Deset hlavních úkolů

Deset hlavních úkolů ZŠ pro školní rok 2009/2010

  1)  Přechod na výuku podle „Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Výuka podle RVP zahájena ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6.ročníku.

Veškeré výsledky evaluace shrnout a použít pro zpětnou vazbu ke korekci celkové činnosti a jako východisko pro další práci školy.

Ve školním roce 2009/2010:

V 1.,2.,3. a 6.,7.,8. ročníku provést vnitřní evaluaci tříd ve třech oblastech : 
   a) efektivita vyučování
   b) atmosféra vztahů
   c) potencionál vzniku rizikových forem chování žáků.

2)   Mimořádnou péči věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

3)   Zpracování individuálních profilů žáků 1.,2., 3. a 6.,7., 8. ročníků.

4)   Pokusit se zavést školního psychologa

5)   Provádět důslednou preventivní práci v oblasti šikany, xenofobie a intolerance.

6)   Soustavné prosazování tří základních dimenzí funkční gramotnosti žáků:

a)   literární gramotnost – porozumění informacím a textu

b)   dokumentová gramotnost – vyhledávání a využívání informací

c)    kvantitativní gramotnost – vhodná manipulace s čísly

7)   Ve všech vyučovacích předmětech vhodnou formou působit na oblast protidrogové prevence.

 8) Aktivní práce všech žáků školy s INTERNETEM – aplikace informací do všech vyučovacích oblastí.

9) Soustavné objasňování členství ČR v NATO a EU.

10) Zvýšení kreativity vyučování – při řešení problém ponechat vlastní iniciativu a tvořivost žáka.

 

 

Při plnění stanovených cílů vycházet důsledně ze ZÁKONA č. 561, č.563 /2004 Sb. a ZÁKONA č.317/2008 Sb. a všech prováděcích předpisů k těmto zákonům. 

V Kaznějově dne 1.9.2009
Mgr.Jiří Henžlík, ředitel školy