Chemická továrna v Kaznějově

Chemická továrna v Kaznějově

Chemická továrna v Kaznějově

• Zdroj: webové stránky OMGD s.r.o. – provozovna Kaznějov 
Historie a současnost
Fotogalerie
 
Zajímavost : Poloha dnešní továrny ( GPS souřadnice vrátnice) na historické mapě Kaznějova z poloviny 19. století
 

Chemická továrna v Kaznějově

    Dnešní biochemický podnik OMGD, s. r. o., Praha, závod Kaznějov patří z hlediska historie chemických výrob mezi nejstarší chemické továrny ve střední Evropě. V r. 1833 byla v Kaznějově založena továrna vyrábějící oleum a kyselinu sírovou, později i jiné anorganické produkty - např. síran železnatý, superfosfát, síran hlinitý, kostní klih apod.

     Počátkem 20. století se ve světě začaly rozvíjet biochemické technologie různých výrob, zejména pak kyseliny citronové, která se do té doby získávala z citronů. Patent a návod vídeňského dr. Josefa Szűcse na způsob výroby kyseliny citronové pomocí hub a melasy způsobil, že po řadě pokusů prováděných v laboratořích továrny v Kaznějově v letech 1926-1929 tehdejším továrním šéfchemikem Josefem Streubelem, zde byla v únoru r. 1930 zahájena výroba kyseliny citronové tzv. povrchovým kvasným procesem. Z 240 t ročně v r. 1930 se v r. 1942 vyrobilo již 2 400 tun. Ve 30. letech kaznějovská továrna jako součást mezinárodního kartelu zajišťovala 15 % prodeje kyseliny citronové na světovém trhu.

     Po r. 1945 zůstala jádrem podniku výroba kyseliny citronové. V polovině 50. let začalo rozšiřování výroby vzhledem k trvale rostoucí spotřebě v tuzemsku i na zahraničních trzích. V letech 1960-68 probíhala výstavba nové kapacity s výrobou 6 600 tun kyseliny citronové ročně s využitím nové technologie izolace z kvasných roztoků a technologických prvků ve výrobě. V polovině 80. let se znovu rozšiřuje výrobní kapacita kyseliny citronové, v letech 1992-93 proběhla výstavba nového provozu hlubinného kvašení cukerných roztoků s roční kapacitou 11 000 tun kyseliny citronové v kvasných roztocích ročně. Ve světě ojedinělým technologickým postupem se stala izolace kyseliny citronové z kvasných louhů pomocí hydrogencitronanu vápenatého.

     V r. 2000 výroba kyseliny citronové převýšila již 20 000 tun. Její kvalita plně odpovídala mezinárodním kritériím.

     Vedle výroby kyseliny citronové a jejích solí vyrábí podnik OMGD, s. r. o., Praha - závod Kaznějov i různé anorganické průmyslové chemikálie (viz výrobky). Podnik dělá vše pro to, aby byl trvale schopen plnit požadavky svých zákazníků v množství i v kvalitativních intencích evropských a světových norem.

     Celé období do r. 1990 bylo charakterizováno určitou stagnací rozvojové investiční činnosti. Počátkem 70. let byla intenzifikována výroba solí kobaltu a niklu, v r. 1978 bylo započato s výrobou nových tavicích solí CIFO, používaných při výrobě tavených sýrů, v r. 1986 byla provedena také intenzifikace výroby chloridu vápenatého vysoké čistoty. Závod měl tehdy v průměru 945 zaměstnanců, z tržeb za prodané zboží připadlo 74 % na tuzemsko a 26 % na export. V tomto období se však již vedení kaznějovského závodu zabývalo řešením další koncepce rozvoje podniku s potřebou nově stanovit výrobní program s ohledem i na řešení problematiky ochrany životního prostředí.

     V oboru anorganických výrob se jevila výroba nikelnatých sloučenin s ohledem na ekologii již jako nutně útlumová, za stejných důvodů stagnovala i výroba sloučenin kobaltu. Proto v r. 1991 došlo v závodě k postupnému ukončení výrob na bázi niklu a k zastavení některých výrob na bázi kobaltu. Naproti tomu pozornost byla obrácena na modernizaci a intenzifikaci výroby kyseliny citronové. Tento záměr sledoval zejména zastavení neekonomické výroby kyseliny citronové v objektech tzv. „starého kvašení“ z 30. let, provedení částečných úprav vedoucích ke zvýšení kapacity v objektu povrchového kvašení vybudovaného v r. 1967 a výstavbu zcela nového velkokapacitního objektu submerzního kvašení včetně intenzifikace úzkých článků ve výrobně izolace kyseliny citronové z kvasných roztoků. Celou záležitost pak měla podmiňovat výstavba 2. (aerobního) stupně čistírny odpadních vod a částečná rekonstrukce energetiky pro pokrytí zvýšené spotřeby tepla při výrobě kyseliny citronové.

     V r. 1990 se kaznějovský chemický závod vyčlenil z tehdejšího podniku Lachema, stát. podnik Brno a staly se z něho Kaznějovské chemické závody, st. podnik. Tento název kaznějovská chemička nesla po dobu 2 let až do 15.12.1992, kdy se Kaznějovské chemické závody, st. podnik, privatizovaly a stal se z nich biochemický podnik AKTIVA, s. r. o. Po této transformaci došlo k opětnému výraznému oživení investiční činnosti, aby došlo k naplnění dříve uvažovaných záměrů ve výrobní strategii.

