1. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - Informace o plnění

1. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - Informace o plnění

GRANTOVÝ PROJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY KAZNĚJOV

„Duhová škola - inovace výchovně vzdělávací strategie ZŠ Kaznějov“

reg.č.: CZ.1.07/1.1.30/01.0021

 

1. klíčová aktivita: INOVACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VE VÝUCE OBORŮ

TEMATICKÉ OBLASTI MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

     Grantový projekt „Duhová škola“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je realizován v rámci čtyř tzv. klíčových aktivit.

     První klíčová aktivita (1. KA ) „Inovace výchovně vzdělávací strategie ve výuce oborů tematické oblasti matematika a její aplikace“ byla na Základní škole v Kaznějově zahájena v srpnu 2012. Hlavním cílem 1.KA je inovace výchovně vzdělávací strategie ve výuce matematiky - zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku matematiky, zvýšit zájem žáků o předmět a zlepšit jejich kompetence k učení a k řešení problémů. Součástí inovace je i evaluace pilotního ověřování nového pojetí výuky matematiky prof. RNDr. Milana Hejného, CSc.

     Vytyčeného cíle dosáhne tým 1.KA zvýšením svých klíčových kompetencí studiem odborných podkladů, na základě nabytých znalostí tým zajistí modernizaci vybavení a využívání nových technologií, metod a forem práce se zaměřením na tvořivé aktivity a mezipředmětové vazby pro rozvoj klíčových dovedností a znalostí žáků v matematice.

     V týmu 1.KA jsou zapojené paní učitelky ze ZŠ Kaznějov. Jmenovitě z 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Havlenová, Mgr. Ivana Kozlíková, Mgr. Edita Beranová a Mgr. Iva Zelenková, z 2. stupně ZŠ Mgr. Dana Jeníčková a Mgr. Jiřina Brejníková.  

     Cílem všech členů projektového týmu 1.KA je vyučování matematiky v Základní škole Kaznějov zábavnější formou ( jak na 1., tak i na 2. stupni ZŠ ), zkvalitnění a zpestření výuky matematiky, rozvoj logického, tvořivého a technického myšlení žáků za použití nových inovativních pomůcek, logických her, hlavolamů, stavebnic i různých nových matematických námětů do hodin matematiky. Nové matematické pomůcky mohou žáci obou stupňů ZŠ využívat i v matematických kroužcích v odpoledních hodinách – po vyučování.

     Od srpna 2012 se všechny výše jmenované paní učitelky řádně připravovaly, aby mohl být splněn daný cíl 1. KA. Vypracovaly harmonogram práce - realizace dílčích aktivit 1.KA, který je v případě odůvodněné potřeby upravován. Jejich práce zahrnovala především analýzu současných podmínek školy ve výuce matematiky, seznamování se s tematickými plány jednotlivých ročníků, vyhledávání zajímavých inovativních nápadů pro výuku matematiky a vyhledávání nových pomůcek a vhodných logických her a stavebnic pro jednotlivé ročníky na internetu i v odborné literatuře. Nové pomůcky i odbornou literaturu začaly v souladu se schváleným rozpočtem projektu objednávat, po nákupu je ihned zaevidovaly, aby je mohly neprodleně po dodání využívat ve výuce.

     V lednu 2013 začaly paní učitelky zjišťovat zájem žáků ZŠ Kaznějov o jednotlivé matematické kroužky, které by probíhaly v odpoledních hodinách. Byly stanovené datumy  i doby konání jednotlivých kroužků  a žákům rozdány přihlášky do kroužků. Na 1. stupni vedly matematické kroužky od února 2013 paní učitelky Mgr. Kozlíková a Mgr. Havlenová. Na 2. stupni pak paní učitelky Mgr. Jeníčková a Mgr. Brejníková. Tyto dvě posledně jmenované paní učitelky spolu s dalšími dvěma učitelkami Mgr. Beranovou a Mgr. Zelenkovou připravovaly také nové náměty a pomůcky k nim do vyučovacích hodin matematiky při vyučování ( integrace inovace výchovně vzdělávací strategie do výuky).

     V červnu 2013 jsme se všichni na krátkou dobu rozloučili s realizací matematických kroužků i přímou výukou matematiky. Žáci odešli ze školy na zasloužené prázdniny, aby po prázdninách nastoupili zpět ke školním povinnostem, ale již ve vyšších ročnících. Také paní učitelky nastoupily na řádnou dovolenou, kterou si však neužívaly tak bezstarostně jako jindy.

     I v době letních prázdnin věnovaly svůj čas plnění harmonogramu práce realizace 1.KA. Věnovaly se především samostudiu. Vyhledávaly zajímavé matematické informace na internetu (např. na těchto internetových adresách: www.zabavnamatematika.cz, www. matematikaschuti.cz, www.geometrickatelesa.sweb.cz). Zjišťovaly také na internetu nabídku dalších nových pomůcek na matematické kroužky i do hodin matematiky (např. www.maths.cz, www.matweb.cz, www.spravnahracka.cz, ). Získávaly poznatky z odborné literatury, např. z knih: Hry v počtech, Matematika souhrnně aj. Některé paní učitelky se sešly na poradách, kde konzultovaly rozvržení tematických plánů integrace inovace výchovně vzdělávací strategie do výuky a konkretizovaly  pracovní náplně matematických kroužků. Jiné paní učitelky zpracovávaly metodiku kroužků dle získaných dosavadních poznatků či vyráběly pomůcky k matematickým námětům do vyučovacích hodin a připravovaly si jednotlivé náměty (integrace inovace výchovně vzdělávací strategie do výuky).

     Ke konci srpna 2013 a na začátku září 2013 se všechny členky 1. KA „Inovace výchovně vzdělávací strategie ve výuce oborů tematické oblasti matematika a její aplikace“ připravují na zahájení matematických kroužků a upravují náměty do výuky matematiky v jednotlivých ročnících. Nezapomínají ani na prezentaci svých jednotlivých projektových aktivit.

    Nový školní rok 2013/2014 může začít.

 

                                                                              Zapsala: Mgr. Zdeňka Havlenová