7. 11 . 2011 - Botanicko – zoologická exkurze do ZOO Plzeň a PR Háj

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

Grantový projekt „UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ – INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV“,

který je realizován v programu OP VK, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/02.0029


Botanicko – zoologická exkurze do ZOO Plzeň a PR Háj

 

Název podpory: Environmentální výchova (zeměpis, přírodopis)

 Obsah podpory: Exkurze v rámci 5. KA 

Termín exkurze: 7. 11. 2011

Oslovená skupina: žáci VII. A a VII. B

Počet žáků: 33

Lektoři: Mgr. Tomáš Korelus, Mgr. Naděžda Pluhařová

 

     V pondělí 7. listopadu 2011 se 33 žáků ze 7. ročníků zúčastnilo exkurze do ZOO Plzeň a Přírodní rezervace Háj. 

     Dopoledne absolvovaly obě třídy postupně výchovně vzdělávací program týkající se savany a Afriky, který je v souladu se současně probíraným učivem v hodinách zeměpisu. Pracovník EVVO centra pan Sedlák dětem názorně objasnil, co jsou to savany, jaká je role člověka v savaně. Žáci byli zapojováni do výkladu, hledali odpovědi na řadu otázek, jako například: „Proč zvířata v savaně migrují z místa na místo. Co hrozí přírodě v případě, že domorodé kmeny chovají stáda dobytka na jednom místě. Jaká je funkce napajedel“. Žáci byli seznámeni se způsobem života lva, žirafy, zebry, pakoně, antilopy, pelikána a dalších zvířat. Na závěr exkurze žáci obdrželi pracovní list Africká savana, který ve skupinách vyplnil po návratu do školy.

 

     V druhé části prohlídky žáci zamířili na expozici Česká řeka, která je věnována řece Úhlavě od pramene na Pancíři po soutok v Plzni.

 Expozice je rozdělena na horní, střední a dolní tok řeky a v jednotlivých akvariích se žáci seznámili s typickými zástupci ryb.

 

Tím si prakticky zopakovali látku probíranou v hodinách přírodopisu. Do svých poznámkových listů zapisovali vše, co viděli z flory a fauny.

     V závěru prohlídky ZOO byl žákům připomenut význam zoologických zahrad v rámci ochrany životního prostředí. Protože ZOO v Plzni má nejen expozice věnované flóře, ale má popsány rostliny v rámci ZOO, vyznačeny biotopy, žáci byli nenásilnou formou seznamováni i s různými rostlinami.

     Odpoledne následoval přesun autobusem do obce Druztová, v jejímž katastru se rozkládá PR Háj.

     V rámci 3 hodinové zoologicko - botanické vycházky žáci na jednotlivých zastaveních byli seznamováni s vegetací buko - habrového háje na podzim, s přirozeným způsobem zmlazování porostů. Výklady byly doplněny praktickými ukázkami hub, rostlin. Žáci byli seznámeni s pojmem pobytový znak. Viděli stopy srnců, divokého prasete, psa, strakapouda. Naposledy navštívili  lokalitu Malochova skalka. Ze zeměpisné látky žáci si zopakovali význam turistického značení, byli seznámeni s GPS a se způsobem zaznamenávání trasových bodů. Byli upozorněni na meandr, nivu, terasu, ostrov, na výsepní a jesepní břeh řeky Berounky. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin a společně vyplňovali pracovní listy.

     Exkurze svůj výchovně vzdělávací cíl splnila.


 

Zpracovala Mgr. Naděžda Pluhařová