Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

 

 Základní škola Kaznějov

Etický kodex pro práci žáků a učitelů s informacemi

 

Hledej pravdu a prav pravdu! 

Povinností učitelů i žáků je se snažit poctivě a čestně hledat, správně vykládat a tlumočit informace k prospěchu druhých.

Zvláště bys měl:

 • Ověřovat správnost informací ze všech dostupných zdrojů a neustále se snažit eliminovat neúmyslně vzniklé chyby.
 • Vždy uvádět zdroje, z nichž bylo čerpáno. Příjemci informací musí dostat možnost si na jejich správnost udělat vlastní názor.
 • U každé zdrojové informace se zamyslet nad tím, proč asi byla publikována.
 • Nikdy neměnit obsah multimediálních záznamů jako je zvuk, video, fotky apod. bez uvedení důvodu a souhlasu vlastníka (pokud to licence vysloveně nedovoluje).
 • Svou ověřenou pravdu říkat neohroženě i tehdy, neodpovídá-li právě uznávanému výkladu nebo je v rozporu s většinovým názorem.
 • Zkoumat své vlastní kulturní hodnoty ale nevnucovat je ostatním.
 • Vyvarovat se posuzování člověka jen na základě rasy, pohlaví, věku, původu, sexuální orientace, hendikepu, vzhledu nebo postavení.
 • Pomáhat veřejně sdělovat názory těch, jejichž hlas by jinak nebyl slyšet. Oficiální i neoficiální zdroje mohou mít stejnou informační hodnotu.
 • Při předkládání vlastních myšlenek rozlišovat mezi fakty a názory. Vždy by mělo být zřetelně označeno, co je ověřitelná skutečnost a co vlastní výklad.  

 

Na nikoho neútoč!

Eticky jednající učitel i žák zachází se všemi daty přenášenými internetem s vědomím, že jejich autorem je jiná lidská bytost, jež si zaslouží respekt.

 Dodržovat bys měl především tato pravidla:

 • Získáváním či publikováním informací bys nikdy neměl způsobit újmu ať už jednotlivci či skupině lidí.
 • Každý má právo si sám určit, které informace o sobě na internetu zveřejní. Čili, nepublikuj bez dovolení žádná osobní data jiných lidí.
 • Před každým odesláním libovolných dat do sítě se vždy nejprve zamysli, jaké následky může tento čin mít.
 • Nikdy neužívej materiály jiných bez náležité citace a řiď se pravidly danými použitou licencí. 

 

Buď zodpovědný! 

Učitelé a žáci mají odpovědnost nejen k sobě navzájem, ale též vůči všem svým čtenářům, posluchačům, divákům nebo jen náhodným návštěvníkům jejich stránek.  

Očekává se proto, že budeš:

 • Ochotně upřesňovat, vysvětlovat a vítat diskusi o všem, co zveřejníš.
 • Podporovat příjemce zveřejňovaných produktů, aby vytvářeli zpětnou vazbu, tj. aby reagovali nebo si případně i stěžovali.
 • Mít schopnost uznat vlastní chybu a neodkladně ji napravit.
 • Odhalovat neetické chování druhých. 

 

 Měj úctu k informacím! 

Žijeme v informační společnosti, v níž jsou informace objektem každodenního zájmu většiny lidí. Přestože jejich množství je obrovské, jednotlivě jsou velmi křehké a snadno zneužitelné. Važ si proto významu nezkreslených informací i struktury definující jejich vzájemné souvislosti.

Svou úctu bys měl prokazovat kromě jiného takto:

 • Nikdy nedělej nic, co by mohlo způsobit poškození existujících informací a jejich struktury. Mezi takové aktivity patří třeba nelegální proniknutí do cizí sítě či počítače, tvorba či vědomé šíření počítačových virů, znehodnocování či pozměňování software i hardware, publikování lživé či úmyslně zkreslené informace aj.  

 

 • Víš-li něco o potencionálně nebezpečných aktivitách odporujících tomuto kodexu, oznam to. Vhodným místem je:

Internet HotLine

nebo,

jsi-li sám obětí nějakého obtěžování,

Internet HelpLine,

jež je součástí známé linky bezpečí 800155155.

 

Publikováno : 01. 10. 2007,    https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2150

Autor : Bořivoj Brdička

Tento materiál byl připraven s použitím těchto zdrojů:
Mistr Jan Hus – Výklad viery, Wikicitáty, 1412
Code of Ethics, Society of Professional Journalists, 1996
David Warlick - A Student & Teachers Information Code of Ethics, Digital Handbook, 2006
Charles Nelson - Code of Ethics, Explorations in Learning, August 28, 2006