Digitální učební materiály - 2. stupeň

Digitální učební materiály - 2. stupeň

Digitální učební materiály prostor pro učitele, kteří hledají, tvoří a sdílí učební materiály.
Modul na metodickém portálu RVP - inspirace a zkušenosti učitelů
 

• V závorce je uveden počet učebních materiálů pro základní vzdělávání a pro 2. stupeň k 26.8.2011

základní vzdělávání

2. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace (1565)
- z toho 2. stupeň (563)

 Matematika a její aplikace (1113)
- toho 2. stupeň (594)

Informační a komunikační technologie (111)
-  z toho 2. stupeň (58)

Člověk a jeho svět (404)  -
Člověk a společnost (235) Dějepis (198)
Výchova k občanství (37)
Člověk a příroda (1146) Fyzika (390)
Chemie (227)
Přírodopis (168)
Zeměpis (geografie) (361)
Umění a kultura (67)
z toho 2. stupeň (41)
Hudební výchova (29)
Výtvarná výchova (12)
Člověk a zdraví (51)
z toho 2. stupeň (19)
Tělesná výchova (6) 
Výchova ke zdraví (13)
• Zdravotní tělesná výchova (0)
Člověk a svět práce (20)
z toho 2. stupeň (17)
Doplňující vzdělávací obory (8) Dramatická výchova (3)
Další cizí jazyk (5)
Osobnostní a sociální výchova (1210) • Rozvoj schopností poznávání (32)
Sebepoznání a sebepojetí (5)
Seberegulace a sebeorganizace (6)
Psychohygiena (2)
Kreativita (13)
Poznávání lidí (4)
Mezilidské vztahy (10)
Komunikace (26)
Kooperace a kompetice (14)
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (38)
Hodnoty, postoje, praktická etika (7)
Výchova demokratického občana (31) •  Občanská společnost a škola (3)
Občan, občanská společnost a stát (23)
Formy participace občanů v politickém životě (1)
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování (4)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (35) Evropa a svět nás zajímá (6)
Objevujeme Evropu a svět (21)
Jsme Evropané (10)
Multikulturní výchova (9) • Kulturní diference (1) 
• Lidské vztahy (0)
Etnický původ (2)
Multikulturalita (5)
Princip sociálního smíru a solidarity (1)
Environmentální výchova (41) Ekosystémy (13)
Základní podmínky života (1)
Lidské aktivity a problémy životního prostředí (15)
Vztah člověka k prostředí (15)
Mediální výchova (29) • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (5)
interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (5)
stavba mediálních sdělení (4)
vnímání autora mediálních sdělení (4)
fungování a vliv médií ve společnosti (1)
tvorba mediálního sdělení (15)
práce v realizačním týmu (1)

 


Příklad - matematika pro 2. stupeň
Tematický okruh
Číslo a proměnná (306)
Závislosti, vztahy a práce s daty (76)
Geometrie v rovině a v prostoru (199)
Nestandardní aplikační úlohy a problémy (13)