Digitální učební materiály (DUM) na metodickém portálu RVP

Digitální učební materiály (DUM) na metodickém portálu RVP

Metodický portál RVP - s podtitulkem inpirace a zkušenosti učitelů - přináší učitelům v praxi užitečnou metodickou pomoc a možnost předávání pedagogických zkušeností. Materiály zde uveřejněné jsou nabízeny zdarma, více v Pravidlech portálu. Některé funkce modulů vyžadují registraci a přihlášení!

Na tomto portálu RVP jsou již několik let publikovány v sekci DUM - digitální učební materiály pro různé stupně škol.

V podsekci Základní vzdělávání bylo publikováno 4634 materiálů (stav ke dni 8.7.2011)
 


 

Základní vzdělávání
Vzdělávací oblast/Průřezové téma/Gramotnost
 

základní vzdělávání 1. stupeň 2. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace (1510)

 Matematika a její aplikace (1065)

Informační a komunikační technologie (106)

Člověk a jeho svět (374)  -
Člověk a společnost (229)  -
Člověk a příroda (1090)  -
Umění a kultura (67)
Člověk a zdraví (50) Tělesná výchova (32) 
• Zdravotní tělesná výchova (0)
Člověk a svět práce (15)

 

 • Člověk a svět práce (3)

   

 • Člověk a svět práce (12)

  Doplňující vzdělávací obory (8)

   

 • Etická výchova (5)
 •  

  Osobnostní a sociální výchova (122)  
  Výchova demokratického občana (31)  
 • Občan, občanská společnost a stát (23)
 • Formy participace občanů v politickém životě (1)
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (4)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (36)  
  Multikulturní výchova (8)  
  Environmentální výchova (38)  
  Mediální výchova (29)