EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století

EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století

EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století
• Specializované webové stránky na portálu EUROPA věnované Lisabonské smlouvě

V sekci Smlouva pro 21. století je uvedeno: 

" Evropa se za posledních padesát let změnila a změnil se i svět.

V dnešním globalizovaném a neustále se měnícím světě se Evropa potýká s novými problémy, jako je globalizace, demografické změny, změna klimatu, potřeba udržitelných energetických zdrojů a nová bezpečnostní rizika. Právě těmto výzvám čelí Evropa ve 21. století.

V kontextu těchto výzev ztrácejí hranice mezi zeměmi význam. Členské státy EU se s těmito problémy nemohou vypořádat samy. Bude-li však Evropa jednat jako jeden celek, může tyto problémy odstranit a naplnit tak očekávání veřejnosti. Evropská unie se tak musí modernizovat. Po svém relativně nedávném rozšíření z 15 na 27 členských států potřebuje mít k dispozici účinné nástroje, které by zaručily její správné fungování a schopnost reagovat na rychlé změny současného světa. Proto je zapotřebí aktualizovat některá základní pravidla spolupráce v rámci Unie.

Právě to je cílem smlouvy podepsané 13. prosince 2007 v Lisabonu. Když se vedoucí představitelé členských států dohodli na těchto nových pravidlech, brali v úvahu stávající politické, hospodářské a společenské změny a potřebu naplnit očekávání občanů Unie. Lisabonská smlouva stanoví, co EU může a co nemůže dělat a jaké k tomu může používat prostředky. Mění strukturu orgánů Unie a jejich pracovní postupy. V důsledku toho smlouva posiluje demokratickou legitimitu EU a upevňuje její základní hodnoty.

Smlouva je výsledkem jednání mezi členskými státy v rámci tzv. mezivládní konference, které se účastnili i zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu. Smlouvu ratifikovalo všech 27 členských zemí EU. Způsob ratifikace si jednotlivé země zvolily v souladu se svým ústavním pořádkem.

Smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009 v souladu se svým článkem 6."

 

Přehled sekcí 
EUROPA - Lisabonská smlouva - Smlouva pro Evropu 21. století

Smlouva pro 21. století

Smlouva v kostce

Demokratičtější a transparentnější Evropa
Efektivní a moderní instituce
Evropa práv a hodnot
EU ve světě
Více svobody, bezpečnosti a práva
Politiky pro lepší život

Otázky a odpovědi

Ve Vaší zemi

 Plné znění smlouvy

Lisabonská smlouva mění dvě zakládající smlouvy EU, a sice Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (tu zároveň přejmenovává na Smlouvu o fungování Evropské unie). Je k ní rovněž připojeno několik protokolů a prohlášení.

Lisabonská smlouva

Objednejte si výtisk Lisabonské smlouvy nebo si stáhněte její plné znění ve formátu PDF

K dispozici jsou rovněž úplná znění dvou hlavních smluv obsahující změny, které uvádí Lisabonská smlouva.

Úplná znění smluv ve znění Lisabonské smlouvy

Objednat výtisk nebo stáhnout plné znění ve formátu PDF

Knihovna

Novinky