     V 1. polovině 90. let proběhla výstavba provozu hlubinného (submerzního) kvašení cukerných roztoků, byla provedena rekonstrukce citrokrystalizace, proběhla i výstavba 2. (aerobního) stupně čistírny odpadních vod, která vedla k podstatnému snížení vypouštěného množství organického znečištění z podniku. Jeden z bývalých objektů po výrobě germánia byl přestavěn na mykologickou laboratoř. Byla rozšířena závodová drážní vlečka, značná část investičních prostředků byla věnována i ekologickému zabezpečení výrob. Realizace zmiňovaných staveb předznamenala pro podnik zásadní modernizaci jeho nosné výroby a zachycení světového trendu v technologii výroby nutného pro udržení se na trhu v ostrých konkurenčních podmínkách. Současně si tím tehdejší biochemický podnik AKTIVA, s. r. o. řešil problematiku ochrany životního prostředí ve svém okolí.

     Posléze se však zjistilo, že v cizině nakoupené technologické know-how pro submerzní kvašení nebylo dostatečně efektivní a bylo nutno vlastním vývojem dořešit řadu výrobně-technologických záležitostí. Nákup finančně nákladného strojně-technologického zařízení prostřednictvím dodavatelských úvěrů a počáteční dlouhotrvající problémy s odstraňováním různých problémů ve výrobní lince zapříčinily pak vznik ekonomických potíží, platební neschopnost a předlužení slibně se rozvíjejícího podniku. Počátkem r. 1997 byl proto na majetek podniku AKTIVA, s. r. o. prohlášen konkurz. Po následných 2 letech technické a ekonomické konsolidace byl chemický podnik v rámci veřejné soutěže prodán. Z konkurzu vznikla akciová společnost AKTIVA, a. s., která zahájila svoji výrobně-obchodní činnost v prostorách chemického podniku dne 1.3.1999.

     V průběhu let 1999 a 2000 došlo v podniku k další celkové konsolidaci ve výkonnosti povrchového i submerzního kvašení, razantní změnou vzdušnění fermentačních procesů bylo možno progresivně zvýšit výrobní kapacitu kyseliny citronové v louzích až na 26 000 t/rok. Velmi positivně se rozvíjela i produkce kyseliny vinné, dobrá úroveň prodeje byla zaznamenána u síranu (kamence) chromito-draselného, zejména na export. Perspektivně se rozvíjela i výroba dusičnanu měďnatého pro výrobu katalyzátorů. Naproti tomu byla ve 2. polovině roku 2000 zcela ukončena pro podnik již neekonomická výroba dusičnanu draselného.

     V r. 2001 zaujímala AKTIVA, a. s. Kaznějov ve výrobě kyseliny citronové cca 5. místo v Evropě se 7% podílem na evropském trhu. V té době zaměstnávala AKTIVA, a. s. v průměru cca 390 zaměstnanců.

     V r. 2001 pokračující globální ekonomická recese na světovém trhu, nadprodukce kyseliny citronové a razantní průnik velmi levné čínské kyseliny citronové na evropský trh měly za následek určitou stagnaci poptávky po kyselině citronové. Pozici podniku AKTIVA, a. s. (jako jediného českého výrobce kyseliny citronové orientovaného především na vývoz této komodity na evropský trh) také komplikoval vývoj kurzu domácí měny neustále posilující vůči měně EURO. Proto byly zhruba v polovině r. 2002 zahájeny speciální marketingové operace za účelem dalšího snižování výrobních nákladů, uspokojování kvalitativních požadavků zákazníků, zvýšení flexibility v plnění termínů zakázek, zvýšení výrob některých dobře prodejných a cenově příznivých anorganických komodit a uplatnění na trhu nových (nebo staronových) výrobků, nepochybně ziskových. Cílem těchto operací mělo být zlepšení ziskovosti společnosti AKTIVA, a. s. a jejího postavení na trhu a tím zdárné překlenutí komplikované situace vyvolané především agresivní konkurencí levné čínské kyseliny citronové a již zmiňovaným posilováním domácí měny vůči měně EURO.

     K očekávanému zlepšení hospodářské situace podniku AKTIVA, a. s. však nedošlo, v dubnu r. 2003 musela být dokonce zastavena technicky a ekonomiky náročná výroba kyseliny citronové. V listopadu r. 2004 musel být pak na majetek firmy AKTIVA, a. s. prohlášen konkurs, neboť AKTIVA, a. s. nebyla již dále schopna plnit řádně své závazky ke svým věřitelům. Prohlášením konkurzu však neskončilo provozování podniku - správcem byla činěna opatření směrující k budoucímu znovuobnovení výroby kyseliny citronové. Po prodeji podniku dne 10.6.2005 pražské firmě OMGD, s. r. o. a po finanční a personální konsolidaci v té době již tzv. kaznějovské provozovny (závodu) firmy OMGD, s. r . o. bylo pak v listopadu r. 2005 přikročeno k postupnému obnovení výroby kyseliny citronové, která se jeví jako perspektivní komodita s ohledem na v Bruselu připravovanou reformu současného dosud přísně regulovaného evropského trhu s cukrem (stěžejní suroviny pro výrobu kyseliny citronové v Kaznějově), kdy by mělo dojít i k významnému snížení ceny cukru v celé EU a tím k dosažení přijatelné nákladovosti výroby kyseliny citronové v kaznějovském závodě firmy OMGD, s. r. o.
Tradiční výrobce kyseliny citronové v Kaznějově se tak po několika letech vrací na evropský trh se svým pilotním produktem kyselinou citronovou, vyráběnou pro své zákazníky a prodávanou jim v požadované kvalitě a za pro ně zajímavou cenu.

     Více než 170 let historie podniku zavazuje jeho management i všechny zaměstnance, aby také dnešní společnost OMGD byla schopna ve všech směrech vždy naplňovat požadavky svých zákazníků.