákon Charlesův
Zákon Gay-Lussacův
Zákon Poissonův
Reálný plyn
Práce plynu
Kruhový děj
Druhý termodynamický zákon
Perpetuum mobile
Tepelné motory
Parní turbína
Plynová turbína
Dvoudobý zážehový motor
Čtyřdobý zážehový motor
Vznětové (Dieselovy) motory
Reaktivní motory
Princip činnosti chladicích strojů
Princip činnosti tepelného čerpadla
Joule-Thomsonův jev
Třetí termodynamický zákon
Pevné látky
Vazebné síly
Krystalografie
Krystalografické soustavy
Klasifikace krystalů
Poruchy krystalové mřížky
Kapalné krystaly
Deformace pevných těles
Křivka deformace
Teplotní délková roztažnost
Kapaliny
Povrch kapaliny
Kapilární jevy
Teplotní objemová roztažnost
Tání a tuhnutí
Sublimace a desublimace
Vypařování a kondenzace
Sytá a přehřátá pára
Var
Fázový diagram
Kapalnění plynů
Vlhkost vzduchu
Plazma
Použité zdroje

Akustika
 

Kmitavý pohyb
Kyvadlo
Složené kmitání
Tlumené kmitání
Nucené kmitání, rezonance
Postupné vlnění
Interference vlnění
Stojaté vlnění
Šíření vlnění
Odraz a ohyb vlnění
Dopplerův jev
Vznik a druhy zvuku
Šíření zvuku
Vlastnosti zvuku
Infrazvuk a ultrazvuk
Základy hudební akustiky
Základy fyziologické akustiky
Použité zdroje

Elektřina a magnetismus
 

Elektrostatické pole
Elektrický náboj
Historie elektrostatických generátorů
Jak byla změřena hodnota elektrického náboje elektronu
Coulombův zákon
Elektrické pole
Sršení náboje
Elektrický potenciál a elektrické napětí
Piezoelektrický jev
Vodič a izolant v elektrostatickém poli
Kapacita vodiče
Kondenzátory
Stejnosměrný proud
Galvanický článek
Elektrický proud v kovech
Odpor vodiče
Supravodivost
Jednoduchý elektrický obvod
Ohmův zákon pro část obvodu
Rezistory
Spojování zdrojů napětí
Ohmův zákon pro celý obvod
Kirchhoffovy zákony
Práce a výkon
Elektrický proud a teplo
Termoelektrické jevy
Elektrický proud v kapalinách
Elektrolýza
Využití elektrolýzy
Chemické zdroje napětí
Elektrický proud v plynech
Druhy výbojů
Blesk
Výboj při sníženém tlaku
Termoemise
Magnetické pole
Magnety
Magnetická indukce
Magnetické látky
Vodič s proudem
Magnetické pole Slunce
Magnetické pole Země
Cívka
Magnetický obvod
Využití elektromagnetů
Magnetická síla
Galvanomagnetické jevy
Nabitá částice v magnetickém poli
Elektromagnetická indukce
Vzájemná indukce
Vlastní indukce (samoindukce)
Vířivé (foucaultovy) proudy
Střídavý proud
Obvod střídavého proudu
Obvod s rezistorem
Obvod s cívkou
Obvod s kondenzátorem
Obvody RLC
Výkon střídavého proudu
Trojfázová soustava
Generátory
Elektromotory
Transformátory
Energetika
Bezpečnost
Maxwellova teorie
Elektromagnetické vlnění
Oscilační obvod
Vázané oscilační obvody
Otevřený oscilátor
Rádiové vlny
Mikrovlny
Telegrafie
Rozhlas
Televize
Radiová astronomie
Elektronika
Polovodiče
Polovodičové součástky
Použité zdroje

Optika
 

Vlnová optika
Základní charakteristiky světla
Infračervené záření
Ultrafialové záření
Charakteristiky prostředí
Jak byla změřena rychlost světla
Odraz a lom světla
Úplný odraz světla
Duha
Halové jevy
Lom světla v ovzduší
Rozptyl světla
Soumrakové jevy
Optické zobrazování
Zrcadla
Čočky
Vady optických soustav
Lidské oko
Oční vady
Zajímavosti o koukání
Stroboskopický efekt
Optické přístroje
Lupa
Mikroskop
Dalekohled
Vnímání barev
Interference světla
Praktické využití interference světla
Ohybové jevy
Difrakce světla v technice a přírodě
Holografie
Polarizace světla
Způsoby polarizace světla
Praktické využití polarizovaného světla
Fotometrické veličiny
Hygiena osvětlování
Technika osvětlování
Použité zdroje

Moderní fyzika

Speciální teorie relativity
Základní principy
Relativnost současnosti
Dilatace času
Kontrakce délky
Skládání rychlostí
Prostoročas
Základy relativistické dynamiky
Problémy gravitačního zákona
Princip ekvivalence
Einsteinova teorie gravitace
GPS
Relativistická astronomie

Historie
 

Předklasická fyzika
Mezopotámie a Egypt
Indie a Čína
Antické Řecko
Helénistické Řecko
Arabové
Evropský středověk
Fyzika renesance
Nobelovy ceny