15.2.2013 - Oznámení o přijetí žáků do první třídy

 

Základní škola Kaznějov, okres Plzeň – sever,
příspěvková organizace se sídlem Školní 479, 331 521 Kaznějov

tel. 373 332 126                e-mail: zskaz@kaznejov.cz                  č.j. 111/2013

 

Ředitel Základní školy Kaznějov, okres Plzeň – sever, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto:

uchazeč/ uchazečka pod přiděleným registračním číslem

 

1

13

27

38

2

14

28

39

3

15

29

40

4

16

30

41

5

17

31

42

7

19

33

44

8

21

34

48

9

22

35

49

10

25

36

50

11

26

37

51

 

se přijímá k základnímu vzdělávání do prvního ročníku Základní školy Kaznějov, okres Plzeň – sever, příspěvkové organizace s nástupem od 1. 9. 2013.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele Základní školy Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvkové organizace.

 

 

 

Datum zveřejnění: 15. 2. 2013                                                         Mgr. Hana Patrichiová, v.r.

                                                                                                                     ředitel školy