Kalendář akcí v 1. pololetí školního roku 2009/2010

08.01.2010 16:13

Základní škola Kaznějov,okres Plzeň-sever

Z Á P I S
do 1.ročníku základního vzdělávání (pro šk.r. 2010/11)

( RVP : „Škola v srdci Evropy“ )

 Ve smyslu § 36, odst.4 a § 46 ZÁKONA 561/2004 Sb. proběhne zápis do 1.ročníku ZŠ Kaznějov:

 21.ledna 2010 od 15,00 do 17,00 hod. v budově ZŠ Kaznějov, Školní ul. 479

 

Podle § 36 odst. 3 ZÁKONA č: 561 / 2004 Sb., ŠKOLSKÝ ZÁKON, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je – li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte:
1) Občanský průkaz
2) Rodný list dítěte

 
V Kaznějově 5.1.2010                                      

Mgr.Jiří Henžlík 
ředitel školy