10 hlavních úkolů základní školy Kaznějov pro školní rok 2011/2012

10 hlavních úkolů základní školy Kaznějov
pro školní rok 2011/2012
 

číslo    úkol
1

V rámci projektu „EU peníze školám“ - OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ ( „ŠABLONY“ ) provést úplnou rekonstrukci učebny informatiky a inovaci interaktivní učebny v ZŠ Kaznějov - včetně nejmodernějšího vybavení PC.

V případě úspěšného podání žádosti o dotaci v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II, číslo globálního grantu CZ.1.07/1.1.30, zahájit grantový projekt Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov. Cílem projektu je podpořit všechny žáky školy inovací výchovně vzdělávací strategie přírodovědných a technických oblastí.
Období : 2012 - 2014.

2

Mimořádnou péči věnovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.
Zajištění ASISTENTA.

3

V souladu se strategickými záměry a dokumenty ČR a EU v oblasti naplňování inovačních změn rozvoje společnosti a vzdělávacích systémů – zajistit ucelený program dalšího vzdělávání ped. pracovníků školy. 

4

Podle „Dlouhodobého záměru rozvoje Školství ČR“ – SYSTÉMOVĚ zajistit výsledky vzdělávání – se zaměřením na pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku ZŠ.

5

Ve školním roce 2011/2012 otevřít prostor GRANTOVÉMU PROJEKTU v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.12 - zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – CZ.1.1.12/02.0029.

6

Provádět důslednou preventivní práci v oblasti šikany, xenofobie a intolerance.

Ve všech vyučovacích předmětech vhodnou formou působit na oblast protidrogové prevence.

7

Soustavné prosazování pěti základních dimenzí funkční gramotnosti žáků:  

a) čtenářskou gramotnost – porozumění informacím a textu
b) dokumentová gramotnost – vyhledávání a využívání informací
c) matematickou gramotnost – vhodná manipulace s čísly
d) přírodovědná gramotnost – intenzivní zapojení průřezového tématu Environmentální výchova do výuky
e) finanční gramotnost – jako podpora gramotnosti čtenářské, informační, matematické a občanské.

8

Postupné zavádění programu „Pozitivní psychologie“ – posílit míru prožívané radosti a angažovanosti žáků ve škole.

Podpora tvořivosti ,kladného postoje k učení, empatie, asertivity  a sebekontroly žáků.

9

Soustavné objasňování členství ČR v NATO a EU.

10

Zamezit zneužívání internetu, komunikačních kanálů, Facebooku a MT. Soustavně používat přílohy č: 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU „KYBERŠIKANA“.

 Využít materiálu „Kyberšikana a jejíprevence“ : ww.kapezet.cz

                                               

Při plnění stanovených cílů vycházet důsledně ze ZÁKONA č. 561, 563 /2004 Sb. a ZÁKONA č. 317/2008 Sb. a všech prováděcích předpisů k těmto zákonům.


V Kaznějově 1. 9. 2011                                                    


Mgr.Jiří Henžlík
ředitel školy