Deset hlavních úkolů pro šk.r. 2010/2011

Deset hlavních úkolů pro šk.r. 2010/2011

Deset hlavních úkolů ZŠ pro školní rok 2010/2011

    1)     Přechod na výuku podle „Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“.Výuka podle ŠVP zahájena ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6.ročníku.

Veškeré výsledky evaluace shrnout a použít pro zpětnou vazbu ke korekci celkové činnosti a jako východisko pro další práci školy.

      Ve školním roce 2010/2011:

 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8.,9. ročníku provést vnitřní evaluaci tříd ve třech oblastech :  
a) efektivita vyučování

b) atmosféra vztahů
c) potencionál vzniku rizikových forem chování žáků.

2)     V rámci projektu „EU peníze školám“-  OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ ( „ŠABLONY“ ) provést úplnou rekonstrukci učebny informatiky v ZŠ Kaznějov.

3)   Mimořádnou péči věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

4)   Zpracování individuálních profilů žáků 1.,2.,3.,4. a 6.,7.,8.,9.ročníku

5)  Ve školním roce 2010/2011 otevřít plný prostor GRANTOVÉMU PROJEKTU v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.12 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,reg.č.: CZ.1.1.12/02.0029.

6)   Provádět důslednou preventivní práci v oblasti šikany, xenofobie a intolerance.

  7)  Soustavné prosazování čtyř základních dimenzí funkční gramotnosti žáků:

a)čtenářskou gramotnost – porozumění informacím a textu

b)dokumentová gramotnost – vyhledávání a využívání informací

c)matematickou gramotnost – vhodná manipulace s čísly

d)přírodovědná gramotnost – intenzivní zapojení průřezového tématu Environmentální výchova do výuky

8)   Ve všech vyučovacích předmětech vhodnou formou působit na oblast protidrogové prevence.

9) Aktivní práce všech žáků školy s INTERNETEM – aplikace informací do všech vyučovacích oblastí.

10) Soustavné objasňování členství ČR v NATO a EU.