Deset hlavních úkolů ZŠ pro školní rok 2008/2009

Deset hlavních úkolů ZŠ  pro školní rok 2008/2009

Deset hlavních úkolů ZŠ : pro školní rok 2008/2009

1)   Přechod na výuku podle „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“.Výuka podle RVP zahájena ve školním roce 2008/2009 v 1.,2. a 6.,7.ročníku.

V 1.,2 a 6.,7.ročníku provést vnitřní evaluaci tříd ve třech oblastech :

 a) efektivita vyučování

 b) atmosféra vztahů

 c) potencionál vzniku rizikových forem chování žáků.

2)   Mimořádnou péči věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

3)   Zpracování individuálních profilů žáků 1.,2. a 6.,7.ročníků.

4)   Pokusit se zavést školního psychologa

5)   Provádět důslednou preventivní práci v oblasti šikany, xenofobie a intolerance.

6)   Soustavné prosazování tří základních dimenzí funkční gramotnosti žáků:

a)   literární gramotnost – porozumění informacím a textu

b)   dokumentová gramotnost – vyhledávání a využívání informací

c)    kvantitativní gramotnost – vhodná manipulace s čísly

7)   Ve všech vyučovacích předmětech vhodnou formou působit na oblast protidrogové prevence.

 8) Aktivní práce všech žáků školy s INTERNETEM – aplikace informací do všech vyučovacích oblastí.

9) Soustavné objasňování členství ČR v NATO a EU.

10) Zvýšení kreativity vyučování – při řešení problém ponechat vlastní iniciativu a tvořivost žáka.

 

Při plnění stanovených cílů vycházet důsledně ze ZÁKONA 561, 563 /2004 Sb. a ZÁKONA 317/2008 Sb. všech prováděcích předpisů k těmto zákonům. 

V Kaznějově dne 1.9.2008
Mgr.Jiří Henžlík, ředitel školy