Evaluace a diagnostika na ZŠ

Evaluace a diagnostika na základní škole

Od školního roku 2008/2009 zavádíme postupně ve spolupráci :

metodická zařízení školy

výchovný poradce 
+
třídní učitelé

novou fázi vyhodnocování vlastní práce podle mezinárodních Pedagogických ISSA standardů.

Hlavním cílem bude popsat klíčové kompetence učitele, které budou plně korespondovat se záměry a cíli RVP.

Práce by měla být soustředěna do následujících oblastí:

1)   Individualizace:

Na základě svých znalostí o vývoji dítěte a svého vztahu s dětmi a jejich rodinami se učitel snaží o docenění rozmanitosti každé třídy a vychází vstříc individuálním potřebám a potenciálu každého dítěte.

Učitel posiluje pozitivní sebepojetí dětí prostřednictvím interakce s jednotlivými dětmi v souladu s jejich znalostmi a vývojovým stupněm.Je nutné si uvědomit, že mezi dětmi existují výrazné rozdíly v tempu a růstu, ve způsobech myšlení, jazyka a sociálních dovednostech v důsledku individuálních rozdílů a kulturních vlivů.

2)   Učební prostředí:

Učitel se snaží přispívat k vytváření atmosféry, pro kterou je typická péče, inkluze (vztah mezi množinami-třídami) a podnětnost, prostřednictvím budování prostředí, jež co možná nejvíce podporuje odhodlání dětí pustit se do náročných úkolů a do samostatné i skupinové práce.

Učitel si je vědom vlivu okolního prostředí na vývoj dítěte.

3)   Zapojení rodiny :

Učitel buduje partnerství s rodinou, aby zajistil optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dítěte. Učitel shromažďuje informace o zájmech členů rodiny, jejich koníčcích i povolání, aby se různými způsoby zapojili do školního vzdělávání svých dětí. Učitel sdílí odpovědnost s rodinami při rozhodování týkajícím se vzdělávání dětí. Učitel buduje partnerství s rodinou, aby zajistil optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dítěte.

4)   Techniky smysluplného učení:

Učitel navrhuje a uplatňuje nejrůznější strategie, aby podpořil porozumění obsahům učiva a vybídl děti k tvořivosti , inovacím, zvídavosti, sociální kooperaci a zkoumání v rámci jedné i více disciplín.

Je nutno využít rozmanitých výukových postupů, jejichž účelem je vyjít vstříc různým učebním stylům, temperamentům a osobnostem jednotlivých dětí.

Učitel pomáhá dětem prostřednictvím integrované tematické výuky uvědomit si souvislosti mezi osvojovanými obsahy učiva a každodenním životem.

5)   Plánování a evaluace :

Vyučující vytváří plány, které se řídí národními standardy , programovými cíli a individuálními potřebami dětí a uplatňuje systematický přístup pro sledování a posuzování pokroku každého dítěte. Učitel vytváří plány vycházející z celostního přístupu k dítěti, připravuje tematické jednotky a projekty určující základní obsah učiva. Mnohdy je nutno ve spolupráci s kolegy vytvářet krátkodobé učební a projektové plány. Vyučující využívá nejrůznější evaluační strategie, přičemž se vyhýbá předpojatosti a stereotypům.

6)   Profesionální rozvoj:

Učitel pravidelně hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu své práce a spolupracuje s kolegy na dalším zlepšováni programů a metod zaměřených na děti a jejich rodiny.

Vyučující průběžně reflektuje, posuzuje a hodnotí efektivitu svých metod.Učitel využívá veškerých dostupných zdrojů s cílem pochopit a docenit každé dítě, které vyučuje. Pedagog uznává důležitost aktivního úsilí o průběžný profesionální růst a rozvoj v rámci celoživotního vzdělávání. Je nutno se pravidelně podílet na týmové práci s cílem přispět k celkové kvalitě výuky.

7)   Sociální inkluze ( vztah mezi třídami) :

      Učitel je vzorem a zastáncem hodnot a chování, které posilují lidská práva, sociální inkluzi a základy otevřené demokratické společnosti, včetně ochrany práv veškerých menšin. Je nutno využít výukových materiálů a aktivit , které odrážejí rozmanitost v jeho komunitě, zemi i ve světě. Posílení úcty a ocenění rozdílů mezi lidmi, týkajících se mimo jiné pohlaví, rasy,etnického původu, rodného jazyka, náboženství, socioekonomické vrstvy, věku.Poskytuje všem stejnou příležitost projevit své schopnosti a vyjádřit vlastní myšlenky. Je nutno vyzvednout pozitivní hodnoty rozdílů.

Metody evaluace :

-         srovnávací testy připravované a zadávané ve spolupráci s jinými školami

-         vlastní (školní, ředitelské) písemné práce, testy

-         dotazníky, ankety, sociometrická šetření

-         rozbor běžných písemností a produktů žáků

-         rozbor veřejných vystoupení žáků včetně jejich audio a videozáznamů

-         hospitace

-         rozbor pedagogické dokumentace

-         rozhovor s žáky, učiteli,rodiči a dalšími sociálními partnery školy

-         rozbor ocenění, stížností, ohlasů hodnocení školy

-         analýza hodnocení – klasifikace

-         komerční srovnávací testy (Kalibro, Scio, …)

-         rozbor úspěšnosti žáků v soutěžích, olympiádách, …

-         rozbor úspěšnosti žáků v přijímacím řízení

-         rozbor příčin neúspěchů žáků

-         modelové situace, sociodrama, problémové úlohy zadané skupinám

-         MENSA ČR – IQ testy na prověření schopností a nadání žáků 7-19 let :numerická inteligence, verbální inteligence, vnímání, vrozená inteligence, prostorová představivost